Yousuf Karsh remembers


It was the bit­te­rest of iro­nies that Mar­din, whose tiers of rising buil­dings were said to resem­ble the Han­ging Gar­dens of Baby­lon, and whose suc­cu­lent fruits con­vin­ced its inha­bi­tants it was the ori­gi­nal Gar­den of Eden, should have been the scene of the Tur­kish atrocities against the Arme­ni­ans in 1915. Cru­elty and tor­ture were eve­rywhere; nevert­he­less, life had to go on — albeit fear­fully — all the while. Ruth­less and hide­ous perse­cution and ill­ness form part of my ear­liest mem­ories: taking food par­cels to two bel­o­ved unc­les torn from their homes, cast into pri­son for no rea­son, and later thrown alive into a well to perish; the severe typ­hus epi­de­mic in which my sis­ter died, in spite of my mother’s gentle nur­sing. My recol­lections of those days com­prise a strange mix­ture of blood and beauty, of perse­cution and peace.

Yousuf Karsh (1908-2002), Armenian-born Cana­dian photographer.

Gjesteskribent

Vesten lider av benektelsessyndrom

Douglas Murray

Ves­ten lider av kol­lek­tiv for­treng­ning. Den nek­ter å se feno­me­ner for hva de er. Vi snak­ker om døde­lige trus­ler som for­teg­nes, mens de som adva­rer utstøtes

»Man skal få mest muligt ud af en bøjet nakke«

Britta Mogensen

Ahmed Akka­ris nys udkomne bog ”Min afs­ked med isla­mis­men: Muham­med­kri­sen, dob­belt­spil­let og kam­pen mod Dan­mark” har ret­te­lig vakt furore. Akkari har været på TV igen og igen, og der har været anmel­del­ser i næs­ten alle aviser.
Akkari beskri­ver, hvor­dan alle­rede modersmålsundervisningen…

Islamist-predikanter har fri tilgang til britiske universiteter

Samuel Westrop

Extreme Isla­mic preachers do not only appear on uni­ver­sity cam­pu­ses at the request of radi­ca­lized stu­dents; increas­ingly, extre­mists are affor­ded a uni­ver­sity plat­form, with all the cre­di­bi­lity that comes with it, by the aca­de­mics them­sel­ves.
The Centre for the Study…

Nytt

…en franskmann kom til Danmark

Den franske filo­so­fen Alain Finkiel­kraut besøkte Dan­mark nylig. Kas­per Støv­ring fin­ner det inter­es­sant at en høyt utdan­net fransk intel­lek­tu­ell annen­ge­ne­ra­sjons­inn­vand­rer med jødisk bak­grund, hvis far satt i nazis­ter­nes kon­sen­tra­sjons­leir, kom­mer til Dan­mark for å for­svare det for­budte: assi­mi­la­sjon, homo­ge­ni­tet og nasjonalfølelse.…

Les mer

Høyrepartier med sans for Putin

Flere ytre høyre­par­tier i Europa har kon­takt med Moskva og Putins parti. Noen av dem var også til stede under folke­av­stem­nin­gen på Krim og blåstemp­let den.
EUobserver.com har sett på hvilke par­tier som har sans for Putin. At Job­bik i Ungarn…

Les mer

Vi må bestemme oss for hvilken side vi er på

I en tale på ons­dag sa Tony Blair at vest­lige mili­tære inn­grep i Midt­østen så langt har fei­let på grunn av islamsk eks­tre­misme som strit­ter imot den moderne ver­den til de gra­der at det ska­per risiko for en glo­bal kata­strofe.
Støtte til…

Les mer

Tam Kerry

Uten­riks­mi­nis­ter John Kerry har tid­li­gere kun­net virke kraft­full. Advars­lene han nå kom­mer med til Moskva er tamme og har vært gjen­tatt mange gan­ger før.
Kan­skje det ikke er Kerry som bestem­mer tem­poet? Han advarte igjen om at ny sank­sjo­ner vil komme…

Les mer

Bidens støtte var mest symbolsk

Vise­pre­si­dent Joseph Biden hadde stus­se­lige 50 mil­lio­ner dol­lar i baga­sjen med seg til Kiev. Det må ha kom­met som en gedi­gen skuf­felse på den mid­ler­ti­dige regje­rin­gen.
Stats­mi­nis­ter Art­senjuk visste og Biden visste at en så små­lig gave vil bli tolket…

Les mer

Wilders får sterk folkelig støtte for marokkaner-uttalelse

Han fikk en veri­ta­bel storm midt i ansik­tet da han anty­det at Neder­land kunne klare seg med færre marok­ka­nere. Men Geert Wil­ders mang­ler ikke fol­ke­lig støtte.
Slik sva­rer neder­len­derne i en fersk meningsmåling:

76% synes at det er riktig å…

Les mer

Utrettelig innsats for Groruddalen

Det job­bes sta­dig med å heve Gro­rud­da­lens rykte. Gro­rud­dals­sats­nin­gen har de siste årene ført til at par­ker og andre ute­om­rå­der er for­bed­ret og moder­ni­sert. Jan Bøh­ler (Ap) brukte for­rige valg­kamp til å snakke opp Gro­rud­da­len. Poli­tiet påpe­ker at kri­mi­na­li­te­ten er…

Les mer

Når svenske klaner slås: “Fuldstændigt kaos”

Svenske medier er 100 % afet­ni­fi­ce­rede, men de dræbte er: Two young Syrian-Aramean brot­hers ( Bas­sam & Naim Touma) were kil­led and more were inju­red in a shoo­ting in the city of Norr­kö­ping last night!  Nja, unge og unge.  Syria­ner er kristne…

Les mer

- Ditt blod er kanskje som sionistenes, det er ikke vårt

A Pale­sti­nian Aut­hority [PA] minis­ter who equa­ted Jewish blood with Pale­sti­nian blood has been strongly condemned by many Pale­sti­ni­ans, inclu­ding his own family.

The attacks and threats against PA Minis­ter of Reli­gious Affairs Mah­moud al-Habbash serve as a remin­der of…

Les mer

De bare forsyner seg

Påske­mor­gen i Paris. En intet­anende turist for­sø­ker å ta ut pen­ger av mini­ban­ken da han blir omrin­get av en gjeng med rom­folk. Uten videre dik­ke­da­rer tar de pen­gene fra maski­nen.
Dette synet er blitt så van­lig i Paris at politiet…

Les mer

- Gisseltakerne snakket flytende fransk

Fire franske jour­na­lis­ter som har sit­tet ti måne­der som fan­ger hos ISI/ISIS i Syria, kom hjem mandag.

Fra venstre Didier François, Edouard Elias, Nico­las Hénin og Pierre Tor­res.
Jour­na­lis­tene for­klarte seg detal­jert om behand­lin­gen, men om nasjo­na­li­te­ten og iden­ti­te­ten til…

Les mer
Støtt Document.no
Minnemarkering 24. april i Jerevan, Armenia

Minnemarkering 24. april i Jerevan, Armenia, The Armenian Observer Blog

Kommentar

Overskudd kan være et problem

Den ame­ri­kanske Harvard-økonomen Ken­neth Rogoff komm­mer med noen betrakt­nin­ger om uba­lanse i euro­pe­isk økonomi og inklu­de­rer Nor­den.
Tysk­land har fått kri­tikk for å bygge seg opp et over­skudd som for­ster­ker ulik­he­ten innen euro­pe­isk økonomi: Dyk­tig­het kan bli et pro­blem i…

Les mer

Reintroducing the Death Penalty in Western Europe

Ame­ri­cans do not know: The Death Penalty has been rein­tro­du­ced in Europe. A growing num­ber of indi­vi­duals are living with for­mal or infor­mal fat­was over their heads.
Euro­peans know, but do not want to know. Espec­ially people with respon­s­i­bi­lity and the…

Les mer

Holder pusten

Bated breath. Å holde pus­ten. Europa vet ikke hva det skal gjøre med ung­dom­mene som er vokst opp her og drar til Syria for å gjøre jihad.

Bil­dene av to bos­niske jen­ter på 15 og 16 år, opp­vokst i Øster­rike, som…

Les mer

Oppstandelse

Påske­mor­gen sluk­ker sor­gen. Dagen i dag er den vik­tigste i den kristne kalen­de­ren. Kjær­lig­he­ten er ster­kere enn Døden.
2000 år etter at det skjedde har Ves­ten og det vest­lige menn­neske vans­ke­lig for å for­holde seg til Jesus. Det opp­fat­ter at det…

Les mer

Sakset/Fra hofta

Red.: Om å innse at saker har flere sider

Er de som skri­ver i docu­ment all­tid enige? Selv­føl­ge­lig er vi ikke dét. Hef­ter vi for hver­and­res menin­ger? Til en viss grad.
Det fin­nes ikke noen ideo­lo­gisk platt­form for docu­ment. Vi kom­mer ikke sam­men for å dis­ku­tere brenn­bare spørs­mål, med det…

Les mer

Obama lar Putin krysse røde linjer ustraffet nok en gang

Før hel­gen sa uten­riks­mi­nis­ter John Kerry at USA for­ven­tet at Moskva levde opp til Geneve-avtalen. Ellers ville USA komme med en ny sank­sjons­runde og denne ville kunne komme til å omfatte hele sek­to­rer, ikke bare enkelt­per­soner.
Nå har hel­gen gått…

Les mer

Reiser

Jeg sit­ter på en T-bane i Oslo fra øst til vest. Vis-à-vis meg sit­ter tre ten­årings­jen­ter, ansik­tene er så myke og åpne som bare usmin­kede ten­årings­an­sik­ter kan være. Huden er lys brun, og de er så like at man nesten…

Les mer

Intet menneskelig er meg fremmed…?

Den tid­li­gere rei­sende i reli­giøs agi­ta­sjon, Ahmed Akka­ris hold­nings­end­ring har skapt liv og røre blant dem på dansk venstre­fløy - og øvrige ansten­dige sam­funns­de­batt­ører - som iher­dig støt­tet de von­bråtne ima­mer som dro på rund­tur i Midt­østen med løg­ner og…

Les mer

Interlude: Pasculli - Biene

Våren bringer ikke bare frem gjøken, men også andre flygende småkryp. Her er Antonio Pascullis beskrivelse av bienes frenetiske aktivitet - i oboform.

Kort

Svenska synd… sensuren

(..) når dis­kus­sio­nen så ende­lig kom­mer, så bevir­ker cen­su­ren, at dis­kus­sio­nen for­flyt­tes til et højre­eks­tremt og ofte racis­tisk og anti­se­mi­tisk miljø. BT

Les mer

Demokratisk naivitet

Det er rik­tig at mus­limske inn­vand­rere utgjør en rela­tivt liten gruppe, men vi må ikke lukke øynene for utford­rin­gene knyt­tet til inte­gre­ring. Minerva

Les mer

Kladd

Bitte litt bedre norsk – privilegert

Både i skrift og tale kan en ofte obser­vere lyd- eller bok­stav­rek­ken «pri­vi­li­gert», kan­skje til og med oftere enn «pri­vi­le­gert», som er den kor­rekte for­men.
Hvis man ten­ker seg litt om, vir­ker den kor­rekte for­men rime­lig i lys av at…

Les mer

Vitenskapelige” tidsskrifter som publiserer hva som helst

I skyg­gen av de mest pre­si­sje­fylte aka­de­miske jour­na­lene er det vokst opp en under­skog av pub­li­ka­sjo­ner star­tet opp av noen slags entre­pre­nø­rer som pub­li­se­rer teks­ter av dår­lig kva­li­tet mot beta­ling fra for­fat­te­ren, som på denne måten kjø­per seg stoff til CV-en.…

Les mer

Ge oss din sommarstuga!

I sin iver etter å motta alle ver­dens “flykt­nin­ger” er Sve­rige i ferd med å gå tom for boli­ger.  
I en artik­kel i Hal­lands­pos­ten for­tel­les det at sosial­sek­re­tær Anders Wil­helm­son luf­ter tan­ken på å eks­pro­pri­ere svens­ke­nes pri­vate hyt­ter til for­må­let. Halm­stad kom­mune lig­ger omtrent…

Les mer

Russehijab - symbol på integrering?

- Vår kon­klu­sjon er at hvis man er imot russe­hi­jab, så er man også gjerne imot inte­gre­ring, sier dag­lig leder i Chilla­baya, Anders Kan­ten, som der­med viser at han ikke har for­stått et plukk av inn­vand­rings­de­bat­ten.
Nett­bu­tik­ken Chilla­baya har spesialisert…

Les mer

Bikkjetrøbbel for Jeremy Clarkson

TV-kjendisen har kalt den nye hun­den sin for Didier Dogba. Dette mener enkelte er rasistisk.

Dogba - fikk ikke med seg den?
Jeremy Clark­son svarte på ankla­gene på Twitter:

Jeremy Clark­son        ✔ @JeremyClarkson

Why is it racist to name our ama­zingly bril­li­ant dog…

Les mer

Ukens tankefeil: Anklage om hykleri eller inkonsekvens

Vi har tid­li­gere vært innom per­son­an­grep i sin gene­relle form. Siden slike fin­nes i så mange for­skjel­lige vari­an­ter, har noen av de hyp­pigst fore­kom­mende blitt klas­si­fi­sert som egne tanke­feil.
En av disse er kjent under det latinske nav­net “tu quoque”…

Les mer

Terrorists never never never shall remain Britons

En detalj i Stor­bri­tan­nias lov­giv­ning er vik­tig i disse dager: adgan­gen til å opp­heve det bri­tiske stats­bor­ger­ska­pet til den som begår ter­ror der­som ved­kom­mende har et annet i til­legg. Om per­sonen det gjel­der er uten­lands, kan han eller hun således…

Les mer

På dagen for det siste måltid

Det er et åpent spørs­mål for hver enkelt hvor mye sivi­li­sa­sjons­pes­si­misme det er lurt å lese, for hos noen smit­ter den over på en lite hen­sikts­mes­sig måte. For mens en som vi for enkel­hets skyld kan kalle en posi­tiv pessimist,…

Les mer