Joh 19, 16-18 (DNB 1930)

Da over­gav han ham til dem til å kors­fes­tes. Så tok de Jesus med sig, og han bar sitt kors og gikk ut til det sted som kal­les Hodeskalle-stedet, på hebra­isk Gol­gata; der kors­fes­tet de ham, og sam­men med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellem.

Gjesteskribent

Operasjon trojansk hest

Soeren Kern

Isla­mis­ters infiltrasjon/overtakelse av bri­tiske sko­ler har et større omfang enn tid­li­gere antatt. Nå snak­kes det om 25 sko­ler og flere byer enn Birmingham

Hva skjer i Kina?

Gordon Chang

Kinas vekst er langt sva­kere enn opp­gitt. Makt­kam­pen innad har­dere. Når kom­mu­nis­men svik­ter gjen­står nasjo­na­lis­men, og den er det hæren som står for.

Kurdere i Iran - torturert og hengt

Shadi Paveh

Val­get av Rou­hani som pre­si­dent har ikke hatt noen inn­virk­ning på men­neske­retts­si­tua­sjo­nen. 198 er hengt i 2014.

Nytt

Palestinerne diskrediterer seg selv

Det burde vært en his­to­rie om håp. En pale­stinsk pro­fes­sor tar med stu­den­tene sine til Aus­chwitz for at de skal for­stå hva som har pre­get jøders opp­fat­telse siden annen ver­dens­krig. Uten en for­stå­else er ikke fred mulig.
Pro­fes­sor Moham­med Dajani var…

Les mer

Erdogan - full kontroll over overvåkingspolitiet

Den tyr­kiske nasjo­nal­for­sam­lin­gen har ved­tatt en ny etter­ret­nings­lov som både utvi­der myn­dig­hets­om­rå­det, gir eta­tene videre full­mak­ter og gjør de poli­tiske bin­din­gene tet­tere.
De auto­ri­tære trek­kene ved Recep Tayyip Erdo­gans stat blir sta­dig skar­pere og det vir­ker ikke som om Erdogan…

Les mer

Gule etterlyser etiske regler

Lars Gule ved Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus etter­ly­ser over­ord­nede etiske ret­nings­lin­jer i aka­de­mia når det gjel­der hvor­dan og med hvilke land man skal sam­ar­beide.
— Det er ytterst pro­ble­ma­tisk at uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler ikke har etiske regel­verk for sitt…

Les mer

Barn av flyktninger med førsterett til barnehageplass

Hva gjør en barne­hage med et begren­set antall plas­ser når den er nødt til å velge mel­lom å ta inn barn av flykt­nin­ger og små­søs­ken av norske barn som går i den samme barne­ha­gen fra før?
Roa barne­hage i Lun­ner kommune…

Les mer

Utdelt skriv krever at jøder i Donetsk registrerer seg

NRK/NTB videre­brin­ger en nyhet fra Haa­retz som det er litt vans­ke­lig å bli klok på:
Ifølge den isra­elske avi­sen Haa­retz har opp­rø­rere i Donetsk delt ut et skriv som ber jøder i områ­det om å regist­rere seg og levere lis­ter over…

Les mer

Tre pro-russiske opprørere drept i Ukrania

Under et angrep på ukrainske mili­tær­styr­ker i Mari­upol i går kveld og i natt, ble tre pro-russiske opp­rø­rere drept, ifølge Ukrani­nas innen­riks­mi­nis­ter Arsen Ava­kov.
Over­night about 300 pro-Russian sepa­ra­tists attacked a mili­tary unit in Mari­upol near the Azov Sea, throwing…

Les mer

Nekter Ukraina etterretning

Det hvite hus skal ha sagt nei til å la Ukraina få dele etter­ret­ning som sir­ku­le­rer mel­lom NATO-medlemmer, til tross for at NATOs øverst­kom­man­de­rende, gene­ral Phi­lip Bre­ed­love, ønsker det.
Et annet for­slag går ut på å styrke NATOs nær­vær i…

Les mer

Lovløst Libya

Den jor­danske ambas­sa­dø­ren i Libya ble bort­ført tirs­dag, og kid­nap­perne stilte krav om at en kjent liby­isk isla­mist blir løs­latt fra feng­sel i Jor­dan.
Jordan’s ambas­sador to Libya was kid­nap­ped on Tues­day by gun­men who deman­ded an Isla­mist mili­tant be…

Les mer

Krekar-disipler for retten i Sveits

Den 28. april stil­les to ira­kiske kur­dere – et brødre­par på 25 og 35 år bosatt i Basel – for en føde­ral straffe­dom­stol i Bel­lin­zona i den sveit­siske kan­to­nen Ticino, til­talt for del­ta­gelse i en isla­mis­tisk ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon i Sveits som…

Les mer

Kiev vil rydde opp - for sent?

Det mel­des at et tyve­tall pans­rede per­so­nell­kjøre­tøyer er på vei mot byer som pro-russiske akti­vis­ter har over­tatt i Øst-Ukraina. Kiev ser ende­lig ut til å gjøre alvor av ulti­ma­tu­mene.
Det er over et døgn siden det siste utløp. Vente­ti­den har…

Les mer

Assad gjeninntar Maaloula

Assads styr­ker har gjen­inn­tatt den kristne byen Maaloula. Gjeneror­brin­gen er nok et tegn på at regje­rings­hæ­ren er på frem­marsj.
 

Syrian sol­di­ers backed by Hez­bol­lah figh­ters have dri­ven rebels from the ancient Chris­tian town of Maaloula, state media and activists say.…

Les mer

KKK-medlem angrep jødisk senter og drepte tre

Det var en tid­li­gere leder av Ku Klux Klan, en kjent anti­se­mitt som søn­dag angrep to jødiske sentre i Kan­sas City og drepte tre men­nes­ker.
Da han ble ført vekk ropte han “Heil Hitler”.

Fra­zier Glenn Cross, Jr., 73, is…

Les mer
Støtt Document.no
Golgatha (1893)

Golgatha (1893), Nikolaj Nikolajevitsj Ge (1831-1894)

Kommentar

Etter Geneve

Er avta­len i Geneve om avvæp­ning av milit­ser, røm­ming av okku­perte byg­nin­ger og amnesti en begyn­nelse på den de-eskalering av situa­sjo­nen i Ukraina som alle har ønsket og talt for? Eller er det bare et hvile­skjær, en våpen­hvile?
Vigi­lan­te­grup­pene i…

Les mer

Den brysomme fortiden

Hva er det som gjør Hen­rik Ibsen til den største norske for­fat­te­ren? Hans uover­trufne evne til å stille ut den i Norge ofte mang­lende evnen til å gjøre opp regn­skap med en for­tid det er grunn til å skamme seg…

Les mer

Speil, speil på veggen der

Por­no­gra­fen Max Hardcore ble en gang spurt hvor­dan han så raskt får klærne av sine kvin­ne­lige mot­spil­lere (før han gir dem en passe bru­tal omgang, derav kunst­ner­nav­net).
”Jeg tar frem kame­raet,” svarte han eple­kjekt.
“The Cul­ture of Nar­cis­sisme – American…

Les mer

Indignasjonen

Mens poli­ti­kere ram­set opp mulige til­tak og ving­let i synet på mus­limsk pri­vat­skole, var tonen en helt annen i kom­men­tar­felt og sosiale medier da det ble kjent at en viss andel inn­vand­rer­for­eldre sen­der barna uten­lands på skole.
Reak­sjo­nene var for å…

Les mer

Sakset/Fra hofta

Ungdom og samfunnsengasjement

Mange snak­ker om ung­dom­mens mang­lende sam­funns­en­ga­sje­ment. Vi er mange som opp­le­ver at ung­dom­mene ikke er sær­lig sam­funns­en­ga­sjerte, men ingen spør hvor­for de er uen­ga­sjerte. Man slår fast at de unge i dag er «Gene­ra­sjon skik­ke­lig» og viser til at de…

Les mer

En paralysert offentlighet

BT skrev for noen dager siden om den 21 år gamle Vic­tor Kris­ten­sen fra Århus, den unge dans­ken med psy­kiske pro­ble­mer som en måneds tid i for­veien hadde sprengt seg i luf­ten under et ISIL-regissert selv­mords­an­grep i Irak, etter tidligere…

Les mer

Obamas anti-strategi

Vic­tor Davis Han­son regist­rer er merk­bar for­and­ring i ame­ri­kansk uten­riks­po­li­tikk med Obama. Tid­li­gere har USA fulgt venn-fiende-inndeling som var til å for­stå, og med en til­sva­rende respons når ame­ri­kanske inter­es­ser var truet.
En rette­snor har vært kapi­ta­lisme og poli­tisk fri­het. De…

Les mer

Interlude: Matteus-pasjonen

En har ofte god tid i påskeferien og kan nyte et lengre musikkverk, for eksempel Bachs Matteus-pasjon. John Eliot Gardiner dirigerer The English Baroque Soloists, Monteverdi Choir, Anthony Rolfe Johnson, Barbara Bonney og Andreas Schmidt.

Kort

Ramadan - igjen…

Det debat­te­res på ramme alvor om eksa­me­ner for ungdoms- og videre­gå­ende skole i Stor­bri­tan­nia må flyt­tes hvis de sam­men­fal­ler med Rama­dan.  The Tele­graph

Les mer

Kladd

Ukens tankefeil: Anklage om hykleri eller inkonsekvens

Vi har tid­li­gere vært innom per­son­an­grep i sin gene­relle form. Siden slike fin­nes i så mange for­skjel­lige vari­an­ter, har noen av de hyp­pigst fore­kom­mende blitt klas­si­fi­sert som egne tanke­feil.
En av disse er kjent under det latinske nav­net “tu quoque”…

Les mer

Terrorists never never never shall remain Britons

En detalj i Stor­bri­tan­nias lov­giv­ning er vik­tig i disse dager: adgan­gen til å opp­heve det bri­tiske stats­bor­ger­ska­pet til den som begår ter­ror der­som ved­kom­mende har et annet i til­legg. Om per­sonen det gjel­der er uten­lands, kan han eller hun således…

Les mer

På dagen for det siste måltid

Det er et åpent spørs­mål for hver enkelt hvor mye sivi­li­sa­sjons­pes­si­misme det er lurt å lese, for hos noen smit­ter den over på en lite hen­sikts­mes­sig måte. For mens en som vi for enkel­hets skyld kan kalle en posi­tiv pessimist,…

Les mer

Det jødiske kortet

For­sin­ket og for the record: Kan det Putin sier om anti­se­mit­tisme i Ukraina egent­lig bru­kes som påskudd for inn­gri­pen? Ikke hvis man skal tro Josef Zis­sels, som er leder for World Jewish Con­gress i Ukra­nia, og hans svar på spørsmål…

Les mer

Grønnere gress på den andre siden

Chris­ti­ane Hoff­mann skri­ver i Der Spie­gel om tys­ker­nes til svak­het gren­sende ambi­va­lens over­for Russ­land. For­kla­rin­gen sit­ter dypt. For selv om den dels har å gjøre med skyld­fø­lelse for kri­gen, og dels med anti-amerikanisme kom­bi­nert med ønsket om å utgjøre tyngdepunktet…

Les mer

De opptrer i flokk

En natt i Oslo i fjor som­mer: En pro­fe­sjo­nell dan­ser ble over­falt på vei hjem fra jobb. Han ble ban­ket opp og ranet. En skade som han ble påført i foten gjør at han nå må omsko­lere seg. Ranerne opptrer…

Les mer

Bitte litt bedre norsk – bøyning av parverb

«Dette er som da bri­tene knakk Enigma-koden til tys­kerne under kri­gen», skrev Dag­bla­det her for­le­den, innen det hur­tig ble ret­tet til «knekte» – og ære være avi­sen for dét.
Men knakk er jo ikke all­tid feil. Gre­nen knakk, men jeg knekte…

Les mer

Var Jesus gift?

Harvard-professor Karen L. King pre­sen­terte tors­dag bevis for at frag­men­tet som omta­ler Jesu kone er auten­tisk og gam­melt, men ikke så gam­melt som hun trodde. Date­ring sier 8. århundre.
Frag­men­tet er på stør­relse med et visitt­kort. Det er såle­des ikke…

Les mer