Vedtekter
for
Document lokallag Xxx
(vedtatt av styret i Document.no AS 18. april 2023)

§1 Lokallagets forhold til Document.no
Documents lokallag er en sammenslutning av personer med det forhold til Document.no AS, org. nr. 893068392, Oslo som er fastsatt i de til enhver tid gjeldende vedtekter for lokallag tilknyttet Document.
Lokallaget skal ha en egen leder/moderator/kontaktperson som skal godkjennes av styret i Document.
Laget selv skal ta ansvaret for sine aktiviteter og de kostnader som er forbundet med disse.
Et lokallag tilknyttet Document er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter for lokallag som styret i Document har vedtatt.
Lokallaget har rett til å benytte navn og logo tilhørende Document på sin virksomhet.

§2 Formål og virke
Lokallaget skal være et fellesskap mellom personer som deler de verdier Document bygger på, og et lokalt forum for meningsutveksling og debatt.

Documents lokallag skal være partipolitisk uavhengig med rom for et bredt spekter av synspunkter. Aktivitetene i lokallaget skal støtte opp under nettstedet Document.no.

Debatten i lokallagene skal være åpen og fri, med respekt for andre debattanters synspunkter.

§3 Medlemmer
Alle som støtter mediehuset Document og står for Documents verdier, kan være medlem av et eller flere lokallag.
Medlemmene får tilgang til en egen lukket plattform for kommunikasjon blant lokallagsmedlemmene.
Medlemmene skal behandle hverandre med respekt og ikke spre informasjon om andre medlemmer utenfor lokallaget.
Styret i Document.no AS kan etter henstilling fra lokallagets leder/moderator/kontaktperson ekskludere et medlem i lokallaget, dersom vedkommende åpenbart har argumentert i strid med Documents verdigrunnlag eller på annen måte åpent har opptrådt på en slik måte at adferden er skadelig for Document og/eller lokallaget.

§4 Møtesteder
Lokallaget organiserer sin aktivitet selv og finner selv fram til egnede lokaler for sine møter.

§5 Møtevirksomhet
Lokallaget kan avholde møter etter sine medlemmers ønsker og behov. Document kan bidra med foredragsholdere og administrasjon.

§6 Markedsføring
Eventuelle markedsføringsaktiviteter må avklares med Document sentralt.

§7 Økonomi
Lokallaget kan ikke kreve kontingent eller annen form for bidrag fra medlemmene for å finansiere sin virksomhet. Medlemmene dekker selv sin andel av kostnadene for de møter de deltar i.
Lokallaget kan ha en kasse på maksimum kr. 2.000 som forvaltes av leder/moderator/kontaktperson. Penger mottatt på møter, skal telles av møteleder og en deltaker utpekt av møteleder. Inn og utbetalinger fra kassen føres fortløpende og dokumenteres med bilag. Styret i Document.no AS kan kreve å få innsyn i føringen av kassens inntekter og utgifter med bilag.

§ Registrering av lokallag
Lokallaget skal ikke registreres i enhetsregisteret. Medlemmene registreres av lokallagets leder/moderator/kontaktperson i format vedtatt av styret i Document.no AS.

§10 Oppløsning av lokallag
Styret i Document.no AS kan beslutte at et lokallag skal nedlegges. Beslutning om nedleggelse skal ha saklig grunn. Ved nedleggelse tilfaller eventuell kassabeholdning Document.no AS.