I 2020 ble livet snudd på hodet, nærmest over natten. Et virus viste oss hvor sammenvevd den globale eliten er og hvordan maktforholdet mellom globale organisasjoner og enkelte nasjoner egentlig er fordelt. Det viste oss også hva politikere er i stand til, at de kan endre samfunnet drastisk på meget kort tid – om de virkelig vil. Koronaviruset viste oss hvor skjør vår frihet er, hvor enkelt det er å skape splid i familien og nasjonen, hvor langt på vei inn i dekadansen vi egentlig er og hvor langt vi har beveget oss bort fra det reelle demokratiet.

«Out of sight, out of mind», heter det. Det kan vi trygt si er tilfellet for mange, for til tross at den politiske responsen på koronapandemien har etterlatt seg store ødeleggelser – ødeleggelser det mest sannsynlig vil ta årevis å reparere –, er den offentlige samtalen i stor grad flyttet bort fra den.

Jeg har derimot ikke glemt hverken politikernes eller helsemyndighetenes skråsikre påstander, som senere har vist seg å være feilaktige; som for eksempel at vaksinen er trygg, effektiv og forhindrer smitte og sykdom, eller at covid-19 er farligere enn influensa. Jeg har heller ikke glemt deres polariserende handlinger og oppførsel, hvor uvaksinerte ble benyttet som syndebukker for myndighetenes feilvurderinger. Hvor små barn ble fortalt at de kunne drepe bestemor. Nå kan for øvrig bestemor fryse i hjel, uten at politikerne sier noe om det. Det som dog skremmer meg aller mest, er at folk velvillig kan glemme eller fortrenge. Som journalist ser jeg det som min oppgave å sørge for å minne leserne på at koronapandemien er langt fra ferdig når det gjelder politiske, samfunnsmessige og individuelle konsekvenser. Derfor har jeg ikke sluttet å stille spørsmål ved det som har vært og er den offentlige fortellingen, og ei heller ved det som nå viser seg å kunne være en potensiell vaksine-katastrofe, til Folkehelseinstituttets (FHI) og Statens Legemiddelverks (SLV) tilsynelatende store frustrasjon.

Tirsdag 27. september bestemte jeg meg for å stille SLV og FHI en rekke ubehagelige spørsmål. Bakgrunnen for dem er at det stadig står leger fram med historier som burde skremme vannet av oss; med nye studier samt en rekke intervjuer med varslere og spesialister i sine respektive felt innen medisin som vi utførte da vi var i Wien.

Hei,

I siste rapport fra Legemiddelverket står det følgende:
«Fra vaksinasjonen startet i Norge 27. desember 2020 og frem til 20. september 2022 er det mottatt 60 500 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon, 47 408 (78 %) av disse er behandlet. At meldingene er behandlet betyr at de er klassifisert og sortert, men det betyr ikke at det er gjort en endelig vurdering av årsakssammenheng i alle tilfellene.»

Hvorfor tar det så lang tid å jobbe gjennom bivirkningsmeldingene? Dere har ligget bakpå hele veien, er det fordi det stadig meldes om bivirkninger? Og hvordan avgjør dere årsakssammenheng?

Dere melder om antall doser satt, men dosene settes jo på samme mennesker, altså vi har et konkret folketall å forholde oss til, finnes det noen annen vaksine som har gitt så mange bivirkningsmeldinger?

Videre lurer jeg på følgende:

Dere har meldt om 265 dødsfall, men skriver at disse ikke nødvendigvis har sammenheng med vaksinen. Hvordan avgjør dere det? Blir pasientene obdusert? Hvilke kriterier må møtes for at et dødsfall skal klassifiseres som et vaksinedødsfall?

Hvordan er aldersfordelingen blant disse 265 personene? Dere deler opp i under og over 60 år, kan dere være mer spesifikke, slik som dere har gjort med bivirkningsmeldingene?

Jeg ser også at dere melder om vaksinesvikt hos enkelte vaksinerte som har dødd med covid-19, men vi vet jo at vaksinen ikke beskytter mot hverken smitte eller sykdom, så jeg lurer på om dere registrerer vaksinesvikt hver gang en vaksinert person blir syk med Covid-19?

Dere skriver også om de nye boosterne, men jeg kan ikke se at dere opplyser om at den nye boosteren som angivelig skal «beskytte» mot tidligere varianter, altså Delta og BA-variantene som allerede har vært, ikke er testet på mennesker? Hvor har dere opplyst om at den nye boosteren ikke er testet på mennesker?

Denne vaksinen er kun testet på 8 mus, den promoteres som effektiv og sikker, hvordan vet dere det? Og hvordan kan dere vite at denne vaksinen er sikker og effektiv, men ha store problemer med å avgjøre om vaksinen er årsaken til skader og overdødelighet?

Det tilkommer stadig ny informasjon vedrørende mRna-vaksinene, som ikke setter dem i et spesielt godt lys. Nye studier hevder at koronavaksinene reduserer og ødelegger immunforsvaret, samt at kroppen selv produserer spikeprotein på ubestemt tid – hvilket tar seg inn i organene, og da hjerte og hjerne, som igjen skaper irreversibel skade. Kreft har eksplodert, spontanaborter har eksplodert. Det er en økning i nevrologiske skader på unge mennesker. Det er en overdødelighet som forklares med «SADS», som igjen ikke forklares med noen ting. Den eneste fellesnevneren er utrullingen av koronavaksiner.

Hvordan stiller dere dere til dette? Er ikke legemiddelverket opptatt av å undersøke langtidsvirkningen av vaksinene, dersom det skulle vise seg at den er livsfarlig?

Hvordan kan dere fortsette å promotere og anbefale koronavaksiner når dere ikke vet om disse har sammenheng med skader og dødsfall?

Jeg har valgt å ikke legge ved kilder, men det kan jeg selvsagt ordne dersom det skulle være nødvendig. Jeg regner dog med at Legemiddelverket er bedre oppdatert enn journalister på dette området, da dette er deres spesialfelt. Setter FHI på kopi, dersom det skulle være noe de må svare for.

Ser fram til å høre fra dere,

Rebecca Mistereggen, journalist Document.no

Noen bekreftelse på mottatt e-post kom ikke. Jeg purret. Ingen svar. Jeg bestemte meg for å ringe og høre hvor landet lå, og det var åpenbart at denne e-posten var kjent i kommunikasjonsavdelingen til SLV. Jeg skulle få svar, forsikret pressevakten, men når det kom, var usikkert.

Hvor vanskelig kan det egentlig være å svare på disse spørsmålene, er det ikke nettopp covid-19 de har holdt på med de to siste årene?

Svært vanskelig, skulle det vise seg, for det som kom i retur fra SLV, var primært et ikke-svar, en påstand om at mine påstander var løse og en henvisning til Faktisk.no, som det tok fire dager å forfatte. Det var ikke før senere samme dag jeg skulle få greie på hvorfor, men det kommer jeg tilbake til.

Svar fra Statens Legemiddelverk 

Som myndighet forholder vi oss til den dokumentasjonen som foreligger ved godkjenningen av koronavaksiner. Vi er åpne om hvilke studier som ligger til grunn for godkjenningen. Du kan lese mer om hvordan både de opprinnelige og variantvaksinene godkjennes her: https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/godkjenningsprosessen-koronavaksiner

Det er Folkehelseinstituttet som anbefaler hvilke vaksiner som skal brukes i Norge og hvem i befolkingen som bør vaksineres. Det er også de som følger med på smitteutviklingen og vaksinenes effekt på pandemien i Norge, og har oversikt over antall personer som er vaksinert.

Bivirkninger meldes på mistanke. Når så mange vaksineres blir utfordringen å skille sykdommer eller symptomer som tilfeldigvis oppstår etter vaksinasjon fra reelle bivirkninger. Tilgang til gode helseregistre har gitt oss nye muligheter. Dersom det meldes mange tilfeller av en spesiell sykdomstilstand, vil man ved hjelp av helseregisterdata kunne undersøke om tilstanden opptrer hyppigere blant de som har fått vaksine.

Eksempel på dette er meldinger om betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) hos unge menn. Folkehelseinstituttet følger også opp med befolkningsundersøkelser på grunn av et stort antall meldinger om menstruasjonsforstyrrelser som mistenkt bivirkning. Analyser fra undersøkelsen pågår og vil bli fortløpende publisert:  https://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrrelser

Vi har svart på spørsmål i tråd med vår rolle og FHI må svare på spørsmålene i tråd med sin rolle:

Hvorfor tar det så lang tid å jobbe gjennom bivirkningsmeldingene? Dere har ligget bakpå hele veien, er det fordi det stadig meldes om bivirkninger? Og hvordan avgjør dere årsakssammenheng?

Det tar tid å saksbehandle bivirkningsmeldinger, og det er riktig at vi har mange ubehandlede meldinger. Men alle meldinger «screenes» når vi mottar dem, slik at de alvorlige prioriteres først. Derfor er det i hovedsak lite alvorlige meldinger som er ubehandlet. Også de lite alvorlige meldingene vil bli behandlet. Les mer om dette her: https://legemiddelverket.no/nyheter/ubehandlede-bivirkningsmeldinger-vi-har-oversikt

Hvordan er aldersfordelingen blant disse 265 personene? Dere deler opp i under og over 60 år, kan dere være mer spesifikke, slik som dere har gjort med bivirkningsmeldingene?

Vi har behandlet 22 meldinger om dødsfall etter vaksinering hos personer under 60 år. Fem av disse gjelder dødsfall som følge av den svært sjeldne, men alvorlige bivirkningen trombose med trombocytopeni syndrom (TTS) etter vaksinering med Vaxzevria. For de resterende dødsfallene er årsakssammenhengen med vaksinering usikker.

På grunn av strenge krav til personvern publiserer vi ingen aldersfordeling på gruppen under 60 år, fordi det er få og kan identifiseres.

Dere skriver også om de nye boosterne, men jeg kan ikke se at dere opplyser om at den nye boosteren som angivelig skal «beskytte» mot tidligere varianter, altså Delta og BA-variantene som allerede har vært, ikke er testet på mennesker? Hvor har dere opplyst om at den nye boosteren ikke er testet på mennesker?  Denne vaksinen er kun testet på 8 mus, den promoteres som effektiv og sikker, hvordan vet dere det? Og hvordan kan dere vite at denne vaksinen er sikker og effektiv, men ha store problemer om å avgjøre om vaksinen er årsaken til skader og overdødelighet? 

Variantvaksinene fra BioNTech/Pfizer og fra Moderna består av originalvaksinen mot det opprinnelige koronaviruset, men med noen tilpasninger for andre virusvarianter, som omikronvariantene BA.1 og BA 4-5. Det er riktig at den siste godkjente vaksinen fra Pfizer/BioNTech som dekker det opprinnelige viruset og omikron BA.4-5 ikke er testet i mennesker. Vi er helt åpne om dette.

På nettsiden skriver vi dette om hvilke studier som ligger bak godkjenningen av variantvaksinene:

  • Resultatene fra de store kliniske studiene som ble gjennomført da de opprinnelige vaksinene ble godkjent.
    Kunnskap om effekt og bivirkninger etter omfattende bruk av de opprinnelige -vaksinene.
  • Resultatene fra mindre kliniske studier som ble gjennomført da de oppdaterte variantvaksinene mot Wuhan og omikron BA.1 ble godkjent
  • Resultatene fra laboratoriestudier​ på mus i forbindelse med godkjenning av den oppdaterte variantvaksinen mot Wuhan og omikron BA. 4-5

https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/godkjenningsprosessen-koronavaksiner/godkjenning-av-oppdaterte-variantvaksiner

De oppdaterte vaksinene som først ble godkjent og som dekker både det opprinnelige Wuhan viruset og BA.1 er testet i mennesker.

Disse dataene vister at bivirkningsprofilen ikke endrer seg vesentlig når man kun endrer på sammensetningen av mRNAet i vaksinene. Derfor har myndighetene konkludert med at nye oppdaterte vaksiner kan godkjennes uten at de er testet i mennesker.

Testingen i mus har vist at variantvaksinene gir bedre immunrespons mot omikron BA.4-5 og tilsvarende immun respons mot det opprinnelige viruset som den opprinnelige vaksinen.

Til tross for at vaksinene er godkjent gjennomfører vaksineprodusentene likevel kliniske studier med vaksinene som skal dekke både opprinnelig virus og omikron BA.4-5.

Det tilkommer stadig ny informasjon vedrørende mRna-vaksinene, som ikke setter dem i et spesielt godt lys. Nye studier hevder at koronavaksinene reduserer og ødelegger immunforsvaret, samt at kroppen selv produserer spikeprotein på ubestemt tid – hvilket tar seg inn i organene, og da hjerte og hjerne, som igjen skaper irreversibel skade. Kreft har eksplodert, spontanaborter har eksplodert. Det er en økning i nevrologiske skader på unge mennesker. Det er en overdødelighet som forklares med «SADS», som igjen ikke forklares med noen ting. Den eneste fellesnevneren er utrullingen av koronavaksiner.
Hvordan stiller dere dere til dette? Er ikke legemiddelverket opptatt av å undersøke langtidsvirkningen av vaksinene, dersom det skulle vise seg at den er livsfarlig? 

Du kommer med flere påstander som vi mener er uriktige. Noen av disse kan vi svare på, mens andre bare blir løse påstander. I løpet av pandemien har vi sett mye desinformasjon som særlig spres via sosiale medier. Minner om at Faktisk.no har faktasjekket en rekke uriktige påstander om pandemien og koronavaksiner, blant annet påstander om dødsfall etter vaksinering.

Vi har god kunnskap om koronavaksinenes bivirkningsprofil. Globalt har nå 68% av verdens befolkning har mottatt minst en dose. Det er ingen andre vaksiner vi har fått så mye kunnskap om på så kort tid.

Det er så langt ingen holdepunkter for økt risiko for verken kreftsykdom eller spontanabort etter koronavaksinasjon. Det er nylig publisert en norsk studie som har undersøkt risiko for spontanabort blant 14 000 gravide kvinner. Man fant ingen økt risiko for spontanabort hos vaksinerte kvinner sammenliknet med uvaksinerte kvinner (Magnus M et al.)

Helsemyndighetene følger med på både akutte bivirkninger og bivirkninger som kan oppstå etter lang tid. Det gjør vi både ved å analysere meldinger om mistenkte bivirkninger og ved bruk av helseregistre og kohort-undersøkelser.
Som helsemyndigheter er vi selvfølgelig opptatt av befolkningens helse, og er derfor svært opptatt av at alle typer legemidler vi anbefaler har en langt større nytte enn ulempe. Dette er vi særlig strenge på for vaksiner.

Statens Legemiddelverk valgte, istedenfor å svare på spørsmålene eller be om kilder på hvor denne informasjonen bak de «løse påstandene» kom fra, å henvise til Faktisk.no. Faktisk.no som bygger sine «faktasjekker» på synsing fra såkalte eksperter, som beviselig har tatt til orde for en fortelling om at viruset oppstod naturlig, enda vi i senere tid har bevis for at lab-teorien er en mye mer plausibel forklaring. Det besvarer i grunn bare ett spørsmål, og det var ikke et jeg stilte, nemlig at Faktisk.no er «sannhetsministeriet» i Norge.

I denne artikkelen mener FHI at de ikke har noen holdepunkter for at det kan være en sammenheng mellom en økning i antall hjertedødsfall og koronavaksine, men de har merkelig nok ingen problemer med å sette koronasykdom eller «utilsiktede negative effekter av pandemitiltak» som plausibel forklaring til økt dødelighet. Det svarer FHI før de har utført noen analyse av hjerte-kar-dødelighet etter vaksinering. Betryggende. Likevel foreligger det studier som viser en økning på mer enn 25 prosent i hjerte-kar-relaterte nødanrop fra unge voksne etter utrullingen av koronavaksiner, en økning som ikke skyldes covid-19-sykdom.

Enda mer «betryggende» er det å vite at helsemyndighetene våre kun forholder seg til informasjon fra «trygge» kilder, som for eksempel Verdens helseorganisasjon, som med overlegg løy til verdens befolkning.

WHO-sjefen privat: – Korona­viruset kom sannsynligvis fra Wuhan-laboratoriet

Jeg stusser over hvordan personvern nå plutselig trumfer informasjon av offentlig interesse, altså at SLV ikke kan oppgi mer spesifikke aldersgrupper på de som har dødd som følge av vaksinering. Begrunnelsen er «fare for identifisering.» Hva med fare for dødsfall blant unge mennesker slik at hver enkelt kan ta et informert valg? Det er ikke så farlig?

Jeg stusser også over at SLV mener det kommer tydelig fram at den nye boosteren bare er testet på åtte stykk mus. Dette er informasjon man må bruke tid på å finne, i motsetning til informasjon om at vaksinen er «trygg, effektiv og gir god beskyttelse,» det samme mantraet som har blitt formidlet helt siden vaksinene ble sluppet løs med nødgodkjenning. Da det viste seg at de ikke beskyttet mot smitte eller sykdom, bivirkningsrapportene raste inn, ble plutselig til at vaksinene beskyttet godt mot alvorlig sykdom, til tross for at det til stadighet havner covid-19-syke fullvaksinerte pasienter på sykehus. De påstod noe som ikke var sant og slipper unna med det ved å vri på formuleringen. Det har vært gangen fra offentlige hold gjennom hele pandemien.

Videre skriver SLV at «dataene viser at bivirkningsprofilen ikke endrer seg vesentlig når man kun endrer på sammensetningen av mRNAet i vaksinene, derfor har myndighetene konkludert med at nye oppdaterte vaksiner kan godkjennes uten at de er testet på mennesker.» Samtidig står det klart og tydelig i rapportene at de har store utfordringer med å avgjøre om mistenkte bivirkninger har sammenheng med vaksinen, så hvor godt kjenner vi egentlig «bivirkningsprofilen?»

Svar fra Folkehelseinstituttet 

FHI svarer mer utfyllende, selv om det mangler svar fra dem også:

Dere melder om antall doser satt, men dosene settes jo på samme mennesker, altså vi har et konkret folketall å forholde oss til, finnes det noen annen vaksine som har gitt så mange bivirkningsmeldinger?

Nei, det er aldri tidligere mottatt så mange meldinger på annen vaksine som for koronavaksinene. Både helsepersonell og privatpersoner kan melde ved mistanke om bivirkninger. Vi tror det høye antallet meldinger skyldes flere faktorer: For det første er det i tidligere pandemier ikke gitt så mange vaksinedoser til en så stor andel av befolkningen i løpet av så kort tid. For det andre vet vi fra det øvrige vaksinekommunikasjonsarbeidet at nye vaksiner oppleves mindre trygge enn vaksiner som er velkjente og har vært i bruk over mange år. Det kan tenkes at siden koronavaksinene benytter helt nye vaksineplattformer, kan det bidra til lavere terskel for å melde. For det tredje har det vært mediefokus på enkelte mulige bivirkninger/symptomer slik som menstruasjonsforstyrrelser, og dette vet vi bidrar til økt rapportering. Det har også vært en sterkt oppfordring til enkeltpersoner og helsepersonell om å melde. Digitale meldingsløsninger har også gjort det enklere å melde.

Videre lurer jeg på følgende:

Dere har meldt om 265 dødsfall, men skriver at disse ikke nødvendigvis har sammenheng med vaksinen. Hvordan avgjør dere det? Blir pasientene obdusert? Hvilke kriterier må møtes for at et dødsfall skal klassifiseres som et vaksinedødsfall?

Når en person dør, meldes dette til dødsårsaksregisteret. I dødsmeldingen angir legen sin vurdering av dødsårsak. For 2021 er bivirkning av covid-19 vaksine også inkludert som dødsårsak, og det ble totalt registrert 19 dødsfall der koronavaksine er angitt som underliggende dødsårsak (den viktigste faktoren som ledet til døden) og 22 dødsfall der koronavaksine er angitt som medvirkende dødsårsak (kan ha bidratt, men andre årsaker er mer sannsynlige. Se nettsak fra juni 2022: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/tall-for-covid-19-assosierte-dodsfall-i-dodsarsaksregisteret-i-2021/

Vurdering av obduksjon gjøres av helsetjenesten som behandler pasienten/lege som skriver dødsmelding, uavhengig av om hendelsen er meldt som bivirkning. Men sentrale helsemyndigheter som behandler meldinger om mistenkte bivirkninger, kan også foreslå at det blir gjennomført obduksjon.

Dersom helsepersonell mistenker at dødsfallet kan ha være forårsaket av vaksinen skal det meldes som mistenkt bivirkning til Bivirkningsregisteret. Antall dødsfall meldt som mistenkt bivirkning er høyere enn det faktiske antall vaksinedødsfall rapportert til dødsårsaksregisteret. Dette skyldes at bivirkninger meldes på mistanke. Alle meldinger Legemiddelverket mottar teller med, uavhengig av om den meldte hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke. Når vi har mottatt melding om mistenkt bivirkning vil vi vurdere om vaksinen er årsak til hendelsen. I vurderingen er særlig tidsrelasjonen mellom vaksinasjon og symptomer viktig. Alle hendelser der det er tidsmessig sammenheng med vaksinasjon vil klassifiseres som «mulig», selv om det er andre årsaker som kan forklare reaksjonen, for eksempel andre legemidler eller underliggende sykdom. Alle meldinger telles med for at ingen potensielle bivirkninger skal overses. Først når man kan sammenligne og vurdere flere lignende medisinske hendelser, kan man slå fast om den er forbundet med eller forårsaket av vaksinen.

Den første gruppen som ble anbefalt koronavaksinasjon var sykehjemspasienter, siden de hadde høyest risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19 infeksjon. Det er rundt 35 000 sykehjemspasienter i Norge, og om lag 45 av dem dør daglig. En betydelig andel av de rapporterte vaksinedødsfallene til Bivirkningsregisteret gjaldt svært skrøpelige sykehjemspasienter. En uavhengige ekspertgruppen som vurderte 100 av de meldte dødsfallene, vurderte at det for de fleste var det ingen åpenbar sammenheng mellom vaksinasjon og død. Men samtidig var det noen få, svært skrøpelige pasienter som fikk vanlige vaksinebivirkninger som feber, smerter og diaré/oppkast som sannsynligvis fremskyndet en allerede pågående dødsprosess. Ekspertgruppens vurdering er publisert: https://tidsskriftet.no/2021/05/originalartikkel/dodsfall-i-sykehjem-etter-covid-19-vaksine

Jeg ser også at dere melder om vaksinesvikt hos enkelte vaksinerte som har dødd med covid-19, men vi vet jo at vaksinen ikke beskytter mot hverken smitte eller sykdom, så jeg lurer på om dere registrerer vaksinesvikt hver gang en vaksinert person blir syk med Covid-19?

Vaksinen beskytter mot alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19, men beskyttelsen kan synke over tid hos fullvaksinerte, særlig hos de eldre og personer med svekket immunforsvar. Gjennombruddsinfeksjon kan få alvorlig forløp hos individer med alvorlig underliggende sykdom og høy alder. Vi oppfordrer helsepersonell til å melde slike hendelser til Bivirkningsregisteret.
Samtidig følger FHI med på covid-19 dødsfall og sykehusinnleggelser som følge av covid-19 hos vaksinerte versus uvaksinerte i sine ukesrapporter https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/

Hvordan kan dere fortsette å promotere og anbefale koronavaksiner når dere ikke vet om disse har sammenheng med skader og dødsfall?

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet følger hele tiden med på dette, og vi er åpne om de bivirkningene som faktisk har vist seg å ha sammenheng med vaksinene. Vaksinene mot COVID-19 har vært helt nødvendige for å forhindre et stort antall dødsfall. Beregninger har vist at uten vaksiner ville viruset ført til 18,8 (feil margin 17,4-19,7) millioner dødsfall i løpet av det første pandemiåret og at vaksinasjon har forhindret 14,4 millioner dødsfall (79% reduksjon) (The Lancet Infec. Dis. July 2022). I tillegg har vaksinene redusert antallet alvorlige tilfeller som bl.a. kan medføre langvarige plager og nedsatt livskvalitet. Etter at mer enn 1 milliard doser er satt i Europa, har vi god kunnskap om bivirkninger, også sjeldne bivirkninger. Kunnskapsgrunnlaget viser at nytten av vaksinasjon med svært god margin oppveier evt. ulempene. Det er derfor riktig å fortsatt anbefale vaksinasjon til grupper som har høy risiko for alvorlig sykdom.

Det er kanskje vanskelig å svare på om vaksinerte covid-19-syke pasienter registreres som vaksinesvikt, når påstandene om vaksinens egenskaper ble endret underveis, fra å skulle beskytte mot smitte og sykdom til å beskytte mot alvorlig sykdomsforløp. Jeg regner derfor med at vaksinesvikt kun registreres når vaksinerte personer dør av covid-19, etter sistnevnte standard, i og med at FHI selv definerer det som følgende: «Noen vaksiner gir god beskyttelse etter fullført vaksinering og dersom effekten ikke er som forventet, vurderes det som vaksinesvikt.»

Andre definerer det slik:

Vaksinesvikt oppstår når en organismes immunsystem ikke produserer nok antistoffer ved førstegangsvaksinasjon. Sekundær vaksinesvikt oppstår nok antistoffer produseres umiddelbart etter vaksinasjonen, men nivåene faller over tid. (Asset-sienceinsociety.eu)

Mandag fikk jeg endelig svar på spørsmålet om vaksinere personer som blir syke med covid-19 meldes som vaksinesvikt, som jeg ba om et «ja/nei»-svar på, men svaret på spørsmålet skulle ikke være så enkelt:

FHI følger med på dødsfall og sykehusinnleggelser som følge av covid-19 hos både vaksinerte og uvaksinerte. Dersom en fullvaksinert person blir alvorlig syk med covid-19 regnes dette som en mulig vaksinesvikt. Vi har oppfordret helsepersonell til å melde om slike tilfeller til Legemiddelverkets Bivirningsregister, skriver Legemiddelverket i en e-post.

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet følger hele tiden med på bivirkningene, skriver de, og de er «åpne om de bivirkningene som faktisk har vist seg å ha sammenheng med vaksinene.» Det skulle vel bare mangle. Spørsmålet er om vi setter oss ned og gjennomgår alle sykehusinnleggelser av fullvaksinerte covid-19-syke personer som FHI har rapportert siden utrullingen av vaksinene, om de stemmer overens med tallene i bivirkningsrapporten, men det skal vise seg å være vanskelig i all den tid vaksinesvikt ikke oppføres som egen kategori.

Svaret på spørsmålet om hvordan FHI kan fortsette å promotere og anbefale koronavaksiner når de åpenbart ikke vet om en rekke av bivirkninger og dødsfall har konkret sammenheng med vaksinen, er som et ekko av Finansdepartmenentets svar på Kent Andersens spørsmål om budsjett for det grønne skiftet: Avledningsmanøver, en forklaring som ikke var etterspurt.

Vaksinene mot COVID-19 har vært helt nødvendige for å forhindre et stort antall dødsfall. Beregninger har vist at uten vaksiner ville viruset ført til 18,8 (feil margin 17,4-19,7) millioner dødsfall i løpet av det første pandemiåret og at vaksinasjon har forhindret 14,4 millioner dødsfall (79% reduksjon) (The Lancet Infec. Dis. July 2022). I tillegg har vaksinene redusert antallet alvorlige tilfeller som bl.a. kan medføre langvarige plager og nedsatt livskvalitet. Etter at mer enn 1 milliard doser er satt i Europa, har vi god kunnskap om bivirkninger, også sjeldne bivirkninger. Kunnskapsgrunnlaget viser at nytten av vaksinasjon med svært god margin oppveier evt. ulempene. Det er derfor riktig å fortsatt anbefale vaksinasjon til grupper som har høy risiko for alvorlig sykdom.

Hvilken artikkel de referer til i The Lancet Infectious Diseases July 2022 oppgir de ikke, men tallene finner jeg ikke ved en kjapp gjennomgang av artiklene i denne utgaven. The Lancet har vært i hardt vær under pandemien og har måttet trekke tilbake artikler. I 2021 publiserte de en studie som hevdet at koronavaksinene var så effektive at en tredje dose ville være unødvendig. Nylig publiserte de en rapport som sier at det er mulig at viruset Sars-Cov-2 oppsto som en naturlig tabbe på et laboratorium i USA.

Google forsøker bagatellisere finansiering av coronavirus-forskning

Vi skal ei heller glemme at The Lancet publiserte det mye omtalte brevet hvor flere vitenskapsmenn, herunder nobelprisvinnere, nærmest utelukket at viruset kunne være menneskeskapt. Et brev forfattet for å dekke over gain-of-function-forskning.

Løgn etter løgn har blitt avslørt. Likevel tviholder helsetopper på den opprinnelige fortellingen om koronaviruset. Det som ødelegger tilliten mellom befolkning og myndigheter, er skråsikkerheten i deres påstander og deres manglende evne til å innrømme feil når de avsløres, noe som gjør at folk naturligvis blir skeptiske. Det hjelper heller ikke at myndigheter og tech-gigantene har samarbeidet om å kansellere leger, forskere og vanlige folk som har varslet om potensielle farer ved vaksinering, eller at såkalte faktasjekkere har presset fram et narrativ som har vist seg å gå opp i sømmene.

Det er ingen, eller ytterst få, vanlige folk som har noe motiv for å bedrive misinformasjon rundt koronaviruset og koronavaksinen. Hva skulle det være? Å drepe 14,4 millioner mennesker? Det er derimot et motiv bak det å kreve bedre utprøvde vaksiner: Forhindre alvorlige bivirkninger og død. Spesielt fordi mange husker svineinfluensaen. Det samme gjelder holdningen til sykehjemspasienter, som på død og liv måtte isoleres vekk fra sine kjære under nedstengningen – de kunne jo dø av covid-19! Men når vaksinen rulles ut, da er det helt normalt at det dør 300 sykehuspasienter ukentlig. Når svaret på folks skepsis er å frata dem ytringsfriheten, kansellere og stemple dem som konspirasjonsteoretikere, nazister og alskens annet vås, går det av en alarmklokke. Og det bør det gjøre. Det blir ei heller bedre med at myndighetene vil legge lokk på korona-responsen i 100 år, nå 60, samtidig som våre barns skolebøker proppes full av feilinformasjon vedrørende varslerne, slik at når dokumentene en gang frigis, så er det disse som skal ta stilling til om det var et godt utført arbeid eller ikke.

FHI skal ha for at de svarer ærlig på spørsmålet om det finnes noen annen vaksine som har resultert i så mange bivirkninger. Likevel veier altså nytten opp for ulempen, ifølge FHI. En studie utført av studenter ved en rekke ulike universiteter i USA, Canada og Storbritannia viser imidlertid noe annet:

Vi anslår at 22 000–30 000 tidligere uinfiserte voksne i alderen 18-29 må forsterkes med en mRNA-vaksine for å forhindre én COVID-19-sykehusinnleggelse. Ved å bruke CDC og sponsor-rapporterte bivirkningsdata finner vi at boostermandater kan forårsake netto forventet skade: per COVID-19 sykehusinnleggelse forhindret hos tidligere uinfiserte unge voksne, forventer vi 18 til 98 alvorlige bivirkninger, inkludert 1,7 til 3,0 booster-assosierte myokarditt tilfeller hos menn, og 1373 til 3234 tilfeller av grad ≥3 reaktogenisitet som forstyrrer daglige aktiviteter. gitt den høye prevalensen av immunitet etter infeksjon, er denne risiko-nytte-profilen enda mindre gunstig.

Et pinlig samarbeid

Tidligere har jeg stilt flere spørsmål til både SLV og FHI, ofte har det endt med at de henviser til hverandre. Det ville jeg unngå denne gangen, så jeg kopierte inn FHI i e-posten jeg sendte til SLV. Da det ikke kom noen bekreftelse på mottatt e-post, mistenkte jeg at jeg stod overfor en ny runde med taushet lik den jeg opplevde da jeg i desember 2021 ba Preben Aavitsland om statistikk på reinfeksjon hos vaksinerte og uvaksinerte personer. Noe slikt hadde de ikke oversikt over, svarte han, det var noe de måtte se på over nyttår. Selvsagt purret jeg opp gjentatte ganger, men noe svar fikk jeg aldri.

Derfor ringte jeg for å forsikre meg om at de ikke kunne sno seg unna denne gangen. At mine spørsmål hadde satt i gang både et internt og eksternt samarbeid, visste jeg ingenting om da svaret fra SLV ramlet inn i innboksen. Det endret seg raskt da FHI leverte sine svar, med et haleheng av en diskusjon mellom fem personer. Diskusjonen var åpenbart ikke for mine øyne, da det eksplisitt stod: «Det ryddigste er å sende separate svar, ja. SLV og FHI har ulike roller og ansvarsområder. Det bør reflekteres i svarene. Men hva SLV og FHI samarbeider og blir enige om på bakrommet, trenger jo ikke journalisten å vite.»

Saken er at dette er av stor interesse, ikke bare for «journalisten», men for befolkningen for øvrig. For mens SLV er ansvarlig for godkjenning av medikamenter, er det FHI som anbefaler dem til befolkningen. Det er klart at disse to må samarbeide når den ene sitter på bivirkningsrapporter og den andre på sykdomsrapporter, men at de må samarbeide om å være samkjørt vedrørende informasjonen de leverer ut, skulle være unødvendig. Både SLV og FHI har stått med covid-19 opp til ørene i to år, man skulle kunne forvente at de fakta som foreligger, er tilstrekkelig, men den gang ei. Her pågikk det en intern diskusjon om hvordan FHI skulle formulere seg for å forhindre å måtte svare på tilbudet om en referanseliste.

Jeg har lagt litt til i siste svar (i blått). Jeg tenker at det kan være viktig å minne journalisten på hvorfor vi vaksinerer. I tillegg har jeg lagt til (uthevet i gult) et innskudd i svaret ditt til nest siste spørsmål. Dersom vi indirekte ber om referanser vil vi få en haug obskure artikler som vi kanskje på ta stilling til. Jeg har et vagt håp om å kort ned referanselisten hennes eller at vi kan si at «dette kommer fra tvilsomme kilder og er ikke vurdert».
Det er helt opp til deg om du vil ta med det jeg har lagt til nå.

Det er på det nivået at teksten er fargekodet, slik at forslag til omformuleringer kan gis, slik at det ikke genererer flere spørsmål eller påstander de må ta stilling til. Det er allerede før noen referanser er presentert. Likesom Finansdepartementet skal ha kontroll på budsjettene, forventes det at våre helsemyndigheter har oversikt over utviklingen når det gjelder covid-19 og vaksinene.

Jeg var dog ikke alene om å være spent på SLVs svar på spørsmål om bivirkninger og dødsfall, det var FHI også, som skriver seg imellom:

Se forslag til svar i rødt under.
Dersom du foretrekker et kort(e(re) (Sic!) svar så kan det som er markert med gult strykes.
Hvis det er andre spørsmål du tenker vi bør besvare så si fra.

…og så er jeg litt spent på hva SLV vil svare på bivirkningspørsmålene, særlig de som omhandler dødsfall 😉 (sic!)

Hvordan det skal tolkes, er et åpent spørsmål, men det er fascinerende å se hvor detaljorienterte de ansatte er når det gjelder både hvordan deres ord kan tolkes og hva det kan lede til.

Jeg synes ****** svar er fine, men jeg lurer på om vi kanskje bør vurdere å stryke siste setning i første svar (Sist, men ikke minst: nå som meldeløsningen er digital har det blitt enklere å melde.). Vil folk (som leser document.no ) oppfatte det som at bivirkningstallene for gamle vaksiner er kunstig lave?

Se ellers et par forslag med grønn-markering.

Er bivirkningstallene for gamle vaksiner lave? Godt spørsmål. Det vi dog vet, er at ingen annen vaksine har forårsaket så mange bivirkningsmeldinger som koronavaksinene, noen gang i historien og ei heller samlet fram til dags dato.

For vanlige vaksiner som har blitt distribuert til det store flertallet av verdens befolkning, flere i en årrekke, foreligger det bivirkningsrapporter på mellom 2000 og 100 000, ifølge data hentet fra WHOs VigiAccess, mens for Covid-19-vaksinene, som for øyeblikket er administrert til rundt 65 prosent av verdens befolkning, er det over 3,7 millioner rapporter om bivirkninger.

Over 75 prosent, altså 28 000, av alle dødsfall rapportert til VAERS siden 1990, er assosiert med covid-19-vaksinen, ifølge World Council for Health. Poliovaksinen ble tilbakekalt innen ett år, etter 10 rapporterte dødsfall. Svineinfluensavaksinen ble tilbakekalt innen ett år, etter 53 rapporterte dødsfall. Covid-19-vaksinen, med over 28 000 tilhørende dødsrapporter, har ikke blitt tilbakekalt.

Likevel er det ingen ting å se her. Det er ingen grunn til bekymring. Alle som stiller spørsmål ved for eksempel disse grafene, er konspirasjonsteoretikere:

(Kilde til grafer)

For å sette det i en enda større sammenheng, da helsemyndighetene opererer med antall doser fremfor antall vaksinerte individer, har paracetamol (acetaminophen) blitt brukt av millioner av individer i Storbritannia over flere tiår. En rapport fra The UK Yellow Card viser imidlertid at det er meldt inn 25 158 bivirkninger og 585 dødsfall som følge av bruk av paracetamol siden 1964.

La oss heller ikke glemme at hverken SSB eller FHI kunne svare på hvorfor dødeligheten av covid-19 økte etter at vaksineringen begynte for fullt.

Det gir jo litt bedre forståelse av hvorfor kommunikasjonen utad må være samkjørt ned til minste detalj, både internt og eksternt, hvorfor «obskure» tall, artikler, studier og uttalelser ikke er av interesse eller ønskes velkommen, og hvorfor det ikke finnes rom for debatt.

Drep problemet før problemet dreper deg 

Flere leger har over lengre tid varslet om en økning av aggressiv kreftsykdom etter vaksineutrullingene, blant dem dr. Ryan Cole og dr. Ute Krueger. Cole har blitt kansellert og avvist, og Krueger som, etter å ha bevitnet en bekymrende økning i unge kreftpasienter, henvendte seg til svenske helsemyndigheter med forslag om et samarbeid for å se på koronavaksinasjon og økning i aggressiv brystkreft, men hun ble avvist.

Det oppsiktsvekkende er at helsemyndigheter ikke ønsker å ta i det. Det avvises blankt, varslerne kastes til faktasjekkere som konkluderer med at vi ikke har konkrete tall enda, og derfor er det usant, samtidig som viljen til å diskutere tilfellene er fullstendig fraværende. Faktisk er politikere mer villig til å indirekte påta seg skyld for økte dødsfall som følge av politiske beslutninger, slik som nedstengning, enn helsemyndigheter og tunge globale offentlige organisasjoner er til å i det hele tatt vurdere informasjonen det varsles om.

At nedstengningene var katastrofale for individet, samfunnet og økonomien, er ikke lenger noen hemmelighet. Skaden det har forårsaket, vil det ta årevis å rette, det hjelper heller ikke på med historiens mest stupide klimapolitikk, som legger det moderne samfunnet i ruiner og bidrar til ytterligere konkurser. Denne gangen av enda mer omfattende art, hvor det går ut over tilgangen på livsviktig energi og mat.

Det føyer seg inn i trenden vi har sett de siste årene, hvor det offentlige narrativet tviholdes på, helt til sannheten er uunngåelig. Først da pynter de litt på den ubehagelige sannheten i form av at en bivirkning er sjelden, samtidig som de bryter all tidligere praksis med å tilbakekalle medikamenter som forårsaker et så stort omfang av bivirkninger og dødsfall. Ikke vil SLV oppgi spesifikke aldersgrupper på dem som dør, og når skillet går ved 60 år, ja, da får vi bare spekulere i hvor unge de avdøde er – som om det gjør saken noe mer spiselig.

Det kan være vanskelig å tro at myndighetene ville utsette befolkningen for noe så horribelt som et vaksineeksperiment, man vil rett og slett ikke tro at myndighetene ikke har våre beste interesser i sikte. Men det bør alle kjenne på kroppen nå; myndighetene har ikke våre beste interesser i sikte, de meler sin egen kake. De bryr seg ikke om hvorvidt bestemor fryser i hjel i vinter, fordi vi har internasjonale forpliktelser. De bryr seg ikke om inflasjon, høye renter, om norsk matproduksjon eller strømregninga di, for da ville de ha handlet deretter. De er mer opptatt av makt og prestisje enn av den norske befolkningen. I all den tid staten tjener fett med penger, kaster de noen brødsmuler til folket som står i ruin, slik at det ikke skal bli noe opprør. Mon tro hva som skjer når majoriteten endelig tillater seg å innse at de har blitt lurt? Lurt av klimapropaganda, katastrofal innvandringspolitikk og en vaksinepolitikk vi ikke har sett maken til i historien. Hva da?

FHI er tydelige i sine interne diskusjoner på at mine spørsmål heller oppfattes som påstander enn spørsmål. Det kan synes som om FHI er mer opptatt av å gå i forsvarsmodus enn å ta inn over seg at disse spørsmålene vil bli flere og hyppigere etter hvert som tiden går, og da hjelper det lite å være så avvisende og bastant.

Konsekvensene av koronapolitikken og historiens største vaksineeksperiment er bare i startfasen, dersom håpet var at dette vil dø ut av seg selv eller overskygges av nye kriser, tar de feil.

Kjenner seg ikke igjen i kritikken 

FHI kjenner seg ikke igjen av kritikken i denne artikkelen.

Det er en rekke påstander i denne teksten som får stå for skribentens egen regning, og som vi ikke kjenner oss igjen i. Spesielt påstander knyttet til vår kommunikasjon om vaksinenes sikkerhet og hvorfor smitteverntiltakene burde følges, er ugjenkjennelig for oss. Det er klart at helsemyndighetene gjennom hele pandemien har samarbeidet tett for å ha de beste og mest effektive smitteverntiltakene og for at vi alle skal ha mest mulig oppdatert kunnskap om effekt av og bivirkningsmeldinger knyttet til vaksinene – noe annet ville vært uansvarlig og rart. Dette inkluderer selvsagt hvordan vi fordeler oppgavene når vi begge får samme mediehenvendelse, og heller ikke det bør overraske noen.

I løpet av pandemien har vi mottatt og besvart enorme mengder henvendelser fra media, blogger og privatpersoner, vi har mottatt priser for åpenhet både i media og sosiale medier, og det er vi stolte av å ha klart i en såpass presset tid. Noen ganger har det gått for raskt for oss når vi svarer, og det er selvsagt beklagelig. Vi håper vi kan få forståelse for det, skriver Are Stuwitz Berg ved avdeling Smittevern og vaksine i FHI til Document i en e-post.

Det er usikkert hvilken kommunikasjon Stuwitz Berg sikter til her, men det kan muligens være kritikken av FHIs stadig endrede kommunikasjon under pandemien.

Da kan det jo passe med en påminnelse om hvordan det var underveis, for vi laget nemlig et helt program om det:

DocTV-LIVE: Hva er det egentlig FHI prøver å si?

Det hjelper lite å være åpen dersom man samtidig manipulerer. Når opplysninger som er egnet til å informere, må letes fram med lykt og lupe, mens opplysninger som brukes for å overbevise, fremheves, slik som mediantall-grafen som florerte i sosiale medier da krigen mellom vaksinerte og uvaksinerte stod på som verst, er det en form for manipulasjon. Det samme er å endre begrepers innhold for å tilpasse dem tingenes tilstand, slik som det ble gjort da det viste seg at vaksinen ikke beskyttet mot smitte eller sykdom.

Det er skråsikkerheten som fremmes av våre myndigheter som kritiseres, når alle kan se at påstandene som ble framsatt under pandemien, til stadighet måtte endres, om det gjaldt munnbind, vaksiner eller begrunnelser for nedstengning, samtidig som skråsikkerheten bestod og manglende ydmykhet resulterte i mer polarisering i samfunnet.

Statens Legemiddelverk hadde ingen ytterligere kommentarer. 

 

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.