Til statsministerens kontor, politisk ledelse. postmottak@smk.dep.no

Purring på epost 27. juli: «Felles verdier skaper et Vi.» (se under).

I denne eposten gav jeg statsministeren ros for at han hadde tatt opp en svært viktig oppgave for landet vårt: Behovet for å bygge et samfunn med sterkt samhold; et «Vi-samfunn».

Analysen min bygget på erkjennelsen at islam har et politisk mål som er i strid med og underminerer demokratiets idealer. Islam anerkjenner heller ikke FNs menneskerettigheter, og grunnen finner vi i menneskesynet: Islam har et rangert menneskesyn med muslimer øverst, kristendommen og humanismen har likeverd for all mennesker.

Jeg spurte 27/7 hvordan SMK ser på idéene jeg la frem, og hva regjeringen vil gjøre. Jeg fikk et auto-svar fra SMK samme dag om at eposten min var mottatt (limt inn under), deretter har jeg ikke hørt noe.

Jeg minner om forvaltningsloven § 11a: Saker skal avgjøres «uten ugrunnet opphold», evt skal det sendes foreløpig svar innen én måned, jf tredje ledd:

«I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.»

Brevet mitt ble lagt ut her: https://www.document.no/2023/07/30/felles-verdier-skaper-et-vi/, initiativet er kjent over hele landet.

Jeg sammenfatter resonnementet og hva som trengs å gjøres:

På individ-plan:

  • Integreringspolitikken har oppfordret innvandrere til å styrke verdier som kolliderer med verdiene i vertssamfunnet. Det fører til segregering og splittelse, ikke samhold.
  • Det viktigste for å bygge et solid samfunn er at hele befolkningen har felles grunnmur. Det naturlige er å bygge Vi-samfunnet på det Stortinget har vedtatt skal være landets verdigrunnlag: Grunnlovens § 2.
  • Målet for integreringsarbeidet må flyttes fra økonomisk integrering (norsk-kunnskaper og arbeid) til verdimessig integrering.

På samfunnsplan:

  • Moskéene: Myndighetene bør undersøke om det er moskéer som går inn for sharia-reglene.

Begrunnelse: Skjulte opptak viser at moskéer underviser i sharia-reglene, som dødsstraff for apostasi og homofili, at muslimer ikke skal bli venn med ikke-muslimer, og at kvinner må underordne seg mannen sin, men offentlig sier de at de støtter landets lover. Dvs dobbelt-tale. Eksempler:

Norge 2002: https://www.dagbladet.no/nyheter/avslorer-imamene/65783614,

England 2008: https://topdocumentaryfilms.com/dispatches-undercover-mosque/, BBC/ Channel 4.

Danmark 2016: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-02-28-tv-2-afsloerer-dansk-imam-underviser-muslimer-om-stening-og-pisk og https://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-03-03-moskeer-i-aarhus-gaa-ikke-til-politiet-hvis-din-mand-er-voldelig.

Myndighetene bør derfor finne ut om det er moskéer som formidler et annet syn internt enn de sier offentlig, og dermed bruker offentlig støtte til å utbre et politisk syn som undergraver Grunnlovens § 2. Trosfriheten kan begrenses, jf EMK art 9-2.

Dobbelttale ser vi også i søknader om registrering som trossamfunn: Flere har skrevet at de støtter vestlige verdier som toleranse, religionsfrihet og ytringsfrihet, og arbeider for integrering og mot radikalisering og ekstremisme. Dette har ikke støtte i Koranen, haditer eller sharia-reglene.

Dobbelttale så vi også like etter at Samuel Paty ble halshugd i oktober 2020. Imamen i Bergen Moské sa til avisen Dagen at profeten deres var for ytringsfrihet, se https://www.dagen.no/nyheter/muhammed-er-for-ytringsfrihet/. Hadither og biografier (ibn Ishaq/ ibn Hisham) viser at dette ikke er sant: Han beordret kritikere drept.

Dette er ikke bare en 1.400 år gammel historie-fortelling. Også i vår tid blir muslimer inspirert av denne ideologien og har truet / prøvd å drepe folk som har uttrykt seg kritisk til islam – i samsvar med Koranen 33:57-61. Også her hos oss; Vebjørn Selbekk, Hege Storhaug, ‘Jeanette’, William Nygaard. Æresdrap har også skjedd.

  • Myndighetene bør undersøke om islamske organisasjoner arbeider for at islamske regler skal få større utbredelse i samfunnet, dvs motarbeider demokratiet.

Organisasjonsfriheten er en av grunnsteinene i demokratiet, jf EMK art 11 første ledd. Denne friheten er ikke absolutt, men kan innskrenkes dersom det er nødvendig «av hensyn til den nasjonale sikkerhet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.» jfr EMK art 11 annet ledd.

Gjeng-kriminaliteten av innvandrere har økt de siste årene. Vi ser det enda tydeligere fra Sverige. Dette ødelegger den offentlige trygghet og nasjonale sikkerhet; kriterier som dekkes av EMK art 11-2. Staten bør derfor undersøke islamske organisasjoners arbeid med sikte på å stoppe dette.

  • Grunnlovens § 2 må få juridisk tyngde; overordnet resten av lovverket.

Jeg setter pris på et grundig svar. Vi er mange som håper at statsministeren vil vise en klar holdning i denne så viktige saken for landet vårt.

Jeg ber samtidig om å få vite hvilke journalnummer de to brevene mine har fått.

Vennlig hilsen

Dag T. Elgvin

dag@elg1.no

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.