Ungarns lov som begrenser unges adgang til informasjon om homofili, transpersoner og kjønnsskifte, møtes med fordømmelse fra flere kanter. Sist ut er EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, som kaller loven «en skam».

– Den ungarske loven er en skam. Jeg har bedt de ansvarlige kommissærene skrive et brev til ungarske myndigheter der vi uttrykker vår juridiske bekymring før loven trer i kraft, sier kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, onsdag.

– Loven diskriminerer åpenbart folk på grunn av deres legning. Jeg vil bruke kommisjonens myndighet til å sikre alle EU-borgeres rettigheter, legger hun til.

Kan føre til bøter

I forbindelse med et ministermøte i Luxembourg tirsdag har 14 EU-land bedt kommisjonen ta tak i saken. EU-kommisjonen kan gå til sak dersom den mener et medlemsland bryter unionens lover. Dersom landet ikke kommer med et tilfredsstillende svar innen en gitt tidsfrist, kan saken gå videre til EU-domstolen og kan føre til bøter.

Loven forbyr fremstilling av seksuelle minoriteter – inkludert homofile og transpersoner – i innhold rettet mot barn. Det rammer blant annet bøker, filmer og undervisningsmateriell.

Det blir også forbudt med reklame som fremstiller homofile og transpersoner som vanlige medlemmer av samfunnet. (NTB)

– Mor er kvinne, og far er mann

Loven ble vedtatt i det ungarske parlamentet 15. desember i 2020. 134 stemte for, 45 imot og fem avsto fra å stemme.

The explanatory text states that western ideology is changing in a way that necessitates guaranteeing the child’s right to self-identity in line with their gender at birth in order to protect the child from mental or biological intervention affecting their physical and mental wellbeing.

I forklaringsteksten heter det at vestlig ideologi endrer seg på en måte som nødvendiggjør å garantere barnets rett til selvidentitet i tråd med deres kjønn ved fødselen, for å beskytte barnet mot mental eller biologisk inngripen som påvirker deres fysiske og mentale velvære.

Raising children according to Hungary’s “constitutional identity and Christian culture” gives new generations the chance to learn about Hungarian identity and to protect its sovereignty as well as the national role of Christianity,

Å oppdra barn i henhold til Ungarns «konstitusjonelle identitet og kristne kultur» gir nye generasjoner muligheten til å lære om ungarsk identitet og beskytte dens suverenitet så vel som den kristne tros nasjonale rolle og betydning. (Daily Hungary News)

– Falske anklager
Ungarns statsminister Viktor Orbán er skuffet over kritikken fra von der Leyen.

– Uttalelsen hennes er trist, for den er basert på falske anklager. Den nye loven beskytter barns rettigheter, sikrer foreldres rettigheter og berører ikke rettighetene knyttet til legningen til personer over 18, så det er ingen diskriminering her, sier Orban i en uttalelse onsdag. Han sier loven er tuftet på EUs erklæring om grunnleggende rettigheter.

– Uttalelsen er trist fordi den uttrykker politisk slagside uten en upartisk gransking i forkant, legger han til (NTB).

I februar viste ambassadørene fra Spania, Tyskland, Nederland, Irland, Sverige og Belgia sin støtte til motstandere av den nye loven. Foto: Facebook

I februar viste ambassadørene fra Spania, Tyskland, Nederland, Irland, Sverige og Belgia sin støtte til motstandere av den nye loven. Foto: Facebook

Lovvedtaket ga støtet til en mot-kampanje kalt “A Család az család” (‘En familie er en familie’). Ambassadørene avbildet ovenfor støttet kampanjen.

The Spanish, German, Dutch, Irish, Swedish, and Belgian ambassadors say that LGBTQ+ families should be equal to “traditional” ones. They say that not the gender of the people but their behaviour, their support, care, and devotion make them parents. (DHN)

Tirsdag ble fjorårets lov utvidet, med støtte fra Viktor Orbans parti:

His Fidesz party, which promotes a Christian-conservative agenda, tacked the proposal banning school talks on LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgender) issues to a separate, widely backed bill that strictly penalises paedophilia, making it much harder for opponents to vote against it.

Hans Fidesz-parti, som fremmer en kristenkonservativ agenda, la forslaget om å forby skolesamtaler om LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle) saker til et eget, bredt støttet lovforslag som gir strenge straffer for pedofili, noe som gjør det mye vanskeligere for motstandere å stemme imot det. (France24)

Dette førte til fornyede protester fra flere hold. USAs ambassade uttrykker at «de er sterkt bekymret» over anti-LGBTQI+ aspektene ved loven.

Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó forsvarte loven tirsdag og sier den er rettet mot pedofile og skal beskytte barn. Samtidig sier myndighetene at foreldre har enerett på å oppdra og lære barn om seksuelle legninger.

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren reagerte kraftig på Szijjártós forklaring.

– Vi tar naturligvis helt avstand fra koblingen mellom pedofili og retten til å være den man vil og ha den legningen man ønsker. Det er grotesk, sier Dahlgren. (NTB)

Les også: Nå blir Federley selv anklaget for pedofili

UEFA stanset tysk regnbuemarkering