Pave Frans har sterke meninger og de går i en politisk retning. Foto: Yara Nardi/Reuters/Scanpix

I en artikkel på opinion-siden til New York Times på høstakkefestdagen, kritiserer pave Frans de som protesterer mot lockdown.  I USA er covid sterkt politisert. Demokratene vil lukke ned. Trump vil at samfunnet skal fungere mest mulig. Avstanden er stor. Anti-Trump-mediene gir dermed Trump skylden for de døde.

I tillegg går paven inn for en økonomisk nyordning når pandemien vel er over.

With some exceptions, governments have made great efforts to put the well-being of their people first, acting decisively to protect health and to save lives. The exceptions have been some governments that shrugged off the painful evidence of mounting deaths, with inevitable, grievous consequences. But most governments acted responsibly, imposing strict measures to contain the outbreak.

Yet some groups protested, refusing to keep their distance, marching against travel restrictions — as if measures that governments must impose for the good of their people constitute some kind of political assault on autonomy or personal freedom! Looking to the common good is much more than the sum of what is good for individuals. It means having a regard for all citizens and seeking to respond effectively to the needs of the least fortunate.

It is all too easy for some to take an idea — in this case, for example, personal freedom — and turn it into an ideology, creating a prism through which they judge everything.

Med noen unntak har regjeringer gjort store anstrengelser for å sette folks trivsel først, og handle avgjørende for å beskytte helsen og redde liv. Unntakene har vært noen regjeringer som trakk på skuldrene  av de smertefulle bevisene på økende dødsfall, med uunngåelige, alvorlige konsekvenser. Men de fleste regjeringer handlet ansvarlig og innførte strenge tiltak for å begrense utbruddet.

Likevel protesterte noen grupper, nektet å holde avstand, marsjerte mot reisebegrensninger – som om tiltak som regjeringer må innføre til beste for folket, utgjør en slags politisk angrep på autonomi eller personlig frihet! Å se på det felles beste er mye mer enn summen av det som er bra for enkeltpersoner. Det betyr å ta hensyn til alle borgere og søke å svare effektivt på de minst heldige.

Det er altfor lett for noen å ta en idé – i dette tilfellet for eksempel personlig frihet – og gjøre den om til en ideologi, og skape et prisme som de dømmer alt gjennom.

Når paven skriver dette i New York Times er det ingen tvil om hvem adressaten er. Paven leverer et spark til presidenten når han sier at «noen regjeringer ristet av seg eller ikke brød seg om de smertefulle bevis på stigende dødstall¨. Det er en meget sterk anklage fra øverste leder for en kirke med 65 millioner medlemmer i USA. Paven har ikke nevnt guvernøren i New York, Andrew Cuomo, som tvang sykehjem til å motta covidpasienter slik at 11.000 eldre døde.

Også covid er blitt politikk, men venstresiden insisterer på at den bare bryr seg om folk og snakker helse.

Det som gjør pavens ytring enda merkeligere er at Demokratene har forbudt messer, mens aluoholutsalg og strippeklubber har fått ha åpent. Høyesterett kjente en slik lov i California for ulovlig og grunnlovsstridig. Det var første kjennelse hvor Amy Coney Barretts stemme var utslagsgivende. Høyesterettsjustitiarius Roberts stemte liberalt.

Som om ikke det var nok; paven går også inn for å transformere det økonomiske systemet i verden, slik at vi verden etter covid blir en annen. Dette er et standpunkt som forfektes av venstresiden, i en underlig allianse med kapitalkrefter.

“God asks us to dare to create something new. We cannot return to the false securities of the political and economic systems we had before the crisis. We need economies that give to all access to the fruits of creation, to the basic needs of life: to land, lodging and labor,” he said.

“Gud ber oss tørre å skape noe nytt. Vi kan ikke gå tilbake til de falske verdipapirene i de politiske og økonomiske systemene vi hadde før krisen. Vi trenger økonomier som gir all tilgang til fruktene av skapelsen, til de grunnleggende behovene til livet: til land, losji og arbeidskraft, ”sa han.

Paven snakker mye om sårbare grupper, men er blind for at den oligarkkapitalismen han støtter alldeles ikke er snill medde sårbare, men bruker dem i et politisk spill.

 

 

;Pope Francis Criticizes Groups Protesting COVID Lockdowns, Calls for New Political and Economic Systems

 

 

Kjøp Halvor Foslis klassiker her!

Kjøp Asle Tojes bok her! Vi pakker og sender for deg hvis du skriver «julegave» i meldingsfeltet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.