Det er mulig å skape et samfunnsfellesskap på tvers av skarpe kulturelle skillelinjer, lyder en av det flerkulturelle samfunnets sentrale trosartikler. Men er det sant?

Samfunnets liberale elite tror det, og sett fra deres synspunkt virker det også plausibelt: Ressurssterke mennesker klarer som regel å omgås hverandre ganske problemfritt, uansett hvor forskjellig bakgrunn de har.

På samfunnets grunnplan ser det imidlertid nokså annerledes ut, ikke minst dersom en av variablene i ligningen er islam. Dette kom da også klart til uttrykk i en meningsmåling som Chatham House offentliggjorde i februar: 56 % av de spurte i ti europeiske land ønsket seg en stans i all innvandring fra muslimske land.

Dette funnet var ikke spesielt overraskende. I mai 2016 kunne Die Welt opplyse at 60 % av de spurte i Tyskland mente at islam ikke hørte hjemme der til lands. På samme tid kunne Die Zeit konstatere at islamskepsisen i Tyskland var økende: I 2010 hadde 47 % sagt seg enige i det samme utsagnet. I oktober 2016 meldte Focus at andelen som mener islam ikke hører hjemme i Tyskland, var blitt så høy som 70 %. Utsagnet var også tatt inn i partiprogrammet til Alternative für Deutschland (AfD).

Idet vi iakttok denne utviklingen, lå spørsmålet hele tiden i luften: Og hva ville en tilsvarende undersøkelse ha vist i Norge?

Nå ser det ut til at vi har en pekepinn i så måte. Den tyske næringslivsavisen Handelsblatt har nemlig offentliggjort resultatene av en rekke meningsmålinger den har bestilt spesielt hos Yougov, hvor man i åtte land har spurt ett tusen personer om deres syn på blant annet EU-spørsmål, terrortrusselen og islam.

Undersøkelsen er spesielt interessant for oss fordi de fire største nordiske landene er med i den. Ikke overraskende kommer det frem at terrortrusselen oppleves som høy i alle land, og økende i tidsrommet februar til mai 2017. Litt mer overraskende er det kanskje at alle land gjerne skulle ha sett at Tyskland spilte en større rolle i verdenspolitikken. Har ikke det vært prøvd før?

Men det suverent mest oppsiktsvekkende funnet er hvilken avvisende holdning et flertall i alle landene som omfattes av undersøkelsen, har til islam. På spørsmålet om hvorvidt det er et fundamentalt sammenstøt mellom islam og ens eget lands verdier, er de nordiske landene klart mest enig i utsagnet:

59 % av nordmenn mener altså at islam er uforenlig med norske verdier, hvilket sammen med Danmark er nest høyest etter Finland, hvor den tilsvarende prosentandelen er 60 %.

Resultatet en utvilsomt en kalddusj for dem som – i likhet med Unge Høyres leder Kristian Tonning Riise – tviholder på utopien om et slags verdifellesskap på nøytral grunn i Norge. Det forklarer nok også hvorfor undersøkelsen er blitt forbigått i stillhet her til lands. Konklusjonen er simpelthen for ubehagelig: Et flertall av nordmennene er rett og slett ikke enige i kong Haralds tese om at nordmenn har innvandret fra muslimske land.

Meningsmålingen fra Yougov viser altså klart og tydelig at et samfunnsfellesskap mellom muslimer og nordmenn i sin alminnelighet er en uoppnåelig drøm. Den gjensidige skepsisen er for stor. Det relevante politiske spørsmålet blir dermed: Hvordan begrenser vi mest mulig skadevirkningene av en politikk som lenge feilaktig har antatt at dette ikke bare var en drøm?