Nytt

Italienske Liga Nords partileder Matteo Salvini under en pressekonferanse etter et møte mellom de nye europeiske høyrepartiene i Koblenz den 21. januar 2017. Foto: Wolfgang Rattay / Reuters / Scanpix.

 

Den italienske regjeringen må offentlig­gjøre etter­retningene den sitter på som dokumenterer kontakter mellom menneske­smuglere og enkelte fri­villige organisa­sjoner, og stille disse til disposisjon for Catanias stats­advokat Carmelo Zuccaro, sa Liga Nords parti­leder Matteo Salvini forleden under programmet «In mezz’ora» på RAI Tre.

Det er kommet Salvini for øre at det finnes en etter­retnings­mappe om disse kontaktene. Hvis stats­minister Paolo Gentiloni lar den bli liggende i en skuff, er det særdeles alvorlig, uttaler Liga Nord-lederen i følge Il Fatto Quotidiano. I tre år har vi bedt om å få klarhet i disse tingene, tilføyer han.

Zuccaro har mandat fra det italienske parla­mentet til å granske NGO-ene, men støter altså på vanskelig­heter med å skaffe til veie beviser som er godkjent til bruk i en rettssal. Som etter­retnings­tjenestens øverste leder, kan stats­ministeren gi slik godkjenning.

Til RAI Tre-programmet «Agorà» har stats­advokaten redegjort for omstendig­heter som under hvilke som helst andre betingelser ville ha fått alarm­klokkene til å ringe hos myndig­heter som bekjemper organisert kriminalitet: Noen har fryktelig mye penger, og man vet ikke hvor de kommer fra. Slikt reiser alltid spørsmål om tvilsom virksomhet.

MOAS har drifts­utgifter estimert til 400.000 euro i måneden, sier Zuccaro. Men det er kjent at den Malta-baserte NGO-en nekter å kaste ordentlig lys over sine velgjørere. Organisa­sjonen kan til og med ta seg råd til å disponere rekogno­serings­fly og høy­tekno­logiske droner.

NGO-skipene seiler under flagg som kompliserer jobben med å finne ut hvordan de er skaffet til veie, fort­setter stats­advokaten. Hvorfor gjør de det? Om jeg skal finne ut av disse tingene, behøves massiv etter­forsknings­innsats, sier han. Men med mindre han møter velvilje hos andre myndig­heter, blir den jobben vanskelig.

En av Zuccaros sicilianske kolleger, stats­advokat Francesco Paolo Giordano i Siracusa, går mye lenger i å bort­for­klare NGO-enes lite gjennom­siktige virksomhet enn han kunne ha tillatt seg overfor mistenke­lige forhold på sin egen øy. Giordano uttaler følgende til Senatets forsvars­komité, i følge La Stampa:

«Vi har aldri tolket det som noe hinder for etter­forskning, men som en ideo­logisk inn­stilling, eller en form for koherens. De er for migrantene, men ikke for politiet.»

Hvordan kan en representant for påtale­myndigheten til de grader vise over­bæren­het med en slik relativ­istisk innstilling til politiet – i den grad han mener det han sier? Aksepterer Giordano i andre sammenhenger uten videre at manglende åpenhet skjer i god tro?

Matteo Salvini skjerper i dag tonen betraktelig overfor stats­minister Gentiloni i La Repubblica. «Gentiloni tier, og jeg mener han er medskyldig», sier Salvini. «Jeg er stadig mer over­bevist om at det pågår et forsøk på befolknings­utskiftning», legger Liga Nord-lederen til.

Hva enten det skyldes et forsøk eller simpelthen minste motstands vei hos aktører som kunne og burde ha stanset uvesenet, er det uansett et empirisk faktum at utskiftningen pågår.

Hva vår egen regjering angår, kunne den kanskje ha gått foran med et godt eksempel, og offentliggjøre regjeringsnotatene som viser hva den selv vet om trafikken og dens uholdbare etiske konsekvenser. Men som Saudi-avstemningen også viser, er ikke åpenhet den sterkeste siden til Erna Solbergs kabinett.