Justisminister Monica Mæland (H) må svare Stortinget om Oslo tingretts tidsbruk i en omstridt gruppevoldtektssak. Tingretten har forløpig brukt ti uker på å skrive dommen.

Seks 17-18-årige menn stod i februar og mars tiltalt i Oslo tingrett for gjentatte grove voldtekter mot en 15-årig jente på Furuset. Saken ble tatt opp til doms 12. mars. Document skrev mandag at det nå har gått over ti uker uten at det har falt dom.

Dommerfullmektig Siv K. Kvåli bestemte at saken skulle gå for lukkede dører, med totalt referatforbud for pressen. Etter anke fra Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund ble det det lempet litt på forbudet, men det var fortsatt forbud mot å referere fra det alt vesentlige av rettsforhandlingene, inkludert alle prosedyrer.

– Jeg håper at tregheten med å avsi dom ikke har noe å gjøre med at retten var så opptatt av hemmelighold, sier stortingsrepresentant og Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann Per-Willy Amundsen.

Document, det eneste mediet som dekket rettssaken, ble presset til å fjerne to artikler.

Reagerer på sendrektigheten

Amundsen reagerer på hemmelighetskremmeriet rundt rettssaken.

– Hele saken er svært spesiell, med lukket rett og referatforbud. Retten gjorde det umulig for pressen å referere fra forhandlingene i en meget alvorlig straffesak om seksuelle overgrep mot en mindreårig, sier Amundsen.

– I tillegg måtte Document trekke to artikler. Dette er svært bekymringsfylt, både med tanke på pressefriheten og ytringsfriheten.

– Et alvorlig inngrep i demokratiet

Advokat og ytringsfrihetsekspert Jon Wessel-Aas var inne på det samme da han i februar kommenterte saken:

– Et totalt referatforbud er et alvorlig inngrep, ikke bare i pressefriheten, men i demokratiet.

– I en rettsstat er åpenhet om hvordan en rettssak behandles utrolig viktig. Ellers kan ikke befolkningen informeres om hvordan lovene våre folkevalgte vedtar anvendes, sa Wessel-Aas.

Det er viktig at saker som dette omtales i det offentlige rom, mener Amundsen.

– Det er viktig for demokratiet, rett og slett. Seksuallovbrudd begått av personer med innvandrerbakgrunn er et reelt problem, ikke bare i Norge. Det er ikke bra at det legges lokk på informasjon som i høyeste grad angår offentligheten, understreker stortingsrepresentanten.

– Et stadig merkeligere lys

Når det i tillegg går så lang tid før dom avsies, kommer voldtektssaken fra Furuset i et stadig merkeligere lys, sier Amundsen, som i helgen stilte følgende skriftlige spørsmål til justisministeren:

Kan statsråden klargjøre hvor vanlig det er og om det er særlige grunner for at det i en straffesak som dette tar så lang tid før dom faller, særlig i lys av den kritikk som har fremkommet hva gjelder Oslo tingretts hemmelighold av opplysninger knyttet til saken, samt hvilke regler og sedvane som gjelder for når dom skal avsies?

Amundsen viser i sin begrunnelse til at voldtektssaken ble tatt opp til doms 12. mars: «Det har snart gått 11 uker, og det har ennå ikke falt dom i saken.»

Han viser også til følgende Document-artikler:

Særlig krav til hurtighet

Det stilles særlige krav til hurtighet i etterforskning av saker med mindreårige tiltalte, noe Document omtalte mandag.

Riksadvokaten har påpekt at dette er viktig for samfunnets tillit til straffesaksbehandlingen:

Det er den samlede saksbehandlingstid som betyr noe for straffesakens involverte parter, og for samfunnets tillit til straffesaksbehandlingen. Påtalevedtak må derfor følges opp så snart som mulig. Politidistriktene må ha gode rutiner for dette, ikke minst slik at tiltalebeslutninger sendes til domstolene uten forsinkelse.

Paradoks

– Er det et paradoks at det stilles strenge krav til tempo hos politi og påtalemyndighet, men ingen tilsvarende krav når man kommer til retten?

 – Ja, det blir rart når det legges helt andre prinsipper til grunn, sier Per-Willy Amundsen.

– Document kan ikke se at det er satt noen krav til domstolene hva gjelder tempo i saker hvor mindreårige er tiltalt for alvorlig kriminalitet, kjenner du til noen slike krav?

– Nei, og da blir systemet kontraproduktivt. Jeg vil tro at det er et politisk ønske, også fra justisministerens side, at også domstolene skal behandle disse sakene hurtig.

 

Kjøp Asle Tojes siste bok her! 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.