Justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Berit Roald / NTB

Domstolene bruker i snitt tolv dager på å avsi dom i straffesaker med strafferamme på mer enn seks år, påpeker justisminister Monica Mæland (H) i sitt svar til Per-Willy Amundsen (Frp).

– Hun bekrefter indirekte at saken tar unormalt lang tid, kommenterer Amundsen.

Stortingsrepresentanten stilte spørsmål ved Oslo tingretts tidsbruk i en omstridt gruppevoldtektssak omgitt av strengt hemmelighold. Saken ble tatt opp til doms 12. mars, men elleve uker etter foreligger ennå ikke dom.

Justisminister Mæland har nå svart på et spørsmål fra Amundsen om tidsbruken. Hun går ikke inn på den konkrete saken, men understreker at dom skal avsies så raskt som mulig:

Utgangspunktet er altså at dom i straffesaker skal avsies så raskt som mulig, men hvor lang tid det kan ta før dom faller beror på de konkrete omstendighetene i og rundt den enkelte sak. Tidsbruken vil dermed variere.

Per-Willy Amundsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Seks 17-18-årige menn stod i februar og mars tiltalt i Oslo tingrett for gjentatte grove voldtekter mot en 15-årig jente på Furuset. Dommerfullmektig Siv K. Kvåli bestemte at saken skulle gå for lukkede dører, med totalt referatforbud for pressen.

Etter anke fra Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund ble det det lempet litt på forbudet, men det var fortsatt forbud mot å referere fra det alt vesentlige av rettsforhandlingene, inkludert alle prosedyrer.

– Håper det ikke har med hemmelighold å gjøre

– Jeg håper at tregheten med å avsi dom ikke har noe å gjøre med at retten var så opptatt av hemmelighold, sa Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann Per-Willy Amundsen tirsdag.

Amundsen reagerte på hemmelighetskremmeriet rundt rettssaken, og mente saken er svært spesiell, med lukket rett og referatforbud.

– I tillegg måtte Document trekke to artikler. Dette er svært bekymringsfylt, både med tanke på pressefriheten og ytringsfriheten.

Når det i tillegg går så lang tid før dom avsies, kommer voldtektssaken fra Furuset i et stadig merkeligere lys, sa Amundsen, som i pinsehelgen stilte følgende skriftlige spørsmål til justisministeren:

Kan statsråden klargjøre hvor vanlig det er og om det er særlige grunner for at det i en straffesak som dette tar så lang tid før dom faller, særlig i lys av den kritikk som har fremkommet hva gjelder Oslo tingretts hemmelighold av opplysninger knyttet til saken, samt hvilke regler og sedvane som gjelder for når dom skal avsies?

Justisminister Monica Mælands svar:

Etter straffeprosessloven § 42 bør dom avsies «umiddelbart etter at saken er tatt opp til doms». Videre følger det av bestemmelsen at dersom dette ikke kan skje, og domsavsigelsen derfor besluttes utsatt til et senere rettsmøte, «skal om mulig tid og sted for dette fastsettes før saken tas opp til doms». Er dom ikke avsagt innen tre dager etter at saken er tatt opp til doms, «skal grunnen opplyses i rettsboka».

I sak HR-2016-1461-A uttalte Høyesterett følgende om straffeprosessloven § 42:

«Hvor lang tid som kan aksepteres før dom avsies, må vurderes konkret avhengig av sakens omfang og kompleksitet. I store og kompliserte straffesaker med flere tiltalte vil det naturlig nok kunne gå flere måneder før dom avsies. Kravet til tidsforløpet må ikke formuleres så strengt at det i praksis blir umulig å iretteføre slike saker. Ett sted må likevel grensen gå.»

Utgangspunktet er altså at dom i straffesaker skal avsies så raskt som mulig, men hvor lang tid det kan ta før dom faller beror på de konkrete omstendighetene i og rundt den enkelte sak. Tidsbruken vil dermed variere. I straffesaker med strafferamme på mindre enn seks år er gjennomsnittlig tid fra hovedforhandling avsluttes til dom foreligger fire til fem dager, mens det i straffesaker med strafferamme på mer enn seks år er tolv dager, ifølge tall fra domstolenes saksbehandlingssystem.

I tilfeller hvor det har gått svært lang tid mellom tidspunktet da saken ble tatt opp til doms og da dom ble avsagt, vil dommen kunne oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil dersom tidsbruken kan ha virket bestemmende på dommens innhold, jf. straffeprosessloven § 343 første ledd.

Gjentatte utsettelser

Oslo tingrett har gjentatte ganger utsatt datoen for domsavsigelse overfor Document.

For en uke siden opplyste tingretten det tas «sikte på domsavsigelse i løpet av fredag 28. mai», altså dagens dato.

 

Kjøp Asle Tojes siste bok her! 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.