Dommerfullmektig Siv K. Kvåli Foto: Berit Roald / NTB

Det er ennå ikke avsagt dom i saken om gruppevoldtekt mot en 15 år gammel jente i Oslo – ti uker etter at saken ble tatt opp til doms.

Fra 2. februar til 12. mars stod seks 17-18-årige menn tiltalt i Oslo tingrett for gjentatte grove voldtekter mot 15-åringen på Furuset. Samtlige nektet straffskyld for overgrep og gruppevoldtekt mot jenta sommeren og høsten 2019.

Ifølge tiltalen gjorde jenta motstand alle gangene, men ble slått, drapstruet og tvunget til seksuell omgang.

Lukket rett

Saken vakte oppsikt ikke bare på grunn av den alvorlige tiltalen, men også fordi dommerfullmektig Siv K. Kvåli bestemte at saken skulle gå for lukkede dører fordi de tiltalte var under 18 år og «fordi det er påkrevd for å få saken tilstrekkelig opplyst under forklaringene fra de tiltalte og fornærmede».

Pressen fikk være tilstede, men var pålagt totalt referatforbud. Etter anke fra Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund ble det det lempet litt på forbudet, men det var fortsatt forbud mot å referere fra det alt vesentlige av rettsforhandlingene, inkludert alle prosedyrer.

Oslo tingretts hemmelighold undergraver tilliten til både retten og demokratiet

Presseforbundet og Redaktørforeningen anket, men etter flere runder mellom tingrett, lagmannsrett og Høyesterett bestemte Borgarting at forbudet kunne opprettholdes. Denne kjennelsen ble anket til Høyesterett, som avviste anken.

Utsatt flere ganger

Oslo tingrett har gjentatte ganger utsatt datoen for domsavsigelse overfor Document.

26. april oppgir tingretten at dom «mest sannsynlig [vil] bli avsagt i løpet av uken».

To dager senere får vi kontramelding: «Det var antydet at denne dommen sannsynligvis ville bli avsagt denne uken. Det viser seg nå at det vil ta lengre tid, og dommen vil først foreligge om et par uker.» Altså uke 19, uken før 17. mai.

Dette er hva du får vite om det som skjer i sal 227 i Oslo tingrett: Ingenting.

Men heller ikke det holdt.

– Det tas nå sikte på domsavsigelse i løpet av fredag 28. mai, opplyste tingretten før helgen.

Dersom det faller dom kommende fredag, vil det ha gått elleve uker.

Krav til tempo

Straffesaker med tiltalte under 18 år er såkalte fristsaker for politi og påtalemyndighet. Vold og seksuallovbrudd regnes som et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem, og i særlig grad når det rammer barn. Sakene skal derfor prioriteres foran andre saker.

Dette understrekes også i regjeringsplattformen (Granavolden-erklæringen) hvor det heter at «Voldtekt, vold i nære relasjoner, og vold og overgrep mot barn og unge er et alvorlig og omfattende samfunnsproblem»

Riksadvokaten understreket så sent som 8. februar i år at hurtighet er viktig for samfunnets tillit til straffesaksbehandlingen:

Selv om saksbehandlingstid måles ved påtaleavgjørelse, må man likevel se hen til at påtaleavgjorte, men ikke rettskraftige saker får den nødvendig fremdrift. Det er den samlede saksbehandlingstid som betyr noe for straffesakens involverte parter, og for samfunnets tillit til straffesaksbehandlingen. Påtalevedtak må derfor følges opp så snart som mulig. Politidistriktene må ha gode rutiner for dette, ikke minst slik at tiltalebeslutninger sendes til domstolene uten forsinkelse.

Saker der fornærmede er under 18 år regnes ikke som «fristsak». Det er bare saker der siktede/tiltalte sitter i varetekt eller er under 18 år, som skal berammes som «fristsak» etter Straffeprosessloven § 275. Fristsakene skal prioriteres og berammes så snart som mulig. Etter loven må de senest være påbegynt innen seks uker etter at saken kom inn til tingretten, og innen åtte uker etter at anke til lagmannsretten er henvist til ankeforhandling.

Kravet til tempo understrekes i Ot.prp.nr.66 (2001-02):

«Formålet med fristreglene er at aktørene i straffesakskjeden skal prioritere de nevnte sakene slik at hovedforhandling kan avholdes særlig raskt.»

Dom «bør avsies umiddelbart»

Ifølge Straffeprosessloven § 42 bør dom «avsies umiddelbart etter at saken er tatt opp til doms», og «Er dom ikke avsagt innen tre dager etter at saken er tatt opp til doms, skal grunnen opplyses i rettsboka.»

Kravet om at dom sak avsies «umiddelbart» etterleves på ingen måte, men det er forholdsvis vanlig at det avsies dom etter to-tre uker, noen ganger fire. For meget kompliserte saker, for eksempel Lime-saken, tar det selvsagt mye lengre tid.

Ti uker er svært uvanlig for en sak av denne type og kompleksitet. For to år siden fulgte Document en omfattende ranssak med samme antall tiltalte som i voldtektssaken, og 34 vitner. Saken ble tatt opp til doms 18. mars 2019, dom ble avsagt 9. april – tre uker og én dag senere.

I gruppevoldtektssaken var det 39 vitner.

Torsdag sendte vi følgende spørsmål til sorenskriveren i Oslo, Yngve Svendsen:

Saken ble tatt opp til doms 12. mars. Det har nå gått 10 uker, og det har ennå ikke falt dom.

Er dette innenfor regler og sedvane for når dom skal avsies?

Er det spesielle grunner til at dom ikke er avsagt?

Fredag fikk vi svar fra tingrettens pressetjeneste:

Saken har seks unge tiltalte og gjelder flere alvorlige forhold overfor en ung fornærmet og ble behandlet over nesten seks uker i retten. Følgelig er det også en tidkrevende dom å skrive, og i slike saker er det vanskelig på forhånd å fastsette hvor lang tid som er nødvendig til domskriving. I den opprinnelig avsatte domskrivingsperioden falt påskeferien, og i tillegg ble samfunnet igjen nedstengt pga covid-19 med de følger det hadde. Dette medførte at det ikke var mulig å få avsagt dommen den dagen som i utgangspunktet var fastsatt.

Dommeren var deretter opptatt med andre berammede saker, samtidig som avdelingen hadde utfordring med sykdom og annet fravær slik at det ikke var mulig med umiddelbar frigjøring av ekstra tid. Partene er orientert om forsinkelsen. Det tas nå sikte på domsavsigelse i løpet av fredag 28. mai 2021.

Politiadvokat Børge Enoksen la 10. mars ned påstand om fra 2 års fengsel, hvorav 1,5 år betinget – til 4 år, hvorav 3 år betinget, for de seks unge mennene.

 
Kjøp Halvor Foslis bok her!

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.