Tingrettsdommer Siv K. Kvålis kjennelse om forbud mot å referere fra rettsforhandlingene ble i dag satt til side av Borgarting lagmannsrett. I bakgrunnen meddommer Sigurjon Einarsson Foto: Øyvind Thuestad.

OSLO TINGRETT: Pressen får referere fra gruppevoldtektssaken som nå går for Oslo tingrett, har Borgarting lagmannsrett i dag bestemt. Tingretten hadde lagt ned totalt referatforbud.

Adgang til offentlig gjengivelse fra rettsmøtene er “et grunnleggende prinsipp i norsk rettspleie”, og “det [bør] vises sterk tilbakeholdenhet
med å ilegge et forbud mot referat”, fastslår lagmannsretten.

Den enstemmige kjennelsen blir godt mottatt av pressen.

– Jeg registrerer med glede at lagmannsretten har overprøvd tingrettens beslutning, og avsagt en kjennelse som er mer i tråd med gjeldende rettstilstand, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Strengt regime

Dagen før rettsaken startet vedtok Oslo tingrett et strengt regime under den grove voldtektssaken hvor alle seks tiltalte og den fornærmede er mindreårige. Tingretten bestemte etter anmodning fra alle forsvarerne og bistandsadvokaten at dørene skulle lukkes for offentligheten under hele saken, noe også statsadvokaten støttet. Pressen fikk være tilstede, men ble pålagt totaltforbud mot å referere fra rettsforhandlingene.

På inititativ fra Document og Avisa Oslo engasjerte Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) seg i saken med krav om at pressen måtte få følge og referere fra rettssaken.

Før anken fra pressens organisasjoner ble oversendt fra tingretten til lagmannsretten, ombestemte dommerne seg. Tingrettsdommer Siv K. Kvåli og de to legdommerne besluttet at det likevel ikke skulle være et fullstendig referatforbud.

I oversendelsesbrevet til lagmannsretten kommer det frem at retten opprettholdt referatforbudet, men nå med unntak for aktors innledningsforedrag, og forklaringene til i alt 13 av vitnene.

– Grunnleggende prinsipp

Lagmannsretten, ved lagdommerne Øystein Hermansen, Vincent Galtung og Elizabeth Baumann, viser til at rettsmøter som hovedregel er offentlige, og at adgangen til offentlig gjengivelse fra rettsmøtene er et grunnleggende prinsipp i norsk rettspleie.

Formålet er å sikre offentlig kontroll med og mulighet for kritikk av rettergangen. I utgangspunktet bør det vises sterk tilbakeholdenhet med å ilegge et forbud mot referat. Hensynet til en parts personvern og privatlivets fred kan imidlertid tilsi at det pålegges referatforbud for sensitive personopplysninger, slik HR-2020-239-J er et eksempel på.

Borgarting lagmannsrett peker på de sterke hensyn som ligger bak hovedregelen om offentlighet og rett til å referere, og viser til at offentlighet om slike saker selv kan virke preventivt.

Retten mener det må være referatforbud for enkelte opplysninger i saken, men at forbudet må være mer begrenset enn det tingretten fastsatte i oversendelsesbrevet.

Det kan ikke ses å være avgjørende grunner mot en utvidelse av muligheten til å referere fra saken. Det er viktig at et referatforbud ikke gis større rekkevidde enn nødvendig. Lagmannsretten har ved denne vurdering også tatt i betraktning at pressen i praksis viser varsomhet med hva som offentliggjøres, jf. pressens etiske regelverk.

Lagmannsretten opphever referatforbudet, men forbyr pressen å gjengi opplysninger som kan identifisere de tiltalte eller fornærmede, samt sensitiv informasjon om de tiltalte, fornærmede og vitner.

– Rettssikkerhet og tillit i spill

Det er viktig at offentligheten får kjennskap til slike saker, understreker Arne Jensen:

– Dette er saker av stor samfunnsmessig interesse, og da må mediene gis anledning til å rapportere fra de formelle rettsmøtene. Hvis ikke settes både rettssikkerheten, åpenhetsprinsippene og tilliten til rettsvesenet i spill.

– Så er det et tankekors at vi – nok en gang – må gå til en høyere rettsinstans for å få orden på dette, fordi tingrettene ofte er alt for velvillige overfor begjæringer fra forsvarsadvokater, bistandsadvokater eller aktoratet.

Rettssaken mot de seks 17-åringene fortsetter til 12. mars.

Dagens kjennelse har tilbakevirkende kraft, og Document kommer til å publisere referat fra rettsforhandlingenes tre første dager i løpet av helgen.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.