Gjesteskribent

Foto: Torbjørn Røberg

Istrehågan er et mektig gravfelt fra germansk jernalder (400–800 e.Kr.). Her står Norges lengste skipssetning sammen med en mindre skipssetning og tre steinringer. Alle er graver fra 400–600 e.Kr. Skipssetninger er en type gravminne som ble oppført i den germanske kulturkretsen. Generelt inneholder denne typen gravminner få og små gjenstander. Praksisen var at den døde ble kremert et sted, og da det kun var aske tilbake av likbålet, ble den dødes ben og gravgaver samlet sammen i en urne som så ble lagt ned inne i skipssetningen. Det største skipet er arkeologisk undersøkt. Det ble funnet brente menneske- og dyrebein i tillegg til bjørneklør (disse kan stamme fra et klesplagg eller fra en fell), nål og spillebrikker av bein, jernnagler, keramikk og en dekorert beinkam.

Skipet kan sees som et symbol på en reise og en overgang fra ett sted til et annet. I så henseende fremstår skipet som en tilknytning til døden slik det antagelig var i jernalder og vikingtid. I den germanske kulturkretsen ble gjerne høytstående personer gravlagt i båter og skip i jernalder og vikingtid. I Den yngre Edda fortelles det om hvordan Balder etter sin død ble lagt i et skip som ble sjøsatt og seilte av gårde brennende. I den gamle greske gudelæren ble de døde fraktet til dødsriket i en båt.

Jernalderens gravfelt skulle sees på lang avstand, og lå gjerne i nær tilknytning til ferdselsveier på land og langs vann og kyst. Gravene markerte for tilreisende at de nærmet seg en rik gård med en sterk ætt. Skipssetninger er knyttet til områder med gode jordbruksforhold som ga en stor befolkning og dertil et mektig høvding- og kongedømme.

Istrehågan gravfelt ligger godt synlig oppe på et høydedrag. Det er strategisk plassert langs oldtidsveien som går gjennom Tjølling fra Sandar over Istre, og videre til Tjodalyng (Tjølling). Langs høydedraget finnes flere gravminner fra jernalderen. Spor etter veien finnes fortsatt, bl.a. i form av stier øst for gravfeltet og flere såkalte hulveier, som fremtrer som grøfter i terrenget syd for steinsetningene.

Nærliggende severdigheter

Elgesem

Mølen

Borre

Folehavna

Beslektede severdigheter

Elgesem, jernalderskipssetning og gravfelt

Mølen, Vestfold

Ales stenar, Sverige

Blomsholm, Sverige