Sverige går i en stadig mer autoritær retning, men gjør det under flagget til demokratiet. En ny medieutredning foreslår å legge om landets pressestøtte, der kun medier som preges av prinsippet av at alle mennesker har lik verdi skal motta støtte.

Klassekampen skriver i dag at den svenske kulturministeren Alice Bah Kuncke i går

mottok en 548 sider lang medieutredning, ledet at medieutreder Anette Novak. Utredningen ble bestilt i fjor, og i oppdraget bes utvalget blant annet om å analyser behovet for økonomisk støtte til mediene når pressestøtten opphører.

Den nåværende svenske pressestøtten skal avvikles, og i Medieutredningen foreslås det at den erstattes av en ny produksjonsstøtte som også omfatter nettaviser og gratisaviser.

Kravet til den nye støtten skal være at minst 20 prosent av innholdet skal være egenprodusert og at publikasjonen består av 60 prosent redaksjonelt innhold.

I lovforslaget om den nye støtten legges det vekt på at mediestøttens formål er å styrke demokratiet i Sverige. En demokratiparagraf innføres dermed i lovteksten: Støtten skal gis til medier som «präglas  av principen om alle människors lika värda».

Den nye mediestøtten skal ha sanne krav på demokratiske grunnverdier som det fins i radio- og tv-loven, sa Novak, da hun la fra utredningen.

Men hva er demokrati og prinsippet om likeverd på svensk? Når vi vet at begrepet normkritikk er blitt Sveriges ideologiske plattform,  og kjenner til de mangfoldighetsplaner som gjelder for statlige institusjoner, får det hele et totalitært preg, for her handler likeverd om den totale likhet, eller som det står i planenene:

 Varje medarbetare ska förstå, omfatta och tillämpa ett antal begrepp som till exempel ”mångfald”, ”rättighetsperspektiv”, ”normkritik”, ”interkulturellt förhållningssätt”och vad dessa innebär för det egna arbetet och i samspelet med kolleger.

Det svenske demokratiet er i ferd med å utvikle seg i en retning der mangfold oppfattes som en trussel og uenighet en fiende, det vil si som et redskap til å forme mennesket i en gitt ideologisk form, en form der kritikk av religions- og kjønnspolitikk blir stadig vanskeligere.

At forslaget ikke er vedtatt, betyr i denne sammenheng mindre. At et slikt forslag faktisk blir fremmet, sier det meste om tilstanden i dagens Sverige.