Skandalene knyttet til moskéer i Oslo vokser i omfang. Nå kan Vårt Lands Bjørgulv Bjaaen fortelle at moskeen Tauheed Islamic Centre har praktisert islamsk lov og ikke norsk lov ved vigsel og skilsmisser.

Tauheed Islamic Centre, som er en moské for sjiamuslimer, er et offentlig godkjent trossamfunn. I 2014 åpnet forsamlingen den første nybygde sjiamoskéen i Norge.

Tauheed Islamic Centre

Fra åpningsseremonien

Som alle andre offentlig godkjente trossamfunn har Tauheed Islamic Centre hatt mulighet til å søke statsstøtte. I fjor fikk forsamlingen ifølge Vårt Land utbetalt 432.000 kroner fra staten for 890 registrerte medlemmer. De siste fem årene har den totalt fått vel 1,6 millioner i statsstøtte.

Erkjenner feil

Tauheed Islamic Centre har hatt nærkontakt med Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Vi har gjort feil i en sak. Den andre var en misforståelse, sier forstander Hussein Mazloum til Vårt Land.
Avdelingsdirektør Merethe Helstad, leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, er klar på hva den statlige tilsynsmyndigheten mener om den første saken, og skriver ifølge Vårt Land i et brev til moskeen:

 Som tilsynsmyndighet ser Fylkesmannen alvorlig på at Tauheed Islamic Centre har behandlet en skilsmissesak etter Sharia lovgivningen, og utstedt bevis for en slik skilsmisse til bruk for utenlandske myndigheter. På denne måten har trossamfunnet tilsidesatt norsk lov.

Saken startet ifølge Vårt Land høsten 2011: «Fylkesmannen har fått kjennskap til at trossamfunnet har utstedt et skilsmissedokument på grunnlag av en Sharia skilsmisse», skrev FMOA i et brev, og innkalte moskeens forstander til et bekymringsmøte.

I svarbrevet forklarte forstander Mazloum at «det skjedde en feil da en man fra Iran fikk skilsmisse på islamsk vis som skulle kun gjelde i den Iranske ambassade i Oslo som krever dette av alle iranske statsborger».

Moskéledelsen la ved en erklæring fra mannen som hadde fått innvilget skilsmisse i sjiamoskeen. Han skriver at de kom til Tauheed Islamic Centre og ba om «skilsmisse på islamsk vis». De trengte en slik skilsmisse for å kunne levere papirene fra moskeen til den iranske ambassaden i Oslo, for ambassaden «krever dette av alle iranske statsborgere».

 Norsk rett

Fylkesmannen i Oslo og Akershus lot seg ikke overbevise om at sharia-skilsmissen ble innvilget ved en feiltagelse i moskeen. Etter oppklaringsmøtet skrev FMOA et nytt brev til Tauheed Islamic Centre i februar 2012: «Forstander kunne heller ikke gi klart svar på spørsmålet om trossamfunnet hadde praksis for å utstede skilsmissedokumenter».

 I dette brevet fikk forsamlingen også tydelig beskjed om å holde seg på rett side av loven:
«Norske lover blir vedtatt av Stortinget, og gjelder for borgere som befinner seg innenfor Norges landegrenser. Sett i lys av denne saken vil Fylkesmannen opplyse at Tauheed Islamic Centre ikke har myndighet til å behandle skilsmissesaker etter Sharia, da denne lovgivningen ikke er i samsvar med norsk rett.

Miste støtte

Fylkesmannen, som har tilsynsansvar med alle offentlig godkjente tros- og livssynssamfunn, forklarte moskeen hva som ble forventet av dem:

 Trossamfunnet handler følgelig i strid med trossamfunnsloven § 13 som fastslår at et vilkår for registrering er at arbeidet til trossamfunnet ikke skal være i strid med norsk rett. Bryter trossamfunnet denne bestemmelsen vil vilkåret for registreringen ikke lenger være til stede. Konsekvensen av dette vil kunne medføre sletting av Tauheed Islamic Centre som registrert trossamfunn. Dette vil igjen innebære at trossamfunnet ikke lenger har krav på offentlige støtte.

Moskeen erkjente feilen, men forsikret Fylkesmannen at de etterlevde norsk lov – og de beholdt godkjenningen og statsstøtten.

 Hemmelighet

Men i 2013 kom en ny sharia-skilsmissesak fra Tauheed på Fylkesmannens bord. Ifølge Vårt Land fortalte en mann i et brev at han, uten å være tilstede i moskeen, hadde blitt skilt fra sin kone, og at dette ble «bestemt i en dom som de hadde besluttet og utført i følge islamsk lov. Dommen var muntlig med islamsk lov bak lukkede dører. Dette ble vedtatt i hemmelighet og uten at jeg var tilstede»
Mannen reagerte sterkt på moskeens oppførsel:
«Jeg ønsker å melde dette da jeg mener at det er et lovbrudd som strider mot de norske lover og forskrifter.»

Helt feil

Tauheed Islamic Centre erkjente ikke at de hadde gjort en feil. I et svarbrev til Fylkesmannen skrev forstander Mazloum at klageren «misforstår saken»: «Min rolle var bare i denne situasjonen å gi råd til begge parter og jeg blandet meg ikke inn i denne saken. Jeg insisterte at denne saken er en privatsak, og jeg tok ikke stilling til noe skilsmisse», skriver han.
I denne saken har personen som klaget misforstått. Det han påstår – at vi har gjennomført en skilsmisse – uten at han var til stede, er helt feil, sier Mazloum til Vårt Land.
Avdelingsdirektør Helstad hos Fylkesmannen opplyser at denne saken ble lagt vekk:
Det ble ord mot ord, og Fylkesmannen driver ikke med etterforskning, så her kunne vi ikke gjøre mer, forklarer hun.