Bioteknologirådet anbefalte i sin innstilling[1] 27. mars at eggdonasjon skal bli lovlig i Norge. Ni medlemmer er for, mens seks av medlemmene er mot.

Bioteknologirådets begrunnelse

Rådets leder, Kristin Halvorsen, begrunner innstillingen med at det vil hjelpe mange kvinner å få et etterlengtet barn. Kristian Tonning Riise (leder i Unge Høyre) følger opp med at dette er en god begrunnelse i en kronikk på Minervanett 30. september[2].

Men er dette egentlig en god begrunnelse?

For det første; det er ikke lett å finne hvor mange kvinner dette faktisk gjelder. Bioteknologirådet har heller ikke dette tallet med seg i sin innstilling. Søk på nettet gir alt fra 2,5 % til 7 % som ikke kan bli gravide naturlig eller ved assistert befruktning med egne egg og egen sæd. At dette gjelder mange er altså høyst relativt.

For det andre; hvorfor er kvinner infertile? Her er det mange svar, men det viser seg at alder er en viktig årsak. Kvinner blir nemlig gravide i høyere alder nå enn før[3]. Da reduseres muligheten naturlig.

Argumentet til Halvorsen er derfor ikke særlig sterkt. For det første er det ikke mange kvinner det gjelder, men for det andre skyldes jo problemet i sterk grad en villet endring av livsstil. Vi vet at det blir vanskeligere å bli gravid jo eldre man er. Det er en risiko kvinner og familier tar, og da må man spørre om det skal være samfunnets ansvar å gjøre det mulig å få barn når det endelig passer?

Motforestillinger mot eggdonasjon

Finnes det så motforestillinger mot eggdonasjon? Ifølge Tonning Riise gjør det ikke det. Riise ser ikke at det er forskjell på å donere sæd og å donere egg. La én ting være klart; jeg mener sæddonasjon er høyst betenkelig. Men juridisk far kan likevel aldri bli noe mer enn far på papiret. Det er derfor ikke så enkelt som Riise hevder når han sier at det ikke er prinsipiell forskjell på sæddonasjon og eggdonasjon. Bioteknologirådet siterer faktisk fra forarbeidene til dagens bioteknologilov, hvor Helsedepartementet begrunnet forbudet mot eggdonasjon blant annet på følgende måte:

«Etter departementets oppfatning er det stor forskjell på mannens og kvinnens rolle og funksjon i forbindelse med et svangerskap. Eggdonasjon vil innebære et brudd på langvarige sosiale og kulturelle tradisjoner i samfunnet som er knyttet til mor og svangerskapets helhet. Departementet er av den oppfatning at det reiser langt vanskeligere etiske problemer dersom det skal skilles mellom genetisk og biologisk/sosial mor enn mellom genetisk og sosial far. Den kvinnen som skal bære fram og føde et barn har en så nær biologisk tilknytning til barnet at hun etter departementets syn også må være barnets genetiske mor. Det har ikke fremkommet argumenter i høringsrunden som har gitt grunnlag for å endre denne vurderingen.»

Men for Riise og Bioteknologirådet er dette enkelt. Rådet sier i sin innstilling;

«Ikke alle vil være enige i at dette synet på forskjellene mellom kvinnens og mannens rolle i reproduksjon er like gyldig og relevant i et mer likestilt samfunn, hvor den tradisjonelle mannsrollen er i endring og hvor utradisjonelle familiekonstellasjoner er blitt mer vanlige. I Norge har vi flere lovbestemmelser og tiltak som har som formål å gjøre menn og kvinner til mer likeverdige parter når det gjelder familieliv og omsorg for barn.»

Her blir et svangerskap og fødsel omgjort til et spørsmål om likestilling, lovregulering og omsorg for barn. Svangerskapet og fødselen i seg selv er altså ikke noe mer enn et stadium i selve produksjonen. Og dette er egentlig en helt nødvendig forutsetning på veien mot surrogati og et kjønnsløst samfunn. Mor er redusert til en fødemaskin. Og det å få barn er noe man produserer når det passer inn i planene og karriereløpet. På den måten forsvinner det biologiske prinsippet, og det store underet i at kjærligheten resulterer i unnfangelse, svangerskap og forløsning.

Jeg er enig med politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, når hun sier at dette ikke handler om oss voksne. Det handler om barna[4]. Vi vet ikke hva som skjer med et samfunn som fjerner seg fra det uendelig store i at barn er et resultat av kjærlighet og en kjærlighetsakt hvor mor og far er ett. For det poenget er ikke uten betydning.

Ståle Halsne
Hjelmeland KrF

[1] http://www.bioteknologiradet.no/filarkiv/2015/03/Uttalelse-Eggdonasjon.pdf

[2] http://www.minervanett.no/samleiets-gang/

[3] http://www.ssb.no/a/aarbok/tab/tab-072.html

[4] http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/sarromaa-om-vg-leder-om-eggdonasjon-j-konservativt-og-kvinneundertrykkende/a/23426249/