Etter flere tilfeller av vold- og familiedrap vedtok Bondevik-regjeringen og Stortinget en omfattende innskjerpelse av utlendingsreglene i 2004: utlendinger som begikk grov vold skulle utvises hurtig. Fra sommeren 2005 til 2007 har påtaleenhetene i landets 25 politidisktrikter pekt ut 797 utenlandske menn som aktuelle for hurtig utvisning på grunn av vold mot egen familie eller andre. Av dem er 21 blitt utvist.

De nye reglene for å forhindre flere familiedrap og beskytte dem som er utsatt for vold eller trakassering av utlendinger i Norge, ble møtt med knallhard motstand fra den norske kirke, innvandrerorganisasjonene, NOAS og barneombudet. Motstanderne hevdet at det er en dobbel straff å utvise voldsdømte utlendinger og advarte mot nedsatt rettsikkerhet. NOAS advarte også mot at reglene ville åpne for falske politianmeldelser i forbindelse med familiekonflikter, og økt risiko for at samlivsbrudd kunne utløse vold:

I 2002 ble 22 år gamle Anooshe Sediq Gholam skutt ned og drept utenfor tinghuset i Kristiansund. I flere år hadde hun og hennes barn vært truet av sin afghanske mann. Men til tross for fem politianmeldelser, fikk hun ingen hjelp til å stoppe mannen som plaget henne og barna. Flere tilfeller av vold- og familiedrap førte til at Bondevik-regjeringen og Stortinget reagerte.

I rundskrivet fra daværende kommunalminister Erna Solberg i 2004 ble regelendringene begrunnet med at «disse sakene medfører store kostnader og ringvirkninger for samfunnet, i tillegg til de lidelser de påfører ofrene og deres pårørende». Solberg pekte også på at politi og hjelpeapparat «ofte må sette inn uforholdsmessig store ressurser for å beskytte nærmiljøet fra personer som i mer eller mindre grad oppleves som en konstant trussel for omgivelsene».

Fra sommeren 2005 til 2007 har påtaleenhetene i landets 25 politidistrikter pekt ut 797 menn som aktuelle for hurtig utvisning på grunn av vold mot sin familie eller andre. Til slutt ble 21 menn utvist hurtig etter familievold, under tre prosent av sakene.

Årsaken til det lave antallet er hovedsakelig at sakene blir henlagt eller utsatt i domstolene. I tillegg henviser UDI og Politidirektoratet på flere problemer med å håndheve de strengere reglene: manglende kjennskap til reglene, politiet sliter med å forstå regelverket, dårlig datasystem og organisering samt lav prioritering av slike saker. I følge UDI og Politidirektoratet har det heller ikke vært en prioritert oppgave for politiet å synliggjøre om en gjerningsmann er utlending.

Etter familiedrapet på Grefsen i Oslo har imidlertid arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen etterlyst tiltak fra politiet for å sikre at reglene om hurtig utvisning blir anvendt, men justisminister Knut Storberget har så langt ikke ønsket å kommentere saken.

Det nye regelverket skulle medføre raskere utvisning av farlige utlendinger. Hurtig utvisning skulle blant annet forhindre nye drapssaker begått av utlendinger, og samtidig ha en preventiv virkning.
Utplukkingen skjer av påtaleenheten i det enkelte distrikt, som deretter oversender det til utlendingsavdelingen.

De 797 utlendingene var enten anmeldt, siktet, tiltalt eller dømt for å ha utøvd vold, eller under etterforskning for vold. De hadde en eller annen tilknytning til Norge, enten som asylsøkere eller som personer med oppholds–, arbeids– eller bosettingstillatelse. I henhold til reglene skulle rask utvisning beskytte dem som er utsatt for vold eller trakassering av utlendinger i Norge.

UDI har ansvaret for å fatte endelig avgjørelse om utvisning etter hurtigprosedyre når politiet har plukket og forberedt sakene. Av de 115 sakene om hurtig utvisning som UDI fikk oversendt fra politiet fra 2005 til 2007, ble 55 av «registrert iverksatt» av UDI, ifølge politiet.

Resten av sakene ble henlagt fordi UDI mente det ville være i strid med loven å sende vedkommende ut. Flere av utlendingene kommer dessuten fra land som de ikke kan returneres til. Andre saker blir oversendt til normal saksbehandling, og ikke som en «hastesak». UDI oppdager også at mange av sakene er behandlet feil av politiet. I tillegg kan personene ha forsvunnet, eller reist fra landet frivillig.

Fra 2005 til 2007 ble tilsammen 21 utlendinger utvist fra UDI etter hurtigprosedyre. De fleste ble utvist etter å ha blitt dømt for vold mot sin egen familie, i første rekke kvinner.

Aftenposten: Utvisninger skulle hindre familiedrap

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.