Red. beklager at vi i artikkelen «Ransbølge» kom i skade for å tolke kategorien «Grovt tyveri fra person på offentlig sted» som anmeldelse for ran. Det er det ikke, det er betegnelsen for lommetyveri. Dermed ble antall ran meget høyt.

Ransbølgen i Oslo er alvorlig nok.

Oslo politidistrikt har gjort oss oppmerksom på feilen. Det setter vi selvsagt pris på. Document har aldri nølt med å innrømme feil.

Meldingen fra Politiet i Oslo lyder:

Oslo politidistrikt ønsker å påpeke feil bruk av politiets statistikk, som framlegges som hovedargument i artikkelen ”Ransbølge” publisert på Document.no 12. november. Her framstilles det som om det har blitt registrert 11 324 personran i Oslo i 2013 innen 1. oktober. Det korrekte tallet er 665, som det også framkommer av Oslo-politiets oppsummering etter 3. kvartal som er å finne på våre nettsider: Feilen som gjøres i artikkelen, er at det vises til anmeldelsestall for ”Grovt tyveri fra person på offentlig sted”, ofte kalt lommetyveri, i stedet for anmeldelser for ran. På politiets hjemmeside, som det også er lenke til i artikkelen, vil det i vedlegget ”Kriminaliteten i Oslo 2012” også framkomme at det i 2012 i Oslo var en nedgang i antall ran samlet sett, og i antall personran, fra 2011. Her gis det også en oversikt over det samlede antall ran anmeldt i Oslo i årene 2003-2012, hvor det blant annet framkommer at det har vært en nedgang i antall anmeldelser hvert år siden 2009 (kriminalitetskategorien «ran» utgjøres i all hovedsak av personran.) Den korrekte anmeldelsesstatistikken for ran viser altså en helt annen utvikling enn det som framstilles i artikkelen ”Ransbølge”

Oslo politidistrikt

I lys av at artikkelen dermed bygget på feil premisser har vi trukket den.