Det har ilø­pet av januar vært stort fokus på Malmø og vol­den som brer om seg i denne multi­kul­tu­relle byen i Skåne. Det media ikke stil­ler spørs­måls­tegn ved er om multi­kul­tu­ren har noe med vol­den å gjøre. Det bely­ses hel­ler ikke hvil­ken ret­ning Oslo er i ferd med å ta. Med fjor­årets vold­tekts­bølge, en rekke påsatte bil­bran­ner, et stort antall over­falls­ran og den dystre sta­ti­stik­ken når det gjel­der kniv­stik­king så langt i år, så må det være lov å spørre om utvik­lin­gen går mot det bedre.

For­rige tors­dag var det et til­felle av grov vold med kniv i et bolig­kom­pleks på Sin­sen. Det endte med både døds­fall og fysiske ska­der. En beboer i dette bolig­kom­plek­set set­ter rene ord på hvor­dan hver­da­gen kan opp­le­ves i Oslo. Det er en skrem­mende utvik­ling, og det er naivt å tro at det er kun på Sin­sen det er et slikt miljø.

Jan Jacob­sen, som repre­sen­te­rer de syke­hus­an­satte leie­boerne i boli­gene, er ikke over­ras­ket over at det skjedde et drap akku­rat her.

– Nei, jeg er ikke over­ras­ket når vi ser utvik­lin­gen over tid. Jeg kan ikke se at poli­ti­kere og gård­eier øns­ker den utvik­lin­gen, det er å be om at det skal bli et nytt Malmö, sier Jacob­sen, som er leder av Inter­esse­for­enin­gen for syke­hus­an­satte i tje­neste­bo­li­ger (ISBIT).

ANNONSE

De ti blok­kene ved Sin­sen­krys­set, som rom­mer 475 lei­lig­he­ter, har vært mye i medias søke­lys. Vold, nar­ko­tika og utrygg­het har pre­get hver­da­gen for beboerne i de slitne blok­kene.

– En kruttønne

– Dår­lig stan­dard, høy hus­leie og opp­ma­ga­si­ne­ring av leie­ta­kere med sær­lige utford­rin­ger gjør at det blir en kruttønne, fort­set­ter Jacob­sen.

En annen beboer for­tel­ler noe om for­hol­det mel­lom “man­nen i gata” og poli­ti­kere. Det har vært besøk av poli­ti­kere i områ­det, men ingen ting skjer av til­tak for å få gjøre situa­sjo­nen bedre.

– Dette er noe vi har gått og ven­tet på ganske lenge. Noe sånt måtte skje etter hvert, en gang måtte det smelle. Poli­ti­kerne kom hit og vi trodde at ting skulle bli bedre, men jeg kan ikke si at ting har blitt så fryk­te­lig mye bedre, sier han.

Byråds­le­der Stian Ber­ger Røsland(H) er av de poli­ti­kerne som har besøkt dette pro­blem­om­rå­det.

Byråds­le­der Stian Ber­ger Røs­land (H) besøkte bolig­kom­plek­set i mai i fjor.

– Dette er et bolig­kom­pleks som, i den nåvæ­rende for­fat­ning, ingen bør bo i, uttalte han til TV2.

– Ingen bed­ring

Han lovet bot og bed­ring. Blant annet skulle byrå­det instru­ere byde­lene om å ikke gi hus­leie­ga­ranti til folk som øns­ket å flytte inn i blok­kene, teamet med boopp­føl­gere skulle utvi­des og eie­ren ble pålagt å pusse opp.

Men ifølge Jan Jacob­sen har ikke situa­sjo­nen blitt bedre.

– Sna­rere tvert i mot. Det er inne i en neg­a­tiv spi­ral og det utvik­ler seg mer og mer i neg­a­tiv ret­ning.

Direk­tør Kai Sjø­v­old i Fre­dens­borg eien­doms­sel­skap, som eier bolig­kom­plek­set, utta­ler seg rela­tivt posi­tivt om utvik­lin­gen på Sin­sen. Bydels­di­rek­tør, Kari Anne Mathi­sen, i bydel Bjerke har også et mer posi­tivt syn på områ­det enn det enkelte bebo­ere har.

– Jeg vil beskrive det som vesent­lig bedre enn for et drøyt år siden. Men vi har også et sosialt ansvar for å gjøre utkas­tel­ser og må for­holde oss til norske reg­ler. I den aktu­elle lei­lig­he­ten var det en utkas­telse på gang med nams­man­nen, men det kunne tid­ligst skje om en måned. Det var synd at vi ikke rakk å avvikle det kon­krete leie­for­hol­det, for da hadde ikke dra­pet skjedd der, men vi må for­holde oss til de lover og reg­ler som gjel­der, sier Sjø­v­old.

——————————————————-

Bydel Bjerke har et eget «Pro­sjekt Sin­sen­veien».

– Jeg hadde inn­trykk av at det hadde sta­bi­lis­tert seg og det som skjedde tors­dag kom over­ras­kende på oss. Jeg vet ikke om det skyl­des bomil­jøet eller om det var en enkelt hen­delse, sier bydels­di­rek­tørl Kari-Anne Mathi­sen.

For de som har beskuet dette bolig­om­rå­det på Sin­sen bør det være lov å stille spørs­måls­tegn om enkelte kul­tu­rer har en lavere ters­kel for å begå vol­de­lige hand­lin­ger og kri­mi­na­li­tet. Det er ikke noe som tyder på at sosiale boli­ger er fre­de­li­gere med en multi­kul­tu­rell domi­nans. Det er dette som en del bor­gere smer­te­lig erfa­rer.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Ikke-overrasket-over-at-drap-skjedde-her-6756961.html#.TzDYLRwmwgs

 

 

 

 

 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Space­man_­Spiff

  Det er tross alt en liten for­del at disse pro­ble­mene har opp­stått rett uten­for døren til poli­ti­kerne….   De kla­rer ikke lukke øynene like lenge når dette skjer “rett uten­for stor­tin­get”.    I Malmö er det nok mye enk­lere å igno­rere både utvik­lin­gen og pro­ble­mene siden det er i en annen lands­del og ingen medier tar det opp.

  • Guest

   Det sør­ge­lige er at det ikke bare er poli­ti­kerne våre som vel­ger å stikke hodet i san­den. Men en stor del av folket også. Det siste er med god hjelp fra pres­sen som fore­trek­ker poli­tisk kor­rekt­het og avled­nin­ger frem­for å frem­stille vir­ke­lig­he­ten slik den fak­tisk er. 

   alt går seg til bare vi ikke snak­ker om det og ser en annen vei”.