Dronen som drepte tre amerikanere og såret 22 i Jordan søndag kom fra Iran. Biden blir nødt for å svare, men han må trå varsomt. I begynnelsen av januar kom en rapport som sier at Iran er en uke fra å få atomvåpen, hvis ordren om å fremstille en gis.

Det kan vi takke Obama, Demokratene og deres venner for. En av mennene bak atomavtalen med Iran, Robert Malley, er suspendert fra utenriksdepartementet og fratatt sikkerhetsklareringen.

Rebekah Koefler sier Iran står på terskelen til å bli atommakt og det har siden Obama tiltrådte ikke vært noen vilje til å hindre det.

Nå oppfører Iran seg som det allerede er en atommakt, mens Biden har en holdning til krig som øker sjansen for at den bryter ut.

Biden gjentar og gjentar at han ikke søker krig med Iran. Han vil svare proporsjonalt. Men dette er et ord som ikke finnes i iranernes vokabular.

A key tenet of the Western conception of warfare, proportionality, is culturally alien to Iranians. Consequently, they interpret Biden’s measured response as a sign of weakness and acquiescence to aggression.

Et nøkkelprinsipp i den vestlige oppfatningen av krigføring, proporsjonalitet, er kulturelt fremmed for iranere. Følgelig tolker de Bidens målte respons som et tegn på svakhet og grønt lys til aggresjon.

Verden lar seg distrahere av krigen i Gaza og får ikke med seg at maktbalansen i Midtøsten er endret.

Second, Iran’s aggression is almost certainly underpinned by its increasing confidence in the imminent viability of its nuclear deterrent. In early January, nuclear expert David Albright, who served as a weapons inspector for the United Nations in Iraq, issued a shocking new report, assessing that Iran needs as little as one week to construct its first nuclear weapon, once the leadership issues the order to do so. According to Albright, Iran has sufficient weapons-grade uranium to build six weapons in one month, and 12 weapons in five months.

For det andre er Irans aggresjon nesten helt sikkert underbygget av den økende tillit den nært forestående kjernefysiske avskrekkingsevnen gir. I begynnelsen av januar ga atomekspert David Albright, som fungerte som våpeninspektør for FN i Irak, en sjokkerende ny rapport, som vurderer at Iran trenger så lite som en uke for å konstruere sitt første atomvåpen, når ledelsen har gitt ordren. Ifølge Albright har Iran tilstrekkelig uran for våpen til å bygge seks våpen på én måned, og 12 våpen på fem måneder.

 

Demokratenes og Pentagons strategi med baser over hele Midtøsten slår nå tilbake på dem selv. De 2.500 amerikanske soldatene i Irak og 900 i Syria er sitting ducks for Iran som har en betydelig missilkapabilitet, også det takket være Obama.

Iran has the largest and most diverse missile force in the Middle East, according to the 2019 assessment by Defense Intelligence Agency (DIA) titled “Iran Military Power: Ensuring Regime Survival and Securing Regional Dominance.”  Designed to “overwhelm U.S. forces and our partners in the region,” Tehran’s “substantial” arsenal includes close-range, short-range and medium-range ballistic missiles that can strike targets throughout the region as far as 2,000 kilometers from Iran’s borders, as far as Israel and southeastern Europe.

Iran har den største og mest mangfoldige missilstyrken i Midtøsten, ifølge vurderingen fra 2019 fra Defense Intelligence Agency (DIA) med tittelen “Iran Military Power: Ensuring Regime Survival and Securing Regional Dominance.” Designet for å “overvelde amerikanske styrker og våre partnere i regionen,” Teherans “substantielle” arsenal inkluderer nærdistanse, kortdistanse og mellomdistanse ballistiske missiler som kan treffe mål i hele regionen så langt som 2000 kilometer fra Irans grenser, som langt som Israel og Sørøst-Europa.

Iran skjøt 20. januar opp en satellitt Saroya for å perfeksjonere og forbedre løfteevne og presisjon. Slik teknologi er nødvendig for å utplassere interkontinentale raketter som gjør det mulig å nå USA.

Rebekah Kofler sier verden er på randen. Hvis man vil stanse Iran må det skje nå. Ellers vil risikoen for storkrig være overhengende. Iran har inngått et strategisk partnerskap med Russland som har teknologien på interkontinentale raketter.

If Iran develops a booster capable of ICBM ranges, it can reach the continental United States, if configured for that purpose, warned the DIA. The fact that Iran is deepening ties, including in “the field of military-technical cooperation,” with Russia, which is the world’s leader in space launch and nuclear know-how, makes Tehran’s progress in ICBM development even more alarming.

Hvis Iran utvikler en booster som er i stand til ICBM-rekkevidder, kan den nå det kontinentale USA, hvis den er konfigurert for det formålet, advarte DIA. Det faktum at Iran utdyper båndene, inkludert innen «feltet militær-teknisk samarbeid», med Russland, som er verdens ledende innen romoppskyting og kjernefysisk kunnskap, gjør Teherans fremgang i ICBM-utviklingen enda mer alarmerende.

Men tør Biden handle?

 

https://www.foxnews.com/opinion/biden-running-out-time-taming-iran-failure-could-prove-catastrophic

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.