Assisterende direktør i Helse­direktoratet, Espen Rostrup Nakstad, under en presse­konferanse om korona­situasjonen i Oslo den 16. februar 2021. Foto: Berit Roald / NTB.

Vår preprint som viser at covid-vaksinasjon fører til økt over­dødelighet, slaktes av Espen R. Nakstad, Helse­direktoratet, og Folke­helse­instituttet, men har de en bedre forklaring?

Nei. En forklaring er at covid-assosierte dødsfall økte under den norske gjenåpningen i 2022.1 Men verden er større enn Norge, og i EU økte over­dødelig­heten utover i 20222 tross fall i covid-assosierte dødsfall på vårparten.3 Økning i over­dødelighet mot slutten av 2022 kan derfor vanskelig tilskrives covid-assosierte dødsfall.

Et annet forhold er at det i Europa gjennom 2022 var over­dødelighet i alle aldersgrupper, inkludert blant barn.4 Få barn dør av covid, og forklaringen på overd­ødelighet må derfor være en annen. Statistikken er kritisert,5 men Folke­helse­instituttet medgir at «Samletall fra Europa har vist at den kumulative total­dødelig­heten blant barn 0–14 år har økt siden midten av 2021».6 Tilsvarende tall fra England viser over­dødelighet i alders­gruppen 0–24 år fra samme periode. For øvrig er det over­dødelighet, inkludert blant barn og unge, så langt i 2023.

Vår preprint7 er videre kritisert for ikke å studere sykelighet og årsaker til død, men førstnevnte forhold fanges opp av kontroll­variablene forventet levealder, befolkningens median­alder og dødelighet i pandemiens to første år. Årsaker til død studerer vi ikke, men siden alvorlige vaksinasjons­relaterte bivirkninger er påvist i ulike sykdoms­kategorier,8 utelukker vi ikke at covid-vaksinasjon tilsvarende kan medføre ulike dødsårsaker. I tråd med dette viser engelske data over­dødelighet i flere sykdoms­kategorier.9

Videre har vi aldri hevdet at covid-vaksinasjon ikke kan gi en midlertidig beskyttelse,10 men på sikt viser studien vår økt dødelighet. Ideelt skulle bidraget, i likhet med mange bidrag fra Folke­helse­instituttet, vært fagfelle­vurdert, men det alene garanterer ikke forsknings­kvalitet.11 Det er dessuten krevende å publisere forskning som utfordrer økonomiske og faglige interesser. En god fagfelle­vurdering er imidlertid den debatten vi nå har hvor data er offentlig tilgjengelige.

Preben Aavitsland, Folke­helse­instituttet, uttalte nylig at «mange bruker over­dødelighet til støtte for sine yndlings­teorier om at vaksinene er farlige»,12 og ordvalget tangerer usaklig­heten i hans sammen­ligning av «anti-vaksere» med «putinister».13 Hvem disse «mange» er eller hans empiriske grunnlag for å sammen­ligne «anti-vaksere» med «putinister», vet jeg ikke, men vårt anliggende var å teste hypotesen om hvorvidt covid-vaksinasjon øker over­dødelighet. Dessverre fikk den empirisk støtte. Vi har ingen yndlings­teori, men har vært opptatt av å forstå årsaker til over­dødelighet så mennesker i faresonen får hjelp. Det håper jeg også Nakstad og Folke­helse­instituttet er opptatt av.

Nylig var det en kort periode med under­dødelighet, og ingenting hadde vært bedre enn om vi nå, uansett årsak, kunne legge tiden med over­dødelighet bak oss. Men tallene svinger, og før vi kjenner langtids­trenden, håper jeg derfor at Nakstad og Folke­helse­instituttet er føre var og iverk­setter tiltak for å forstå og håndtere historisk høy over­dødelighet. Slakt gjerne studien vår, men for mennesker i faresonen bør alle steiner snus til vi forstår årsaker til over­dødelighet, inkludert blant barn.

 

1 https://bergen.dagbladet.no/nyheter/slakter-norsk-coronastudie/78562462

2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_MEXRT__custom_1210067/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=fc27a3a9-082b-461d-830b-a4c7b36caf4f

3 https://www.statista.com/statistics/1102288/coronavirus-deaths-development-europe/

4 https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

5 https://www.faktisk.no/artikler/0gpvg/nei-barnedodeligheten-er-ikke-attedoblet-etter-at-vaksinene-ble-rullet-ut

6 https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2.-alle-ukerapporter-2022/ukerapport-for-uke-38-19.09—25.09.22.pdf

7 https://www.preprints.org/manuscript/202302.0350/v1

8 https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20221124%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

9 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmUwNmFhMjYtNGZhYS00NDk2LWFlMTAtOTg0OGNhNmFiNGM0IiwidCI6ImVlNGUxNDk5LTRhMzUtNGIyZS1hZDQ3LTVmM2NmOWRlODY2NiIsImMiOjh9

10 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00089-7/fulltext

11 https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124

12 https://forskning.no/covid19-demografi/hvorfor-dode-sa-mange-i-norge-i-fjor/2166941

13 https://twitter.com/Prebens/status/1606257404470927362

 

Opprinnelig publisert på artikkelforfatterens Substack. Der finnes også artikkelen av Jarle Aarstad og Olav Andreas Kvitastein som Nakstad har forsøkt å gjendrive.

 

Synes du verden går av hengslene? Vil du forstå hva som skjer og kanskje stritte imot? Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.