«Ahmed» ble nylig dømt for grov voldtekt mot «Eline» (16) i Oslo. Han fikk 60 dagers fengsel og 420 timers samfunnstjenenste i Oslo tingrett. Dommeren påpeker at dersom man skal idømme unge strengere straff, må loven endres.

420 timer er det høyeste antall timer samfunnsstraff som kan idømmes. Loven setter også en øvre grense for hvor lang ubetinget fengselsstraff som kan idømmes i kombinasjon med samfunnsstraff; grensen går ved nettopp 60 dager.

I dommen uttrykker tingrettsdommer Åsa Bech frustrasjon over de trange grensene som gjelder når man skal utmåle straff for personer under 18 år. Grenser som fører til at en voldtekt som normalt ville gitt over fem års fengsel, ender med 60 dager.

Afghansk statsborger

Ahmed ble i høst dømt for en voldelig voldtekt mot Eline (ikke deres virkelige navn). NTB og Drammens Tidende har hevdet at Ahmed er «fra Drammen». Document har tidligere stilt spørsmål ved den påstanden, og kan nå avsløre at Ahmed hverken er fra Drammen eller norsk statsborger. Ifølge informerte kilder er han afghansk statsborger og innvandret til Norge for rundt fem år siden.

Tingrettsdommer Åsa Bech skriver i dommen at straffen er for kort, men konstaterer at loven setter grenser for hvor strengt man kan straffe mindreårige. Ahmed var 15 år og syv måneder da overgrepet ble begått.

Fordi loven er som den er, så har retten kommet til at den riktige straffen i denne saken er at [Ahmed] dømmes til 60 dager i fengsel, som vil bli sonet i et ungdomsfengsel, og deretter maksimal lengde samfunnsstraff 420 timer og en subsidiær fengselsstraff på 3 år og 5 måneder.

– Da må politikerne endre loven

Ahmed skulle hatt lengre ubetinget fengselsstraff, og i tillegg betinget fengsel, slår tingrettsdommeren fast.

Hvis loven hadde åpnet for at han kunne sonet lengre enn 60 dager fengsel, så skulle den ubetingede delen av straffen ha vært lengre. Det hadde også vært ønskelig at han kunne blitt idømt 1 år og 5 måneder betinget fengselsstraff etter samfunnsstraffen, men det er ikke mulig med dagens straffelov. Da må politikerne endre loven. Dersom [Ahmed] ikke gjennomfører samfunnsstraffen i løpet av gjennomføringstiden, så må straffen gjøres om til fengsel, slik at han soner straffen i fengsel.

Straffereduksjon: 96 prosent

Ahmed er i lovens forstand et «barn». Hadde han vært over 18 år, skulle straffen vært ubetinget fengsel i fem år og to måneder, skriver Bech i dommen. En voldtekt som i utgangspunktet kvalifiserer til 62 måneders fengsel, blir redusert med over 96 prosent, til to måneder.

Den avgjørende grunnen til at straffen blir mye lavere enn fengsel i 5 år og 2 måneder, er at [Ahmed] var under 18 år på gjerningstidspunktet. Ifølge loven var og er han fortsatt et barn. Det at [Ahmed] er et barn, får både betydning for hva slags straff han skal få, og hvor lang straff han skal ha.

Påtalemyndigheten la ned påstand om enda mildere straff for Ahmed: ungdomsstraff med gjennomføringstid på ett år og ti måneder. Ungdomsstraff er straff i frihet, og innebærer et tilrettelagt program i regi av konfliktrådet. Målet er å endre domfeltes adferd.

– Ekstremt stor påvirkning på hennes liv

Eline ble voldtatt på det groveste. Hun ble truet på livet ved at Ahmed dunket hodet hennes i veggen og holdt kvelertak på henne så hun mistet pusten og fryktet at hun skulle dø, heter det i dommen.

16-åringen ble svært sterkt preget av opplevelsen, «voldtekten har hatt en ekstremt stor påvirkning på hennes liv pr i dag. Hun er påført mye større skade enn det som vanligvis blir resultatet etter et seksuelt overgrep.»

Dette er straffeskjerpende, skriver retten, som ikke finner en eneste formildende omstendighet.

Samme natt som voldtekten skjedde, forsøkte hun å ta sitt eget liv, og hun har siden vært tvangsinnlagt på psykiatriske sykehus flere ganger. Den svært skoleflinke jenta har utviklet en alvorlig psykisk sykdom, og måtte frasi seg skoleplassen sin.

Et liv som falt i grus

Dommen beskriver et liv som har falt i grus, skrev Document i oktober.

Skadevirkningene for Eline har vært «spesielt store, og mye større og mer alvorlige enn det som er vanlig av alvorlige skadevirkninger etter voldtekter», og «Hun vil sannsynligvis være preget resten av sitt liv», heter det.

Også rettssaken var en stor påkjenning for Eline. Forut for rettssaken måtte hun på nytt innlegges på psykiatrisk sykehus. For sjette gang.

Ahmed ble dømt til samfunnsstraff og 60 dagers fengsel.

Ahmed, som var 15 år og syv måneder på gjerningstidspunktet, nektet straffskyld for voldtekt, voldtekt til samleie og seksuell handling da saken nylig gikk i Oslo tingrett. Han er også dømt for tyveri og bedrageri gjennom å ha stjålet og brukt Elines bankkort, men erkjente kun straffskyld for bruk. I tillegg ble han dømt for besittelse av fremstillinger som seksualiserer barn.

Ahmeds advokat Kai Vaag bekreftet da at 17-åringen hadde anket dommen: «Barnet som har fått dommen, har anket denne. Dette fordi han forteller han ikke er skyldig.»

Statsadvokaten fornøyd

Påtalemyndigheten anket ikke, men gikk inn for at domfeltes anke over straffutmålingen skulle tillates fremmet for lagmannsretten. Etter at Borgarting lagmannsrett avviste den delen av Ahmeds anke som gjaldt bevisene, trakk han imidlertid hele anken, rett før saken skulle opp til behandling 29. november.

Oslo tingretts dom på 60 dagers fengsel for grov voldtekt ble dermed rettskraftig i desember.

Statsadvokat Stein Vale ved Oslo statsadvokatembeter aktorerte saken i tingretten. Han er fornøyd med dommen.

– Slik påtalemyndigheten ser det, er tingrettens straffutmåling godt begrunnet, sier han til Document.

Ble først henlagt av politiet

Voldtektssaken ble først henlagt av politiet «etter bevisets stilling», og stod dermed i fare for aldri å komme for retten. Statsadvokat Vale omgjorde henleggelsen.

I dommen stusser tingrettsdommer Bech: «det er uklart for retten hva denne henleggelsen ble begrunnet i.» Oslo tingrett hadde tilsynelatende ingen problemer med bevissituasjonen, og var i stand til å begrunne sin dom såpass godt at lagmannsretten avviste anken over bevisbedømmelsen.

Statsadvokat Vale ønsker ikke å gå inn på hvorfor saken ble henlagt.

– Påtalemyndigheten begrunner ikke offentlig nærmere henleggelsesgrunnen «bevisets stilling». Det vil lett innebære et brudd på det vi i straffeprosessen kaller «uskyldspresumpsjonen». Men politiadvokaten mente i korthet at bevisene i saken ikke ville holde til en domfellelse på grunn av det strenge beviskravet i strafferetten, noe jeg ved gjennomgang av saken ikke var enig i, og jeg omgjorde derfor henleggelsen og tok ut tiltale.

Nesten 900.000 i oppreisning og erstatning

Ahmed er dømt til å betale Eline 584.856 kroner i erstatning for beregnet tapt arbeidsfortjeneste.

På grunn av de alvorlige konsekvensene for Eline, kom tingretten til at Ahmed også skal betale en uvanlig høy oppreisning på 300.000 kroner.

***

Document har i omtalen av denne saken utelatt mange detaljer, blant annet om selve overgrepet og hvor det skjedde. Vi har gjort dette av hensyn til Eline og i forståelse med hennes foreldre.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.