Han slår ned folk og sparker dem i hodet mens de ligger nede. Det fører kun til betingede dommer. Tirsdag ble han siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Stovner i Oslo.

Offeret for knivstikkingen fikk kritiske skader, men er senere rapportert å være utenfor livsfare.

«Mahmod» (ikke hans virkelige navn) ble onsdag fengslet, siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen som skjedde midt på lyse dagen i et boligområde på Stovner. Han er allerede dømt for vold to ganger, første gang da han var 16,5 år, siste dom fikk han mindre enn tre måneder før knivstikkingen. I begge tilfellene angrep han ofrene sammen med andre.

– Betydelig samfunnsproblem

Det framgår av begge dommene at Mahmod er den mest aggressive.

Borgarting lagmannsrett var bekymret: «Konsekvensen av volden kunne lett ha blitt mer alvorlig. Den type vold i ungdomsmiljøer som saken gjelder, er et betydelig samfunnsproblem.»

Likevel ble det betinget dom.

Heller ikke da Mahmod 8. juni igjen ble dømt for vold mente Oslo tingrett det var «særlig påkrevd» å idømme fengselsstraff.

Nå er han altså siktet for drapsforsøk.

Mahmods forsvarer, advokat Espen Henrik Johansen, opplyser at han samarbeider med politiet.

– Han samarbeider med politiet og er interessert i å få opplyst saken best mulig. Det har vært en foranledning, og han mener han handlet i nødverge, sier Johansen. (NTB)

Mamod fylte 18 en knapp uke før dommen han fikk i juni, og Oslo tingrett mente onsdag det «taler med styrke mot fengsling», men konkluderte likevel med fengsling, på grunn av «den alvorlige siktelsen og viktigheten av å sikre bevis».

– Svært urovekkende

Retten er alvorlig bekymret for hvor lett det er å skaffe seg stikkvåpen med stort skadepotensiale:

Siktedes beskrivelser av tilgangen på macheter og lignende våpen blant ungdom i nærmiljøet er svært urovekkende. Fengsling anses av samme grunn tilstrekkelig begrunnet, jf. straffeprosessloven § 170 a.

Ifølge advokat Johansen var det «en foranledning» til knivstikkingen. Hva slags foranledning det var, er ikke kjent. I begge de tidligere dommene beskrives svært diffuse, om overhodet noen, foranledninger. Det later til at det skal svært lite til for å utløse Mahmods sinne.

Således heter det at «Voldsutøvelsen hadde [..] karakter av overfall» i Oslo tingretts dom av 9. juli i fjor.

Basert på [Mahmods] egen forklaring sammenholdt med fornærmedes forklaring er retten overbevist om at [Mahmod] løp mot fornærmede og slo ham hardt i bakhodet med knyttet hånd én gang, og deretter ytterligere én gang i overkroppen også med knyttet hånd, slik at fornærmede falt i bakken. Slaget mot hodet var hardt, noe som understøttes av fornærmedes forklaring om at han ble svimmel og falt.

Overfallet skjedde i Fossumveien på Stovner 15. desember 2020.

Han ble også dømt for å ha filmet to politibetjenter med mobilen sin mens han ropte «griser, griser, griser» i forbindelse med at politibetjentene utførte et ordensoppdrag.

Tingretten: – Motivert for skole

Tingretten mente at Mahmod «fremsto motivert for å fullføre skolegang».

Han fremsto innforstått med at ungdomsstraff forutsetter at han deltar aktivt i det opplegget som fastsettes, og at han ikke begår ny kriminalitet i gjennomføringstiden. Retten legger til grunn, som opplyst av verge til Kriminalomsorgen, at han har gode praktiske ferdigheter som han kan dra nytte av både i skolegang og senere i yrkeslivet. For øvrig viser retten til det som fremgår om hans bo- og omsorgssituasjon i personundersøkelsen. Dette tilsier at rammene ligger godt til rette for at [Mahmod] kan nyttiggjøre seg ungdomsstraff.

Oslo tingrett konstaterte at den da 17-årige gutten «har begått alvorlig kriminalitet. Han har i tillegg begått gjentatt kriminalitet», og dømte ham for grov kroppskrenkelse.

Volden og forulempingen av politibetjentene ble begått i prøvetiden for et betinget forelegg på 6.000 kroner for ulovlig bevæpning på offentlig sted i november 2020.

Og likevel: «Det foreligger ikke særlige hensyn som taler mot en reaksjon i frihet. Han og verge har samtykket.»

Gjennomføringstiden ble fastsatt til syv måneder, og den subsidiære fengselsstraffen ble satt til 60 dager.

Borgarting: Uprovosert vold, preg av overfall

Borgarting lagmannsrett behandlet Mahmods anke 29. oktober i fjor:

Volden ble utøvd av to personer i fellesskap. Den skjedde uprovosert i det offentlige rom, uten noen foranledning, og hadde karakter av et overfall.

Lagmannsretten mente at saken var i grenseland, men kom – under tvil – til at kroppskrenkelsen ikke var grov.

For lagmannsretten trakk Mahmod sitt samtykke til ungdomsstraff. Han begrunnet det med at han høsten 2021 begynte på videregående skole i et spesialtilpasset program, og at han hadde brutt med det dårlige miljøet han var del av på gjerningstidspunktet. Han mente derfor at han ikke hadde behov for særlig oppfølging som ledd i straffullbyrdelsen.

Lagmannsretten fant det «uheldig», men mente likevel det ikke var «særlig påkrevd» med ubetinget fengselsstraff, og la til at aktor var enig.

Borgarting mente det var skjerpende at handlingen var begått i prøvetiden for det betingede forelegget, og at [Mahmod] var funnet skyldig i forulemping av politiet.

Formildende

I formildende retning la retten vekt på at Mahmod var mindreårig, og understrekte at det gjaldt selv om tiltaltes alder også begrunnet at fengselsstraffen ble gjort betinget.

Retten mente fengsel i om lag 70 dager var passe, men påpekte at det også måtte tas hensyn til at tiltalte erkjente de faktiske forhold i politiavhør. Lagmannsretten fant «etter en samlet vurdering», som det heter, at straffen skulle settes til betinget fengsel i 50 dager med prøvetid på to år.

Mahmod anket til Høyesterett, som 9. mars i år forkastet anken.

Grov vold ved Veitvet senter

Før Høyesterett hadde sagt sitt, hadde Mahmod vært i aksjon igjen. 5. januar ble to fettere angrepet utenfor Veitvet senter, og heller ikke denne gang angriper Mahmod alene.

8. juni avsier Oslo tingrett dom. Retten synes det er vanskelig å forstå hva som var foranledningen:

Det er ikke nødvendig for retten å ta endelig stilling til hva denne krangelen gikk ut på. Det er tilstrekkelig i denne sammenheng å konstatere at de fornærmede og [tiltalt nr 2] ikke kjente hverandre fra tidligere og at samtalen mellom dem etter hvert fikk en aggressiv tone. Etter rettens syn er det ingenting som tyder på at det har vært noen bevisst provokasjon fra de fornærmedes side som kan ha betydning for skyldspørsmålet.

– Særlig Mahmod fremstår som aggressiv

Den ene av fetterne klarte å komme seg løs «men gjerningspersonene fortsatte å følge etter ham, og det er særlig [Mahmod] som fremstår som aggressiv» skriver retten: «[Mahmod] sparket gjentatte ganger mot [N.N.] mens han lå nede.»

Kroppskrenkelsen bestod av «dytting, slag mot hodet/ansikt, spark, herunder gjentatte spark mot hodet mens han lå nede samt kasting av gjenstander», konstaterte retten.

Retten mente kroppskrenkelsen var grov:

Retten har ved vurderingen lagt vekt på at det er tale om omfattende vold med et stort skadepotensiale, at hendelsen fremstår som helt uprovosert og at den er begått av flere for [N.N.] ukjente personer i fellesskap.

I utgangpunktet mente retten straffen skulle være fengsel i 5 måneder, men retten påpeker at den som var under 18 år på gjerningstidspunktet kun skal idømmes fengselsstraff dersom det er «særlig påkrevd»:

Fengsel «ikke særlig påkrevd» 

Etter rettens syn er det ikke «særlig påkrevd» å idømme fengselsstraff for noen av de tiltalte i denne saken.

Oslo tingrett fastslår at Mahmod «hadde en mer fremtredende rolle i den fysiske volden som ble utøvd» enn hans medtiltalte, og viste til en overvåkningsvideo som viste at den fysiske volden først startet da Mahmod kom til stedet «og at det var han som i hovedsak sto for slag og spark mot de fornærmede».

Retten viste til at Mahmod tidligere var dømt for tilsvarende forhold.

Dom i saken falt i så sent som i mars 2022 og tillegges ikke vekt i forbindelse med straffutmålingen i denne saken.

[Mahmod] er i dag i ferd med å gjennomføre en ungdomsoppfølgning på 10 måneder ilagt som vilkår for en påtaleunnlatelse datert 6. januar 2022. Påtaleunnlatelsen gjaldt besittelse av narkotika, to kroppskrenkelser, gjentatte brudd på oppholdsforbud, mindre tyveri samt unnlatelse av å rette seg etter politiets pålegg.

Konfliktrådet: betydelig kartlegging

En kvinnelig ungdomskoordinator fra Konfliktrådet forklarte at det ble gjort «en betydelig kartlegging av Mahmod før oppstart og at de først kom i gang med ungdomsoppfølgningen i mars 2022.»

Siden oppstart har [Mahmod] blant annet med fått veiledning om sinnemestring og fått egen timeplan på skolen. Han er også noe mer tilgjengelig for samtaler med hjelpeapparatet enn det han var ved oppstart. Hun forklarte også at [Mahmod] har fått en muntlig advarsel på grunn av forsentkomming samt to brudd-samtaler på grunn av manglende oppmøte. Salomonsen har forklart at det har gått noe bedre på skolen med [Mahmod], men at han nå har stagnert noe og at det må skje en innstramming av den eksisterende ungdomsplanen.

Retten mente det var formildende at Mahmod hadde erkjent delvis straffeskyld. Mahmod nektet å forklare seg til politiet under etterforskningen. Hans forklaring og erkjennelse kom først under hovedforhandlingen etter at han hadde sett overvåkningsvideoen. Erkjennelsen hadde derfor ikke noen prosessøkonomisk betydning for etterforskningen av saken, men gjorde at det var mulig å frafalle enkelte politivitner. «Dette skal han ha en mindre straffereduksjon for», konkluderer retten.

Dommeren: – Bekymringsfullt

Aktor nedla påstand om betinget fengsel i 120 dager på vilkår om ungdomsoppfølging med en gjennomføringstid på ett år, som fellesstraff med påtaleunnlatelsen av 6. januar 2022.

Retten har – under tvil – kommet til at [Mahmod] skal idømmes betinget fengsel i 120 dager på vilkår av ungdomsoppfølgning i ett måneder. [Mahmod] har nettopp fylt 18 år og de straffbare forhold ble begått før fylte 18 år.

Det er «bekymringsfullt» at han på nytt er tatt for vold, skriver dommer Yngvild Thue, «men retten har ved vurderingen av valg av straffereaksjon lagt vekt på at påtaleunnlatelsen ble gitt etter forholdet i denne saken og at oppfølgningen først kom i gang i mars 2022. Retten har også lagt vekt på at han er i gang med en ungdomsplan som er iverksatt og at det er uheldig at denne blir avbrutt selv om [Mahmod] ikke har hatt så god utvikling som ønsket. Etter rettens syn er det viktig at det skjer en oppstramming av ungdomsplanen for å sikre tilfredsstillende en gjennomføring.»

Gjorde ikke inntrykk

Retten fastsatte straffen til betinget fengsel i 120 dager på vilkår om ungdomsoppfølging med en gjennomføringstid på ett år, som fellesstraff med påtaleunnlatelsen av 6. januar 2022.

Dommen ble forkynt for Mahmod 10. juni.

Den kan ikke ha gjort større inntrykk: To og en halv måned senere ble han siktet for drapsforsøk.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.