Den femte siktede for drapet i Lørenskog er dømt flere ganger for ran, vold, narkotika og trusler mot politiet. Tingretten forsøkte å sladde navn og fødselsdato i fengslingskjennelsen.

“Yusuf” (24) ble fengslet sist onsdag, siktet for drapet i Lørenskog 28. april. Han har en relasjon til mannen som er drept, har politiadvokat Grete Bollestad i Øst politidistrikt tidligere opplyst.

Yusuf (ikke hans virkelige navn) var den femte som ble siktet for drapet. To er løslatt, men fortsatt siktet. Samtlige nekter straffskyld.

Kjennelsen fra Romerike og Glåmdal tingrett er i sin helhet underlagt forbud mot offentlig gjengivelse, med henvisning til domstolloven § 130. Document mottok en kopi som i tillegg var sladdet, slik at hverken navn eller fødselsdato fremgikk.

Da vi ba retten om å opplyse hvilken hjemmel man mente å ha for å sladde, ombestemte Romerike og Glåmdal tingrett seg, og sendte oss en usladdet utgave.

Lang kriminell løpebane

Sin unge alder til tross har Yusuf vært i konflikt med loven i nesten ti år, siden han var 15. I 2014 ble han bøtlagt to ganger for overtredelse av legemiddelloven, samt én gang for å ha kjørt bil uten førerkort. I 2015 ble han siktet for utpressing, en sak som ble løst ved avtale inngått i Konfliktrådet.

Samme år begikk han som 16-åring et voldelig ran, 13. april 2015 i Ensjøveien i Oslo.

Fornærmede ble ifølge dommen

uten forvarsel slått mot ansiktet av en av gjerningspersonene. Fornærmede ble slått i nakken, øret og i kinnet, hvilket ledet til at han fikk smerter i ansiktet. Fornærmede ble videre kvalt med et belte av en annen av gjerningspersonene. Den samlede voldsutøvelsen gjorde så fornærmede falt mot bakken Det ble ikke sagt eller gjort noe før volden falt, og denne var helt uprovosert.

Retten slo fast at Yusuf var hovedmannen ved ranet, “og at han var den som rent faktisk borttok mobiltelefonen til fornærmede etter at han hadde slått fornærmede i nakken, øret og i kinnet.”

Det er her lagt avgjørende vekt på at [Yusuf] er implisert av fornærmede, især gjennom forklaringen som omhandler [Yusufs] tatovering. Det er på det rene at [Yusuf] har en tatovering på underarmen som bærer hans mors navn skrevet på arabisk.

– Lav terskel for å begå kriminalitet

Yusuf “synes (..) å ha en svært lav terskel for å begå alvorlige, straffbare handlinger.” skriver Oslo tingrett i dommen.

Likevel fant retten det ikke “særlig påkrevd” å reagere med ubetinget fengselsstraff.

Når de tiltaltes unge alder ses i sammenheng med opplysningene om deres oppvekstsvilkår slik gjengitt i personundersøkelsene, bidrar dette til å understøtte en betinget reaksjon. De tiltalte virker innforstått med at en slik reaksjon vil kunne få vidtfavnende konsekvenser dersom de forgår seg på nytt. Etter dette settes straffen passende til ungdomsoppfølging i konfliktråd (…)

Yusuf fikk ungdomsstraff med gjennomføringstid på ett år, subsidiært fengsel i ti måneder.

Slått i hodet med murstein

Mindre enn tre måneder etter ranet, 3. juli 2015, var Yusuf på farten igjen. Sammen med seks–syv andre tenåringer overfalt og mishandlet han på det groveste en mann i Sommerfrydhagen på Tøyen i Oslo. Fem ble tiltalt.

En av dem slo den norsk-etniske mannen i hodet med en murstein på 2,7 kilo, de andre slo og sparket ham. Foranledningen var en bagatellmessig krangel like i forveien. Mannen fikk

zygomaticusfraktur (kinnbuebrudd) på høyre side i ansiktet med beinfragmenter inn i laterale orbita (øyehulen). Det ble i tillegg påvist sløret syn i høyre øye med nokså sterke smerter i ansiktsskjellettet på høyre side. (…) Fornærmede ble siden innlagt ved kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling i perioden 04.–06.07.2015 hvor han undergikk operasjon og fikk satt inn enkelte metallplater i ansiktet.

Det var mange vitner i parken, både voksne og barn, ifølge dommen.

Et vitne forklarte at hun aldri hadde “sett maken til oppførsel … det var som fornærmede var et dyr i et bur”.

Om mursteinen skriver retten:

Skadepotensialet ved bruk av denne som slagvåpen er massivt. Retten holder det for å være et rent lykketreff at hendelsen ikke ledet til at [N.N.] ble invalidisert i større grad. Som drøftelsen i punkt 5 vil vise, ledet skadene til vesentlige omveltninger i livet til fornærmede.

– Nærmer seg grensen for fengselsstraff

Oslo tingrett mente Yusuf “nærmer (…) seg grensen for når det vil være særlig påkrevd å reagere med frihetsstraff.”

Aktor mente Yusuf burde idømmes samfunnsstraff, men det var retten uenig i. Retten ser “flere positive elementer” i Yusufs liv.

Selv om han ikke har erkjent straffskyld i mursteinsaken, ble han ansett å være i målgruppen for denne reaksjonen ved hans forrige dom. Opplysningene som fremkommer i personundersøkelsen viser at tiltalte har flere positive elementer i livet sitt, og at han i alle fall selv mener seg motivert for endring. Han har erkjent å ha slitt med regulering av sinne og at han har funnet teknikker som hjelper ham med dette. Det fremkommer også at han ønsker seg lærlingplass. Forutsatt at hans forrige dom blir rettskraftig vurderer retten det som klart mest hensiktsmessig at tiltalte idømmes samme type straffereaksjon, og at denne gjennomføres over én samlet periode. Etter rettens syn fremstår [Yusuf] som den mest modne av alle de tiltalte, spesielt med tanke på sin egen fremtid. Han synes også selvbevisst nok til å overskue konsekvensene dersom han ikke overholder vilkårene for ungdomsstraff. Straffen settes etter dette til en ungdomsstraff med en gjennomføringstid på 8 måneder.

Gjennomførte ikke straffen

Kun fire måneder av straffen ble gjennomført, fremgår det av en senere dom: “Den ble stanset som følge av etterforskningen av nye straffbare forhold.”

I oktober 2017 ble han tatt for oppbevaring av 44 gram hasj. Hovedforhandling ble holdt 9. april 2018.

Retten fant det skjerpende at overtredelsen fant sted under gjennomføringen av ungdomsstraffen.

På den annen side synes tiltalte nå å være i en rehabiliteringssituasjon. Tiltalte har svak økonomi og har livsoppholdsytelser fra NAV. Etter en samlet vurdering, finner retten det passende å sette straffen til 21 dagers fengsel som gjøres betinget med en prøvetid på 2 år (…)

Ropte om politivold og rasisme

Om kvelden 11. juni 2020 ble Yusuf stoppet av to politibetjenter mens han kjørte bil i Dannevigsveien på Sagene i Oslo. Yusuf slo seg fullstendig vrang, og var tydeligvis inspirert av en hendelse i USA like i forveien.

Da politibetjent [N.N.] på nytt opplyste at han ønsket å ransake tiltalte, ble tiltalte aggressiv. Han begynte å rope skjellsord som «rasist», «fitte» og «hore» opp i ansiktet på [N.N.]. [N.N.] ba tiltalte om å slappe av og trekke unna for å holde avstand. Tiltalte fortsatte å rope til [N.N.]. I tillegg til skjellsord ropte tiltalte at han ville se tjenestebeviset til [N.N.] for at han skulle «ta ham», og at [N.N.] skulle «få se hva som skulle skje med ham». Han gjentok dette flere ganger.

[N.N.] opplevde at tiltalte var i ferd med å gjøre et fysisk utfall mot ham, og han la tiltalte i bakken. Tiltalte ble lagt i stabilt sideleie. Hendene til tiltalte var på ryggen, fortsatt med håndjern på. Politibetjent [N.N.] hadde kneet sitt mellom tiltaltes armer for å hindre at han kom seg løs. Tiltalte fortsatte å rope skjellsord. Han uttrykte også at han hadde smerter i hånden og ba om å bli lagt i mageleie.

Politibetjent [N.N.] forklarte tiltalte at han ikke ville legge ham i mageleie, men ba ham om å forholde seg rolig. Tiltalte vred seg hele tiden, sprellet med kroppen og fortsatte å rope skjellsord. Han ba også personer som befant seg i nærheten om å filme hendelsen, sa at politibetjentene var rasister og at han var utsatt for politivold. En annen politipatrulje ble tilkalt for å bistå. Da disse kom til stedet, ble tiltalte tatt med inn i cellebilen.

Arrestasjonen på Sagene fant sted mindre enn tre uker etter at George Floyd ble drept i forbindelse med en arrestasjon i Minneapolis, Minnesota.

Seks måneder

Trusselen “er etter rettens syn relativt alvorlig da den ga anvisning på utøvelse av vold, og ble ytret flere ganger i kombinasjon med skjellsord, og utagerende/aggressiv adferd.” skriver retten, og konkluderer med at den kvalifiserer til 18 dagers ubetinget fengsel.

Yusuf ble i desember 2020 dømt for oppbevaring av 30,63 gram MDMA, 210 gram marihuana, og 60 gram hasj, trussel mot offentlig tjenestemann, forulempning av offentlig tjenestemann og kjøring uten gyldig førerkort.

Straffen ble totalt seks måneders fengsel.

 

 

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.