Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Jøran Kallmyr (FrP) lanserer regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering i Oslo onsdag den 11. desember 2019. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.

Hva slags samfunnsproblemer i dagens Norge er så alvorlige at statsråder fra alle de fire regjeringspartiene, en av dem sågar regjeringssjefen, legger frem en handlingsplan i femti punkter til deres bekjempelse?

Kan det være fødselstallene, som har sunket i ti år på rad? Kanskje den dårlige psykiske helsen hos barn og unge, som blant annet resulterer i selvskading og et sjokkerende høyt antall selvmordsforsøk? Eller at 7,9 prosent av 15-åringene i den norske skolen kan for dårlig norsk til å gjennomføre PISA-testen? Hva med at landet rent faktisk ikke har noe militært forsvar?

Nei da.

Handlingsplanen tar sikte på å bekjempe «rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion», og det i et av landene på planeten som har minst rasisme og diskriminering, og som kaster masse penger etter all religion.

Man skjønner raskt tegningen: Ytterliggående ideologer som Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving er sitert som premissgivere for handlingsplanen. «Det er viktig å anerkjenne menneskers tro», får vi fremhevet på en av de første sidene. Man siterer C-Rex/Tore Bjørgo på «fiendebildet» mot muslimer, og knytter dette til «høyreekstreme grupper», selv om et flertall i Norge anser islam for uforenlig med norske verdier.

Og det holder å kaste et blikk på de femti punktene, de fleste av dem gjengitt hos Dagsavisen, for å innse at det handler om majoritetens angivelige rasisme og diskriminering mot minoriteter.

Handlingsplanen har ni definerte innsatsområder: Kunnskap og forskning, møteplasser, debatt og demokrati, barn, unge og utdanning, arbeid, bolig, straffesakskjeden, offentlige tjenester og internasjonal innsats.

Regjeringen ønsker blant annet å opprette et koordinerende statssekretærutvalg som skal se temaene ekstremisme, rasisme og hatefulle ytringer i sammenheng.

De fleste nordmenn vil lett ta poenget: Hvis de skulle finne på å ytre betenkeligheter ved den pågående avviklingen av Norge, vil de fremdeles bli hengt ut som dårlige mennesker. Regjeringens handlingsplan går helt enkelt ut på å fortsette å underkue det norske folket.

Lite i denne handlingsplanen tyder på at dens forfattere, som ganske sikkert ville ha foretrukket at den forble like ulest som nesten alle andre offentlige rapporter, har vært mentalt til stede i Norge siden 1990.

For én ting som er blitt mye klarere i løpet av de siste tretti årene, er at nordmennene ikke er de største rasistene i Norge. De største rasistene i Norge er de som forakter og ser ned på det norske folket. Det gjelder først og fremst nordmennenes egen maktelite og innvandrergrupper som for alt i verden ikke vil bli norske – og som forhindrer egne barn i å bli norske, men gjerne tar imot ytelser fra nordmennene.

Den rasistiske makteliten og de rasistiske innvandrergruppenes lobbyer er fremdeles hjertens enige om at problemet er nordmennene. Til dette er det bare å si: Ikke hør på dem!

Regjeringens handlingsplan vil fremfor alt resultere i en hel masse supperåd og bortkastede møter. Alt sammen vil koste penger og resultere i rapporter som umulig kan interessere andre enn pyromaner, og det eneste som er sikkert, er at lite eller ingenting vil komme ut av det, samt at du betaler.

Det første punktet i planen som Dagsavisen gjengir, omhandler arbeidsliv:

1. Regjeringen vil ta initiativ til å opprette et forum for etnisk mangfold i arbeidslivet

Ville det ikke være bedre bruk av menneskelige ressurser hvis deltagerne i et slikt forum i stedet ble satt til å feie gatene eller rake løv i parkene? Er ikke det Jon Hustad har kalt «det arbeidsfrie arbeidslivet» egentlig tilstrekkelig besatt med aktivister fra før?

Siden går det slag i slag:

2. Regjeringen vil utforme krav om å ivareta ikke-diskriminering hos leverandører til statlige anskaffelser

Er dette virkelig et problem? Er det dokumentert?

Se frem til flere offentlig finansierte tiltaksplasser:

3. Det er satt resultatmål om at minst 60 prosent av registrerte arbeidsledige innvandrere skal i jobb

Noen punkter er så borti natta at man skulle tro de var skrevet som en parodi eller i fylla under et utdrikningslag:

4. Retningslinjene for å motvirke etnisk diskriminering i forbindelse med arbeidsformidling i Aetat skal videreføres

Er det egentlig en handling – som i «handlingsplan» – å la være å avvikle eksisterende retningslinjer?

Regn med at NOKUT, som har godkjent astrologiutdanning, heretter kommer til å sette sitt godkjentstempel på mange flere tvilsomme attester og eksamenspapirer fra korrupte stater:

5. Godkjenningsordningen for realkompetanse skal videreutvikles

Her er et punkt skreddersydd til alle med hijab som vil ha jobb i det offentlige:

6. Ingen skal bli stengt ute fra det statlige arbeidsmarkedet på grunn av etnisk opprinnelse, hudfarge m.v.

Alt i planen handler om at nordmennene må bli mer hensynsfulle og mer tjenestevillige, og vike enda mer for minoriteters interesser.

De neste punktene Dagsavisen siterer fra planen, omhandler offentlige tjenester:

1. Regjeringen vil bidra til at flere utdanningsinstitusjoner fokuserer på flerkulturell forståelse

2. Det skal settes i verk et forsøks- og utviklingsprogram for å styrke minoritetsperspektivet i offentlig tjenesteyting generelt og iverksettes særlige kompetansetiltak innen visse virksomheter

3. Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til videregående og høyere utdanning skal økes

4. For å bedre tjenestetilbudet, vil regjeringen øke rekrutteringen av personer som tilhører minoriteter til visse prioriterte sektorer

5. Det skal settes i gang en kartleggingsundersøkelse for å få kunnskap om kommunenes ressurser og behov når det gjelder tilrettelegging av pleie- og omsorgstjenester overfor minoriteter

Det skal altså kvoteres inn flere innvandrere i offentlige stillinger, og det skal i større grad tas hensyn til innvandrere som er brukere av offentlige tjenester. Hva slags særskilt tilrettelegging av pleietjenester er det tale om? Veien er kort til å forlange egne aldershjem for minoriteter.

Har du barn i skolen? Gled deg til virkningene av punktene som gjelder skole og utdanning:

1. Det skal utarbeides nye læremidler til bruk i skolens generelle holdningsskapende arbeid, med fokus på rasisme og diskriminering

2. Det skal foretas en forskningsbasert evaluering av hvordan det flerkulturelle perspektivet ivaretas i læremidler

Det er ganske sikkert de færreste som orker å pløye seg igjennom hele smørbrødlisten uten å få vondt i samtlige av kroppens indre organer.

Men gjør man det, vil man se at Dagsavisen har utelatt noen av de femti punktene, for eksempel opprettelsen av et eget «Forum om muslimfiendtlighet», som skal omfatte Kulturdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. I handlingsplanen heter det:

Representanter for regjeringen og den muslimske befolkningen skal møtes jevnlig for å orientere hverandre om forhold som har relevans for muslimers situasjon i Norge, særlig når det gjelder diskriminering, rasisme og ekstremisme.

Moralen er klar: Selv om Norge har åpnet døren for nesten en million mennesker fra andre land som åpenbart ikke er skremt av all den angivelige rasismen, latt dem ta del i et av verdens beste samfunn og overøst dem med goder, varer, tjenester og penger, så blir det aldri nok.

Hvordan Fremskrittspartiet orker å sitte i en regjering som går høyt på banen med en slik tiltaksplan, er og blir en gåte. Er det ingen i partiet som er i stand til å skumlese hundre sider med tekst for å erkjenne at den fornærmer velgerne deres og nordmennene generelt?

Sjansene er gode for at FrPs øvre sjikt er tilstrekkelig sosialisert inn i den norske makteliten til at de også lever greit med en handlingsplan hvis motto synes å være: Til helvete med det norske folket.

Dessverre for nordmennene har de ingen politisk representasjon. Deres demokratiske problem er større i dag enn den gangen hovedstaden lå i Stockholm eller København.
 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!