Nytt

Utenlandsopphold førte til at Nav stoppet barnetrygden for 17.000 barn i 2017. Oslo kommune mener at Nav kan bidra til å spore barn som forsvinner og avdekke lovbrudd – men Nav har ingen planer om å endre systemet slik at årsak til opphør av barnetrygd kan registreres.

I 2017 stoppet Nav utbetaling av barnetrygd til 17.000 barn, ifølge Aftenposten. Barnetrygd stoppes dersom et barn oppholder seg mer enn tre måneder i utlandet. Oslo kommune mener at Nav sitter på informasjon som kan bidra til å spore opp barn som har reist fra landet og avdekke lovbrudd. Kommunen ønsker et tettere samarbeid med Nav.

Både Aftenposten og NRK har den senere tid fokusert på barn hovedsakelig med somalisk opprinnelse, som blir sendt til koranskoler, eller korreksjonssentre – et nytt begrep, i foreldrenes hjemland. Det har vært rapportert om bruk av vold og ekstreme metoder ved disse skolene eller sentrene. Nav stopper utbetaling av barnetrygd dersom et barn har vært i utlandet i over tre måneder, men taushetsplikten hindrer Oslo kommune å få kjennskap til hvilke barn dette gjelder. Nå har kommunen søkt om dispensasjon fra loven og venter svar i løpet av april på søknaden.

Nav selv vet heller ikke hva som er årsaken til at barnetrygden bortfaller. De har ikke oversikt over reisemål, statsborgerskap eller landbakgrunn, ifølge Aftenposten – eller om dette er barn som blir sendt til koranskoler mot sin vilje eller om de er barn av diplomater. Årsak til bortfall blir nemlig ikke registrert i systemet – og en slik systemendring vil være kostbar og er pr. i dag ikke planlagt, uttaler kontorsjef Anne-Louise Nore i Nav.

Heller ikke Utdanningsetaten i Oslo kommune kan opplyse til Aftenposten om hvor mange saker den melder inn til Nav.

Aftenposten har intervjuet leder av somalisk nettverk, Bashe Musse. Han tror ikke at bortfall av barnetrygd vil føre til at færre barn sendes ut. Her må det offentlige trå til, ifølge han – med tettere kontakt mellom foreldre og helsestasjon og skole.

Mange har, også med rette, påpekt en voldsom byråkratisering innenfor det offentlige, og særlig kommunesektoren. Men skjemaer og registre har også en nyttig funksjon, blant annet for å hindre misbruk av offentlige midler og mistenkte overgrep mot barn. Registre gjør også gjensidig informasjonsutveksling mellom offentlige virksomheter langt enklere. Men da er det plutselig verken penger i kassen – eller særlig høyt prioritert.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.