I.C. Dahl (1788-1857) – Dresden i måneskinn (1839), Galerie neue Meister, Dresden.
Norsk maler – tysk motiv. Den gjensidige påvirkning gikk den gang begge veier

Nasjonalsinnede mennesker har jevnt over alltid vært åpne for tjenlige impulser utenfra, og de har sågar selv reist ut for å hente dem! Her presenteres tre av våre store komponister som alle dro til Tyskland på 1800-tallet, ble kjent med tysk diktning og satte musikk til den.

Halfdan Kjerulf (1815-1868) er den første norske komponisten av internasjonalt format. Vi vet forholdsvis lite om hans første musikkutdannelse, men i 1840 dro han til Paris, og i 1849 fikk han statsstipendium og reiste først til København, deretter til videre studier i Tyskland.
Han interesserte seg sterkt for den såkalte «tyske kunstlied», noe som selvsagt krevde både tyskkunnskaper og diktforståelse. Naturlig nok begynte han selv å sette musikk til tyske dikt, og jeg velger hans «Sehnsucht» («Lengsel») 0p. 20, nr. 4 til tekst av Emanuel Geibel.

Emanuel Geibel (1815-1884) regnes som en betydelig tysk dikter av konservativ legning, og han kombinerte patriotiske følelser for Preussen og senere for Bismarcks Tyskland med humanistisk, klassisk dannelse og kristent livssyn.
Etter mitt skjønn møter vi i dette diktet en jeg-person som både erkjenner sin tilhørighet til Norden og begrenses av den. Han er åpen for sydlige egne og impulsene man kan finne der, men 1800-tallets muligheter og reisemåter var andre enn våre, og tiden strekker ikke til. Om han enn sier at han begraver sin sang – eller vil begrave den – så beskriver han likevel i en sang det fjerne som han lengter etter. Og hvem vet, kanskje er drømmen vakrere enn virkeligheten?
Tekstversjonen er som i notene. De inneholder også en dansk gjendiktning, men forfatteren av den er ikke angitt. Av plasshensyn har jeg delt hver originale tekstlinje i to.

https://www.youtube.com/watch?v=0lUSbUr8LTo

Ich blick’ in mein Herz /………..…/ Jeg ser inn i mitt hjerte,
und ich blick, in die Welt, /………/ og jeg ser ut i verden,
Bis vom Auge die brennende /…/ inntil fra mitt øye en 1)
Thräne mir fällt. /……………….……/ brennende tåre faller.
Wohl leuchtet die Ferne /….……/ Riktignok lyser det fjerne
mit goldenem Licht, /……………../ i glans av gull,
Doch hält mich der Nord, /.……./ men Norden holder meg fast, 2)
ich erreiche sie nicht. /……….…./ (så) jeg når ikke dit.
O, die Schranken so eng, /….…./ Å, grensene (er) så trange,
und die Welt so weit, /……….…./ og verden (er) så stor,
und so flüchtig die Zeit! /………./ og tiden går så fort!

Ich weiß ein Land, /…………………./ Jeg vet et land
wo aus sonnigem Grün /……..……/ hvor av en solfylt grønnhet 3)
am versunkenen Tempel /…..……/ ved en tempelruin 4)
die Trauben blüh’n, /…………………/ druene blomstrer,
Wo die purpurne Woge /……….…/ hvor den purpurfargede bølge 5)
das Ufer beschäumt /…………………/dekker stranden med skum,
und von kommenden Sängern /…/ og hvor om kommende sangere
der Lorbeer träumt. /…………….…../ laurbærtreet drømmer. 6)
Fern lockt er und winkt /………..…./ I det fjerne lokker det og vinker 7)
dem verlangendem Sinn, /…………/ til det lengtende sinn,
und ich kann nicht hin! /……………/ og jeg kan ikke (komme) dit hen!
(O, die Schranken so eng, und die Welt so weit! Und so flüchtig die Zeit!)

O, hätt’ ich Flügel /…………………./ Å, kunne jeg fly 8)
durchs Blau der Luft, /……………./ gjennom den blå luften,
wie wollt ich baden /………………/ da ville jeg bade
in Sonnenduft! /……………………../ i sol-disen! 9)
Doch umsonst! Und Stunde /… / Men forgjeves! Og time
auf Stunde entflieht, /……………./ etter time forsvinner,
Vertraure die Jugend, /…………../ (jeg) sørger bort ungdommen,
begrabe das Lied. /…………………/ (jeg) begraver sangen. 10)
O, die Schranken so eng,
und die Welt so weit!
Und so flüchtig die Zeit!

Agathe Backer Grøndahl (1847-1907) var i siste halvdel av 1800-tallet ikke bare en av Norges ledende komponister, men også en betydelig pianistinne. Hun ble feiret både i inn- og utland. Etter en solid musikkutdannelse i Norge, hvor hun var elev av bl.a. Halfdan Kjerulf, dro hun i 1865 til Theodor Kullaks Klaverakademi i Berlin og kom i nærkontakt med det tyske språket. Høsten 1867 vender hun tilbake til Norge. Våren 1889 oppfører hun Griegs klaverkonsert i London sammen med komponisten. I tidens løp setter hun musikk til et stort antall sanger. I tekstutvalget viser hun god vurderingsevne. Jeg har valgt «Wenn ich auf dem Lager liege» Op. 10, nr. 2. Teksten er av Heinrich Heine.

Heinrich Heine (1797-1856) er en av Tysklands største diktere og befinner seg på overgangen mellom romantikk og realisme. Ofte står hos ham romantikerens følsomhet og realistens spottelyst side om side. Han var av jødisk avstamning og konverterte i 1825 til protestantismen, men verkene hans ble likevel svartelistet av nazistene.
I diktet vårt befinner vi oss helt i romantikkens verden; med temaer som lengsel og kjærlighet, med glidende overganger mellom søvn og våken tilstand, mellom natt og dag, mellom drøm og virkelighet. Den elskede er ikke fysisk tilstede, kun som forestilling (drømmebilde).
Diktet er forbilledlig gjendiktet av Herman Wildenvey (1885–1959) i «Sangenes bok» under tittelen «Hennes bilde» (H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 1929).

Wenn ich auf dem Lager liege, /….. / Når jeg ligger på mitt leie
In Nacht und Kissen gehüllt, /……… / innhyllet i natt og puter,
So schwebt mir vor ein süßes, /……/ så ser jeg for meg en søt,
Anmuthig liebes Bild. /………………../ yndig og kjær skikkelse. 11)

Wenn mir der stille Schlummer /…./ Når en fredelig slummer
Geschlossen die Augen kaum, /……/ så vidt har lukket øynene mine,
So schleicht das Bild sich leise /……/ da sniker skikkelsen seg stille
Hinein in meinen Traum. /…………../ inn i min drøm.

Doch mit dem Traum des Morgens /…/ Men sammen med morgendrømmen
Zerrinnt es nimmermehr; /………………./ svinner den ikke bort;
Dann trag’ ich es im Herzen /…………../ da bærer jeg den i hjertet
Den ganzen Tag umher. /……….…………/ med meg hele dagen.

Og så den største av dem, Edvard Grieg (1843-1907). Etter noen tids utdannelse i Norge, satte han kursen for Leipzig. Der studerte han fra 1858 med et halvt års avbrytelse frem til 1862. Han har flere opus med sanger av tyske diktere, men i en særstilling står «Seks Sanger» («Sechs Lieder») op. 48. Diktene der er av ulike opphavsmenn. Herfra henter jeg nr. 5, «Zur Rosenzeit» («I Rosentiden»), til tekst av Johann Wolfgang von Goethe. Hele dette opuset er for øvrig dyktig gjendiktet av Nordahl Rolfsen (1848-1928).

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) står som en lysende og uovertruffen stjerne på verdenslitteraturens himmel. Han var også en betydelig vitenskapsmann.
Dette diktet dukker opp under to ulike titler, «Zur Rosenzeit» og «Wehmut». Trolig er ingen av dem korrekte. Diktet finnes i «Gedichte aus dem Nachlass» og står der uten tittel (sml. «Goethe: Sämtliche Gedichte» – Deutscher Taschenbuch Verlag 1961). Man bør altså bruke diktets førstelinje som overskrift, hvilket av og til gjøres. Diktet består av fire vers, hvor første og fjerde vers er identiske. Ordet «Rosenzeit» oversettes vanligvis med «rosetid» og beskriver tiden når rosene blomstrer. 12)

Ihr verblühet, süße Rosen, /……….….… / Dere visner, vakre roser,
Meine Liebe trug euch nicht; / ………../ min kjære ville ikke bære dere;
Blühet, ach! dem Hoffnungslosen, /…/ Blomstre, akk! for ham uten håp, 13)
Dem der Gram die Seele bricht! / ……/ hvis gremmelse nedbryter sjelen!

Jener Tage denk ich trauernd, /………./ De dager tenker jeg på med sorg,
Als ich, Engel, an dir hing, / ……………./ da jeg, min kjære, var hos deg, 14)–15)
Auf das erste Knöspchen lauernd /…./ og for å se den første knopp 16)
Früh zu meinem Garten ging; / ….……/ tidligdags gikk til min hage;

Alle Blüten, alle Früchte /………………../ (da) alle blomster, alle frukter
Noch zu deinen Füßen trug, /……….…./ jeg enda la for dine føtter,
Und vor deinem Angesichte / …………/ og i ditt nærvær 17)
Hoffnung in dem Herzen schlug. /……/ håpet svulmet i mitt hjerte.

Ihr verblühet, süße Rosen,
Meine Liebe trug euch nicht;
Blühet, ach! dem Hoffnungslosen,
Dem der Gram die Seele bricht.

Anmerkninger
Målet med dette forslaget til oversettelse har ikke vært å skrive godt norsk, men å komme nær den tyske teksten. Et og annet kan sikkert diskuteres, så innspill mottas med takk.
1) Originalen har: «Bis von schwimmenden Auge die Träne mir fällt,».
2) «der Nord»: a) «Norden» (geografisk område) – b) «Nordenvind» (i sjømannsspråk og dikterisk bruk). Fra en engelsk oversettelse: «The north wind tells me I shall not reach it.»
3) Bedre norsk: «hvor i et solfylt grønt landskap»
4) Originalen har: «um versunkenen» som betyr «omkring». «versunkenen» (av «versinken») kan vanligvis ha to betydninger som etter mitt skjønn begge er mulige i dikterisk sammenheng: «sammenraste i ruiner» eller «hensunket i tanker». Dansk gjendiktning: «hvor Søjler omsnoet med Ranker staa».
5) Dansk gjendiktning: «Hvor Purpuret vugger på Bølgernes Rand.»
6) Der Lorbeer: a) «laurbærtre» – b) «laurbærkrans»
7) Originalen har: «lockt es» (dvs. at alt sammen lokker) – jeg antar at «er» (som må henvise til «der Lorbeer») er trykkfeil?
8) Ordrett: «Å, hadde jeg vinger».
9) Originalen har: «im Sonnenduft».
10) Originalen har: «Vertraure die Jugend, begrabe das Lied!»
Notene avslutter derimot med punktum etter «… Lied.», og av den grunn oppfatter jeg formene «vertraure» og «begrabe» som indikativ 1.pers. pres. med utelatt subjekt «ich». Den danske oversettelsen bestyrker denne forståelsen: «Begræder min Ungdom, og Sangen jeg skyr».
Med utropstegn etter «… Lied!» kan det dreie seg om to verb i imperativ entall, og man kommer da til følgende oversettelse: «Pass your youth in mourning, bury your song.» http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=6025

11) «Bild» kan også bety «Gestalt». Hos Wildenvey 1.vers: «skikkelse, søt og kjær» – men 2.vers: «lister et drømmebilde» – 3.vers: «rinner det («drømmebildet») ikke».

12) Nordahl Rolfsen oversetter med «Rosentid». Bemerk følgende Goethe-sitat fra «Chinesisch-deutsche Jahres-und Tageszeiten»: «Nun weiß man erst, was Rosenknospe sei, / Jetzt, da die Rosenzeit vorbei. / Ein Spätling noch am Stocke glänzt, / und ganz allein die Blumenwelt ergänzt».
13) Originalen har «blühtet».
14) «Engel»: «engel», også brukt i betydninger som «kjæreste», «elskede».
15) «an dir hing»: sml. «sie hangen an einander» – «var glade i hverandre». Nordahl Rolfsen: «da du blev min».
16) «auf etw. lauern»: «lure på» – «vente utålmodig på» («auf einen Brief lauern»).
17) «Angesichte»: ansikt. Nordahl Rolfsen: «for dit Aasyn».