Nytt

– Det er uholdbart at halvparten av landets sosialklienter har innvandrerbakgrunn, og at så mange av dem er fattige, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Hauglie frykter at innvandrere og flyktninger blir en underklasse i Norge.

  • Halvparten av sosialhjelpsmottakerne er innvandrere.
  • I 2016 hadde 49 prosent av dem som mottok sosialhjelp innvandrerbakgrunn. Denne andelen har økt betydelig de siste årene, dels som følge av økt innvandring.
  • Rundt 67.000 personer med innvandrerbakgrunn mottar sosialhjelp.

I en NAV-rapport fremkommer det at andelen fattige i Norge gikk opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent fra 2011 til 2015.

Document omtalte rapporten tidligere i dag: Norge importerer dyr fattigdom fra ikke-vestlige land

28,5 prosent av de fattige har innvandrerbakgrunn. Til sammenlikning er det nå 16,8 prosent med innvandrerbakgrunn i Norge.

– Rapporten bekrefter at en av hovedårsakene til fattigdom i Norge er innvandring. 28,5 prosent av innvandrerne lever med vedvarende lavinntekt. Det er alarmerende. Det verste som kan skje, er at innvandrere og flyktninger blir en egen underklasse i det norske samfunnet, sier Hauglie til VG.

Hauglie sier det bare er ett svar:

– For å få ned fattigdommen i Norge, må flere innvandrere i jobb, fastslår hun.

Hun presiserer at NAV skal ta trygden fra dem som ikke overholder aktivitetsplikten, og hun varsler at det i fremtiden trolig ikke bare vil være de unge som vil avkreves aktivitetsplikt.

– Vi har startet med de unge, men jeg utelukker ikke at aktivitetsplikt på sikt blir innført for alle sosialhjelpsmottakere. Vi kan ikke ha over 60.000 innvandrere som passivt hever trygd. Det er ikke bra for dem, og det er ikke bra for samfunnet. Arbeid er det beste integreringstiltaket vi har, sier hun.

Hauglie sier at fattigdom og store forskjeller er alvorlig.

– For stor ulikhet kan skape sosial uro og spenninger i et samfunn. Det er det viktig at vi unngår.