Tavle

Når Aftenposten først gjør en sak hvor innvandringen er tema nå rett før valget, er det ikke for å gripe fatt i SSBs sensasjonelle opplysninger om at den vil koste en vanlig familie 40.000 kroner ekstra i året, men for å tone ned hele spørsmålets betydning.

«Bratt fall i netto innvandring til Norge» lyder tittelen på saken av Sigurd Bjørnestad, basert på forholdsvis nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Det er ikke usant, men er det den mest interessante sannheten?

Vi får vite at det særlig er nedgangen i den østeuropeiske arbeidsinnvandringen som er hovedårsaken til halveringen i nettoinnvandringen siden 2011. Så hva med den ikke-vestlige innvandringen? spør man seg kanskje. Bjørnestad gir et slags svar på det også, men er plutselig ikke lenger å interessert i å sammenligne med 2011:

– Innvandringen fra land i konflikt har økt lenge, men i det siste har også den begynt å synke: Sammenlignet med tall fra 2. kvartal 2016, er nettoinnvandringen fra Syria og Eritrea omtrent halvert.

– Nettoinnvandringen fra land som Afghanistan, Sudan og Somalia er også på vei ned.

Grepet – det samme som SSB selv bruker – er fiffig: Den ikke-vestlige innvandringen har rast på kort tid. Vel, så er kanskje ikke dette så fryktelig relevant for samfunnsutviklingen likevel? Vi retter oppmerksomheten mot andre ting innen valgdagen, right?

Det SSB og Norges største avis ikke forteller deg, er som alltid det viktigste. For å oppdage det, må man selv undersøke hele det statistiske grunnlagsmaterialet.

Tabell 11327 i SSBs statistikkbank inneholder de siste ti årenes kvartalsvise tall for innvandring, utvandring og nettoinnvandring – om man vil også etter opphavsregion. Om vi laster tallene for nettoinnvandringen ned i et Excel-dokument og skiller ut den ikke-vestlige gruppen, fremtrer dette bildet:

Som vi ser har den kvartalsvise ikke-vestlige innvandringen riktignok falt, men den har falt fra et skyhøyt, eksepsjonelt nivå, og den har falt til et nivå som ligger over nivået gjennom mesteparten av tiårsperioden. Om vi holder ettervirkningene av exodus i 2015 utenfor, ser vi i det lange løp en nokså jevnt oppadgående trend. Tallene for siste kvartal vitner ikke om noe brudd i den trenden, men befinner seg ikke svært langt fra et nivå som ligger omtrent der den langsiktige trendlinjen ville ha befunnet seg. Vi er over nivået fra 2011, som ble benyttet til å sette arbeidsinnvandringen i relieff.

Det disse tallene forteller, sett i sammenheng med utviklingen for de opprinnelige innbyggerne, er at den norske befolkningen jevnt og trutt er i ferd med å skiftes ut.

Aftenposten er «for åpne grenser og en utskiftning av befolkningen», sier Documents redaktør til avisen som er gjenstand for anklagen. Bjørnestads artikkel bekrefter det. Norges største avis er perfekt for den som gjerne vil bli lurt.