Journalist Eva Grinde har i Dagens næringsliv 17. juli en kommentarartikkel med tittelen ”Døende retorikk” . Her skriver hun i ironisk stil ”se opp for folk fra Sogn og Fjordane. De har muligens en skummel plan om å overta landet” Hun skriver videre at

Fruktbarheten i Oslo har ifølge en artikkel i Oslospeilet vært på vei ned siden 2009, etter en stigende tendens gjennom 2000-tallet. Etnisk norske oslodamer fikk i snitt 1,73 barn i 2009, mot 1,68 barn i 2011, «Landgruppe 2»-damer har en særlig markant nedgang. I 2009 fikk de 2,26 barn hver. I 2011 var tallet 2,08Ojoj. De som livnærer seg på frykt for de fremmede kan notere et skudd for baugen”.

 

I tillegg legger også Grinde SSBs mye omtalte undersøkelse om holdningen til innvandrere og Frps Tybring Gjedde en ironisk visitt. ”Som om ikke dette var nok, driver folk flest og endrer holdninger til innvandrere. Ifølge SSB er nordmenn blitt langt mer positive til innvandrere.”

 

Grinde ser dermed ut til å tro at utfordringene knyttet til innvandring og integrering kan trylles bort ved lettvint retorikk og ved å le av Frp. Men hva skjer hvis vi legger Grindes ironiske retorikk til side og ser nærmere på Oslo kommunes egen statistikk. Oslo kommune har også publisert tall for fødselsrater etter bydeler. Og de tre bydelene som hadde høyest fødselsrate i 2011 (til og med høyere enn Sogn og Fjordane) var Søndre-Nordstrand (2,22), Grorud (2,12) og Bjerke (2,10). I følge Oslo kommunes hadde 2 av 3 av de nyfødte fra Søndre-Nordstrand og Grorud utenlandskfødte mødre, mens halvparten av de fra Bjerke hadde utenlandsfødte mødre. Over 80 prosent av disse hadde det som Grinde ironisk kaller fremmedkulturell bakgrunn (ikke-vestlig bakgrunn).

 

Hvis Grinde i tillegg hadde gjort et par dobbeltklikk og sett på Oslos nylig publiserte tall for nettoflytting etter landbakgrunn for 2012, ville hun ha sett at den omfattende utflyttingen av etnisk norske fra bydeler i Groruddalen ikke bare forsetter som før, men ser ut til å øke i omfang. I løpet av 2012 tilsvarte nettoutflyttingen av norske uten innvandrerbakgrunn fra de fire bydelene i Groruddalen 1 200 personer. En økning på 37 prosent fra 2011, da i underkant av 900 med norsk bakgrunn flyttet fra Grorrudalen. I tillegg flyttet over 300 med norsk bakgrunn fra Søndre-Nordstrand i 2012. Er ikke dette en utvikling også journalister bør ta seriøst og ikke bare ironisere bort i lettvint mobbing av Frp?

 

Samtidig ser Grinde ut til å tro at det er fødselsraten som har størst betydning for veksten i innvandrerbefolkningen. Det er feil. Selv i SSBs høyalternativ har SSB lagt til grunn en fødselsrate som ikke er høyere enn reproduksjonsnivå. For øvrig har SSB publisert tall for faktisk fødselsrate for 2012 i sin framskrivning. Her ser vi for øvrig at fødselsraten til kvinner uten innvandrerbakgrunn var 1,88 mens kvinner fra ikke-vestlige land hadde en fødselsrate på 2,35, altså 25 prosent høyere. Både innvandrerkvinner fra Øst-Europa og fra vestlige land hadde en høyere fruktbarhet enn de med norsk bakgrunn med henholdsvis 2,09 og 1,98.

 

Det mest sentrale for veksten i innvandrerbefolkningen er naturlig nok omfanget av nettoinnvandringen. Og i følge Eurostat sine sist tilgjengelig tall hadde Norge den høyeste nettoinnvandringen per innbygger av samtlige Europeiske land i 2011. I 2011 var nettoinnvandringen til Norge på 9,4 per 1000 innbygger, over 5 ganger høyere enn EU-snittet på 1,8 per 1000 innbygger.

 

I følge høyalternativet til SSB, som bygger på en lavere nettoinnvandring enn dagens nivå, vil Norge kunne ha 13,4 millioner innbyggere i 2100. Og befolkningen med norsk bakgrunn (det vil si de uten innvandrerbakgrunn) vil trolig synke fra dagens nivå på 4,3 millioner. Da er det kun SSBs velegnede definisjon av innvandrerbefolkningen (som gjør at stadig flere etterkommere av innvandrere etter hvert vil havne i kategorien ”øvrig befolkning) som forhindrer at det blir flertall innvandrere i SSBs framskrivning.

 

Det er altså nettoinnvandringen som har størst betydning og i løpet av 2012 var den nok en gang rekordhøy med 49 300 personer. Samtidig var nettoinnvandringen fra R3-land også rekordstor med 22 500 personer, en økning på over 20 prosent fra 2011. Grindes ”søsteravis”, Finansavisen, har som kjent beregnet at kostnadene knyttet til hver R3 innvandrer er 4,1 millioner kroner. Kostnader som ikke vil forsvinne av morsom retorikk. Likevel har et samlet medie-Norge unngått å omtale Finansavisens avsløring. Med unntak av da Frp-lederen feilsiterte tallene i sin landsmøtetale. Da kunne de svært alvorlige tallene gjemmes bak lettere hysterisk latter til det som ser ut til å være medie-Norges store glansnummer. Å gjøre narr av Frp. Fortsatt i 2013.

 

Samtidig har FNs flyktningorganisasjon UNHCR de siste ukene publisert en rapport om ”Asylum Trends 2012”. Denne viser at med unntak av de små landene Malta og Liechtenstein var Norge og Sverige de landene som mottok fleste asylsøkere i forhold til folketallet i verden. I løpet av 2012 tok Norge i mot 12,4 asylsøkere per 1000 innbygger, mens Sverige tok i mot 16,4. Det betyr at Norge tok i mot 5 ganger flere asylsøkere enn EU, nesten 10 ganger flere enn USA og Canada og over 100 ganger flere enn Japan og Sør-Korea. Likevel presterer landets tidligere eneste konservative avis, Aftenposten, nylig en kritisk artikkel om hvorfor Norge ikke tar i mot like mange asylsøkere som  Sverige.

 

Figur 1. Antall asylsøkere per 1000 innbygger 2008-2012 i utvalgte land i verden. Kilde: FN.

grinde.figur1.antall.asylsokereper100008-12

 

Det bør også nevnes at FNs avdeling for befolkningsframskrivninger den siste uken meldte at folketallet i Afrika øker så mye at Afrikas befolkning vil kunne øke fra 1 milliard i 2010 til over 4 milliarder innen utgangen av århundret. I så fall vil Afrikas befolkning være mer enn fem ganger større enn Europas befolkning. Samtidig vil befolkningen i Nigeria, et av verdens fattigste land, kunne passere befolkningen i Kina.

Kjære Grinde! Bør en ikke kunne reflektere kritisk rundt disse problemstillingene uten å bli avfeid med lettvint retorikk og politikermobbing. Hva med å starte med å bedrive seriøs kritisk journalistikk også på innvandrings- og integreringsfeltet?