Leder av internasjonalt utvalg i Frp Øystein Steiro hadde en kronikk i Aftenposten 26. juli om Mytene om innvandring. Steiro sitt hovedpoeng er at det er vanskelig å tro at flertallet ville ønsket en fortsatt rødgrønn innvandringspolitikk hvis de visste hva som egentlig er i ferd med å skje. En av de fire mytene er om de fremtidige konsekvensen av dagens innvandring hvor Steiro skriver:

Endringene vil bli marginale

Det er feil. Om nåværende asylpolitikk får fortsette vil befolkningssammensetningen i Norge bli snudd fullstendig på hodet. På grunn av innvandrernes høye fødselsrater, vokser innvandrerbefolkningen eksponentielt samtidig som den norske befolkningen vil forbli konstant fordi etniske norske kvinner i snitt får færre enn to barn. De demografiske prognosene utarbeidet av Statistisk sentralbyrå innebærer at befolkningen i Norge vil øke til 13,3 millioner innbyggere i 2100. Etnisk norske vil utgjøre et mindretall på 4,3 millioner. Innvandrere fra ikke-vestlige land vil utgjøre et flertall på 5,7 millioner

 

Det er ganske åpenbart at SSBs demografer har mye av hovedansvaret for denne myten. Dette har fått SSBs Helge Brunborg til å rykke ut med et svar i Aftenposten hvor han blant annet mener at SSBs mellomalternativ er mest realistisk, det vil gi en befolkning i 2100 på 7,8 millioner og ikke 13,4 millioner som i høyalternativet. I tillegg fremholder han at:

Innvandrere fra «ikke-vestlige land» vil heller ikke «… utgjøre et flertall på 5,7 millioner» i 2100, selv ikke i vårt høyalternativ, men omfatte 2 millioner – og 3,2 millioner dersom deres norskfødte barn regnes med. Den største gruppen vil fortsatt være personer som ikke er innvandrere eller født i Norge av innvandrerforeldre (8,3 million).

 

SSBs hovedalternativ forutsetter dramatisk nedgang i innvandringen 

Brunborg unnlater derimot å informere om at SSB legger til grunn en dramatisk fallende nettoinnvandring i sitt såkalte hovedalternativ. De siste fem årene fra 2008 til 2012 har den årlige nettoinnvandringen til Norge vært på 44 000 per år, mens den de siste to årene har vært på 47 000 per år. Og den langsiktige tendensen i nettoinnvandringen har vært sterkt økende.

 

SSB forventer derimot i sitt hovedalternativ en helt motsatt utvikling i nettoinnvandringen sammenliknet med den faktiske utviklingen fra 1990 til i dag. De antar at nettoinnvandringen vil falle dramatisk hvert eneste år fra dagens nivå på 47 000 og bli mer enn halvert fra år 2024 (24 000 personer) og redusert med to tredjedeler fra 2040 (15 000 personer) og stabilisere seg på om lag en fjerdedel av dagens nivå fra og med slutten av 2040. SSBs hovedalternativ viser derfor ikke de fremtidige konsekvensen av en nettoinnvandring på dagens nivå, men tvert i mot konsekvensene av en dramatisk nedgang i innvandringen. SSBs hovedalternativ bygger på en nettoinnvandring som i gjennomsnitt er nesten to tredjedeler lavere enn de siste to årene. Derfor er det helt korrekt når Steiro bruker SSBs høyalternativ for å illustrere de faktiske konsekvensene av en rødgrønn innvandring på dagens nivå. Men selv SSBs høyalternativ bygger på en nettoinnvandring som er 20 prosent lavere enn faktisk nettoinnvandring de siste to årene.

 

 

Figur 1. Faktisk nettoinnvandring per år 1990-2012 versus SSBs prognose for nettoinnvandring 2013-2100 (hovedalternativet). Kilde: SSB

no.faktisk.nettoinnvandring1990-12

 

SSBs definisjon underkommuniseres innvandrerbefolkningens fremtidige omfang 

Det andre hovedgrepet knyttet til underkommunikasjon i SSBs framskrivning er at SSB kun tar med innvandrere og deres norskfødte barn. I en så lang framskrivningsperiode som 89 år fører det til at SSBs framskrivning får en del merkverdige nesten ulogiske resultater.

 

I dag brukes SSBs gruppe ”øvrig befolkning” som synonymt med befolkningen uten innvandrerbakgrunn, eller Gud forby, befolkningen med norsk bakgrunn. Siden fødselsraten, selv i SSBs høyalternativ, ikke er høyere enn reproduksjonsnivå, kan denne gruppen ikke øke i størrelse.

 

Likevel øker denne gruppen med hele 4 millioner personer i SSBs høyalternativ fra 4,3 millioner i dag til 8,3 millioner i 2100. Og på slutten av fremskrivningsperioden øker denne gruppen langt mer enn innvandrerbefolkningen. I år 2099 øker gruppen øvrig befolkning med hele 80 000 personer, mens innvandrerbefolkningen bare øker med 18 000 personer. Innvandrerbefolkningen antas dermed bare stå for 19 prosent av befolkningsveksten i SSBs høyalternativ i år 2099. Over 80 prosent av veksten vil være knyttet til gruppen øvrig befolkning.

 

Dermed er situasjonen snudd helt opp ned i forhold til dagen situasjon. I 2012 utgjorde veksten i innvandrerbefolkningen (55 300) 85 prosent av befolkningsveksten, mens i 2099 anslår altså SSB at innvandrerbefolkningen bare vil stå for 19 prosent av befolkningsveksten. Dette tiltross for at innvandrerbefolkningen da vil være mer enn syvdoblet fra dagens nivå. Hvordan er dette mulig?

 

Denne rariteten i SSBs prognose skyldes nettopp at utover i fremskrivningsperioden vil de som i dag er 1. og 2. generasjonsinnvandrere etter hvert dø, mens deres barn og barnebarn vil øke raskt i antall. Disse er i SSBs innvandrerdefinisjon gruppert som øvrig befolkning. Dermed unngår SSBs demografer på snedig vis at det blir flertall innvandrere i deres framskrivning.

 

no.befolkningsvekst

 

Hele økning i gruppen øvrig befolkning fra 2012-2100 på 4 millioner personer er altså som tidligere nevnt knyttet til innvandrerbefolkningens etterkommere, det vil si tredje og fjerde generasjon. For å få en pekepinn på hva det reelle omfanget av ikke-vestlige innvandrere inkludert etterkommere kan bli kan vi fordele økningen i gruppen øvrig befolkning på 4 millioner (som altså vil være etterkommere etter innvandrerbefolkningen) etter hvor stor andel den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen vil utgjøre i år 2100 i SSBs prognose. 3,2 millioner ikke-vestlige innvandrere utgjør 63 prosent av den totale innvandrerbefolkningen på 5,1 million. 63 prosent av 4 millioner er 2,5 millioner etterkommere (3. og 4. generasjon). Da får vi et anslag på den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen inklusiv etterkommere på 3,2 millioner (1. og 2. generasjon) + 2,5 millioner (3. og 4. generasjon) som i sum blir 5,7 millioner personer. Dette er nøyaktig samme anslag som Steiro oppga i sin kronikk.

 

Inntil SSBs demografer selv gjennomfører en framskrivning av innvandrerbefolkningen inklusive etterkommere gir Steiro sitt anslag derfor en god indikasjon på antall ikke-vestlige innvandrere og etterkommere i år 2100.

 

Og det er god grunn til å spørre som Steiro: Hvorfor er det ikke mer offentlige debatt rundt slike temaer? Og ville folket fortsatt ha stemt rødgrønt dersom de kjente til sannheten og vi hadde medier som turte å formidle den?