Statistisk sentralbyrå (SSB) la i dag frem sin siste prognose over befolkningsutviklingen i Norge utover i århundret. I SSBs egen presentasjon av tallene er innfallsvinkelen at landets befolkning vil øke fra fem til seks millioner mennesker i rekordfart – fra 2012 til 2030, altså på under 20 år.

Som vanlig er innvandringen det største usikkerhetsmomentet i fremskrivningen, og SSB har også denne gangen lagt frem scenarier for kombinasjoner av høy, middels og lav innvandring, fruktbarhet og dødelighet. De to viktigste forutsetningene i det såkalte hovedalternativet, som SSB anser for mest sannsynlig, er at fruktbarheten holder seg på 1,7 barn pr. kvinne, og at nettoinnvandringen blir liggende mellom 25.000 og 30.000 personer pr. år.

Hos avisene står den grundigste omtalen i Aftenposten, som imidlertid ikke har større fantasi enn at de gjengir SSBs egen vinkling om at vi raskt blir 6 millioner innbyggere. Er dette virkelig den viktigste informasjonen som kan trekkes ut av tallene?

Av en eller annen grunn har Norges største avis illustrert saken med et folkehav med norske flagg utenfor Stortinget på 17. mai. Men er det noe disse tallene forteller, så er det at Norge blir mindre norsk. Som vanlig må vi grave litt i dem for å finne ut av det. For både i statistikkmyndighetens og avisens fremstilling ser man på innvandrerbefolkningen under ett:
 

ssb-befolkningsfremskrivning-2060
 

Det betones at andelen innvandrere forventes å bli 24 prosent i 2060, mens 2. generasjon ikke nevnes – og 3. generasjon som vi vet er usynlig, all den tid den er regnet med under «resten av befolkningen».

Tallet på innvandrere vil dobles fra 700.000 i dag til 1,4 millioner i 2040, ifølge SSBs hovedalternativ. I 2060 vil antall innvandrere være 1,7 millioner, ifølge hovedalternativet.

Underforstått: Dette er da ikke så ille?

Aftenposten skiller verbalt (men ikke grafisk) mellom de forskjellige typene innvandring:

– Innvandringen fra vesteuropeiske land vil fortsatt øke, men langt mindre enn før, sier Tønnessen.

Når det gjelder innvandringen fra østeuropeiske land så vil den gå kraftig ned på grunn av blant annet høyere inntekter i Øst-Europa.

Innvandringen fra resten av verden vil gjøre et hopp de neste årene på grunn av flyktningsituasjonen i verden nå, men deretter flate ut, viser SSBs beregninger.

Og hvordan har de regnet seg frem til det? Under forutsetninger som vi vet er feil.

Men la oss se nærmere på hvordan innvandrerbefolkningens forskjellige bestanddeler i følge SSBs hovedprognose vil utvikle seg utover i århundret. Vi følger statistikkmyndighetens peker til statistikkbanken, hvor vi finner Tabell 11167 over «Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn, alder, innvandringskategori og landbakgrunn, i 15 alternativer».

I første omgang ser vi på SSBs hovedalternativ. Vi slår sammen 1. og 2. generasjon for henholdsvis vestlige, østeuropeiske og ikke-vestlige, og ender opp med dette bildet (klikk for å forstørre):
 

ssb-befolkningsfremskrivning-2016-2100-middels
 

Den viktigste endringen er altså at den ikke-vestlige innvandrerbefolkningens 1. og 2. generasjon øker fra ca. en halv million i dag til to og en halv million mot slutten av århundret, mens den østeuropeiske og vestlige innvandrerbefolkningen forblir omtrent på samme nivå. Det SSB kaller «befolkningen ellers», øker langsomt til midten av århundret, for deretter å øke noe raskere.

Det er noe ved denne fremstillingen som skurrer, ikke sant?

Nå er det riktignok for enkelt å henge seg altfor mye opp i at de ca. fire millioner innbyggerne i Norge med to foreldre og fire besteforeldre som også ble født i Norge, synker langsomt men sikkert. For i en globalisert verden får nordmenn barn med utenlandsfødte, og hvis man tar alle med minst to norskfødte besteforeldre med i beregningen, øker antallet av det de fleste av oss oppfatter som nordmenn.

Men når økningen i det som hittil har vært omtrent sammenfallende med denne sistnevnte gruppen, akselererer etter 2050, skyldes det ganske enkelt at de ikke-vestlige i 3. generasjon omfattes av den blå kurven – og ikke av den fiolette, som får en utflatende økning.

I stedet for fem og en halv million nordmenn og to og en halv million ikke-vestlige, kan man i tråd med denne prognosen snarere forvente snaut fem millioner nordmenn og drøyt tre millioner ikke-vestlige. Da vil mange norske lokalsamfunn over det ganske land ha gått samme vei som Furuset.

Alt det ovenstående er i følge hovedalternativet. Hva om vi ser på SSBs prognose for befolkningsutviklingen ved høy innvandring?
 

ssb-befolkningsfremskrivning-2016-2100-høy-innvandring
 

Plutselig er det offisielle bildet at de ikke-vestlige nesten tar igjen «befolkningen ellers».

Og hvis vi korrigerer for 3. og etterhvert 4. generasjon, under den nokså rimelige forutsetning at de blir en del av sine opphavslands diasporaer snarere enn en del av det norske «storsamfunnet» (etterhvert lillesamfunnet), er dette scenariet ensbetydende med at de ikke-vestlige vil ha kommet i flertall. På nasjonal skala, naturligvis; på lokal skala vil det mange steder skje lenge før.

Som tidligere beregninger fra SSB viser, utgjør en gjennomsnittlig ikke-vestlig innvandrer en nettoutgift for staten på over 4 millioner kroner gjennom et livsløp. Man kan være usikker på hastigheten, men det er ingen tvil om retningen: Norge er på vei mot den tredje verden, om enn det er et langt stykke igjen.

Den ubønnhørlige ferden langs denne veien gir seg høyst sannsynlig utslag i dårligere fremtidstro i den norske befolkningen. Aftenposten har observert ett av utslagene. Det viser seg at SSB har overvurdert fruktbarheten:

Det var dessuten antatt at fruktbarheten ville flate ut, men den har fortsatt å synke. Siden 2009 har fruktbarheten falt med 0,25 barn per kvinne i Norge.

Det er vanskelig å tenke seg noen viktigere nyhet. Den burde ha gitt gjenlyd i samtlige medier, og avstedkommet en umiddelbar politisk reaksjon. Men dengang ei. Vår vei mot den tredje verden ledsages enn så lenge av en øredøvende taushet.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂