Nytt

Statistisk Sentralbyrå (SSB) la i dag frem nye nasjonale og regionale prognoser for befolkningsutviklingen i Norge i tiden frem til år 2100. SSBs hovedscenario viser at Norge runder 6 millioner innbyggere i 2029, for siden å stige til noe under 8 millioner mot slutten av århundret — i høyalternativet hele 13,3 millioner. Veksten er raskest i Oslo, Akershus og Rogaland. Hovedstaden forventes å få 832.000 innbyggere i 2040, hvilket er høyere enn prognosen fra i fjor.

Som vanlig legges det forskjellige alternativer til grunn for fremskrevet fruktbarhet, dødelighet og innvandring, hvor usikkerheten er størst omkring sistnevnte størrelse. SSB forventer stadig at EØS-innvandringen vil gå ned som følge av synkende oljeinntekter og økonomisk utjevning med resten av verdensdelen — en forutsetning man ikke akkurat får bekreftelse på ved å åpne en avis.

Om man legger mellomalternativet for innvandring til grunn, også dette oppjustert, forventes innvandrerbefolkningen — definert som første og andre generasjon — å stabilisere seg på ca. 30 prosent utover i århundret, mens den flater ut på omlag 40 prosent i høyalternativet. Dette tilslører imidlertid veksten som vil finne sted i tredje og fjerde generasjon uten norske aner.

Det kan forresten stadig diskuteres om SSBs høyalternativ er høyt nok. Man legger til grunn en nettoinnvandring som synker fra 58.000 til 29.000 pr. år gjennom århundret, for slik å ende opp med en gjennomsnittlig nettoinnvandring pr. år som er noe under de faktiske tallene for tidsrommet 2007-2011.

Fremskrivningen viser ellers at langt over halvparten av innvandrerbefolkningen forventes å komme fra landgruppe 3, som i hovedsak utgjøres av Afrika og Asia, samt Latin-Amerika. SSB har beregnet, men tilsynelatende ikke publisert, utviklingen i innvandrerbefolkningen i Oslos bydeler — informasjon som i høy grad har offentlig interesse.

Prognosene viser samlet sett en befolkningsutvikling utenfor kontroll. Sammenholdt med SSBs rapport om innvandringens økonomiske konsekvenser, lover det ikke godt for samfunnsutviklingen. Når skal dette bli et politisk tema av betydning?