Redaksjonen har bedt en fagperson vurdere befolkningsfremskrivningene som SSB har gjort for Oslo og Akershus. De er langt mer håndfaste enn de som er gjort for 2050. Prognosene viser en vekst uten sidestykke, likevel er de knapt kommentert. Vi er inne i en valgkamp, og man skulle tro så store forandringer ville være høyt oppe på dagsorden. Det klages over kjedelig debatt. Hvor er journalistene?

Rekordstor innvandring gir befolkningseksplosjon i Oslo de neste 20 årene

Av Sosiolog (den høyt kvalifiserte samfunnsforskeren kan ikke stå frem med navn. Slik er den politiske situasjonen anno 2009)

SSBs og Oslo kommune sine siste befolkningsframskrivninger viser at den rekordhøye innvandringen vil gi en dramatisk sterk vekst i Oslo sin befolkning de neste 20 årene. I SSBs høyalternativ forventes befolkningen å øke fra 575.000 i 2009 til 860.000 personer i år 2030. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på hele 49 prosent, eller 283.500 personer på drøyt 20 år. For å sette veksten i et historisk perspektiv så betyr dette at Oslo de neste 20 år kan forvente en befolkningsvekst som er mer enn dobbelt så høy som den historiske befolkningsveksten i Oslo de siste 60 årene (fra 1951-2008).

Den rekordstore innvandringen er hovedårsaken til den store befolkningsveksten. Dersom dagens nivå på den innvandringsdrevne befolkningsveksten fortsetter så vil innvandrerbefolkning i Oslo øke med mellom 150 og 186 prosent til mellom 380.000 og 436 000 personer i år 2030. Det betyr at mellom 44 og 51 prosent av Oslo sin befolkning kan ha innvandrerbakgrunn om 20 år. Hvilke konsekvenser vil dette få for Oslo? Hvor er konsekvensutredningene? Hvor er media? Og er befolkningen spurt om de ønsker denne utviklingen?

Oslo kommune publiserte 20. mai i år en befolkningsframskrivning for Oslo og Akershus frem mot år 2030. Framskrivningen er utarbeidet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB). 11. juni publiserte SSB sin egen befolkningsframskrivning for landet og alle fylker, samtidig med enn oppdatert framskrivning av innvandrerbefolkningen. Vi vil her i hovedsak bygge på framskrivningstall fra høyalternativet fra SSB sin egen befolkningsframskrivning (men det er små forskjeller mellom SSB og Oslo kommune sine framskrivninger), men vi vil også benytte tall fra Oslo kommune sin framskrivning.

SSB sitt høyalternativ er lavere enn dagens innvandring og befolkningsvekst

Vår begrunnelse for å benytte SSBs høyalternativ er at dette faktisk antar en lavere befolkningsvekst enn dagens innvandring og befolkningsvekst i Oslo. I tillegg har SSB i samtlige tidligere framskrivninger av innvandrerbefolkningen (og befolkningen generelt) vist en lav treffsikkerhet, og i tillegg benyttet et høyalternativ som har ligget lavere enn den faktiske befolkningsutviklingen.

I SSBs første framskrivning av innvandrerbefolkningen fra 2005 anslo de i høyalternativet at innvandrerbefolkningen ville vokse med 19.921 personer, mens den faktiske vekten i innvandrerbefolkningen ble 21.715. I sin neste framskrivning fra 2008 anslo de i sitt høyalternativ at innvandrerbefolkningen i løpet av 2008 ville øke med 47.527 personer, mens den faktiske veksten ble en vekst på hele 48-668 personer. I tillegg antar SSB at veksten i innvandrerbefolkningen vil falle markert fra en topp i år 2009, tiltross for at all historisk erfaring tilsier det motsatte. SSB må derfor dessverre kunne sies å ha lav troverdighet på dette viktige statistikkområdet.

At SSBs sitt høyalternativ på ingen måte er «høyt» sammenliknet med dagens sterke innvandringsdrevne befolkningsvekst kan illustreres med følgende to eksempler. I løpet av det siste året (2008) økte befolkningen i Oslo med hele 14.991 personer, mens SSBs høyalternativ for Oslo legger opp til en gjennomsnittlig årlig vekst på 13.500 personer. Det betyr at befolkningsveksten i Oslo det siste året var hele 11 prosent høyere enn i SSBs høyalternativ.

I tillegg antar SSB (og Oslo kommune) at den enkeltfaktor som har klart størst betydning for befolkningsveksten, nettoinnvandringen/nettoinnflyttingen, vil falle markert fra dagens nivå i sitt høyalternativ. Dette er tydeligst konkretisert i Oslo kommune sin framskrivning (som er utarbeidet sammen med SSB og som gir omtrent identisk resultat med SSBs eget høyalternativ). I sitt høyalternativ antar Oslo kommune at nettoinnflyttingen til Oslo og Akershus vil bli mer enn halvert fra dagens observerte nivå på 16.243 personer i 2008 til 7.198 personer i 2029. Dette virker lite realistisk sett på bakgrunn av at innvandringen til Oslo og Norge har hatt en klar økende tendens fra 1970 tallet og frem til i dag. Og dette er altså SSB og Oslo sitt høyalternativ.

Det er derfor klart at SSB og Oslo kommune sine høyalternativ ligger klart under dagens nivå på innvandring og befolkningsvekst i Oslo. Dersom dagens innvandringsdrevne befolkningsvekst i Oslo fortsetter på samme nivå som i dag, vil befolkningsveksten i Oslo bli enda større enn hva SSB og Oslo kommune legger til grunn i sitt høyalternativ.

Forventer over dobbelt så sterk befolkningsvekst i Oslo de neste 20 år, som de siste 60 år

Til tross for at SSBs høyalternativ er lavere enn dagens innvandring og befolkningsvekst så viser høyalternativet at veksten er så sterk at den er enestående i en historisk sammenheng. Dette illustreres av tabell 1 nedenfor. I løpet av de neste 21 årene frem til år 2030 forventes Oslo sin befolkning å øke med hele 283.500 personer, eller nesten 50 prosent til en befolkning på i alt 860.000 personer. Det voldsomme omfanget i befolkningsveksten blir klart når dette settes i et historisk perspektiv. I løpet av de nesten 60 årene fra 1951 til 2008 økte Oslo sin befolkning til sammenlikning med 126.000 personer, fra 434.000 personer i 1951 til 560.000 personer i 2008. Dette tilsvarte en årlig befolkningsvekst i Oslo på 2.213 personer. Til sammenlikning forventes det altså en befolkningsvekst i Oslo de neste 20 årene som tilsvarer 13.500 personer per år. Den forventede befolkningsveksten de neste 20 årene i Oslo er dermed mer enn 6 ganger større per år, enn befolkningsveksten i Oslo fra 1950 tallet og frem til i dag. Og den er mer enn dobbelt så høy som befolkningsveksten i Oslo de siste 21 årene fra 1988-2009. Dette må kunne karakteriseres som dramatisk.

Innvandrere vil trolig utgjøre mellom 80 og 100 prosent av befolkningsveksten i Oslo

Et annet forhold som også er enestående i en historisk sammenheng, og som ytterliggere forsterker hvor radikal den forventede befolkningsveksten i Oslo kan bli, er at hovedårsaken til den sterke befolkningsveksten er den rekordstore innvandringen. Dette er kraftig underkommunisert både i SSBs rapport og i Oslo kommune sin rapport, noe som neppe er tilfeldig. I rapportene nærmest later man som om høye fødselsrater og lengre levealder er de sentrale årsakene til rekordveksten. Men begge disse forhold er helt marginale sammenliknet med effekten av nettoinnvandring/nettoinnflytting. Dette vet selvsagt SSB og Oslo kommune, men selvsensuren er sterk på innvandringsfeltet.

Innvandringens betydning kan illustreres av følgende konkrete eksempler fra SSBs befolkningsstatistikk for Oslo. I løpet av det siste året, 2008, økte Oslo sin befolkning med knapt 15.000 personer. Samme år økte Oslo sin innvandrerbefolkning med 12.300 (omfatter kun 1. og 2. generasjon). Innvandrerbefolkningen stod dermed for 82 prosent av befolkningsøkningen i Oslo det siste år. Dette skyldes i all hovedsak stor innvandring til Oslo, men har også sammenheng med høyere fødselsrater blant innvandrerbefolkningen. De siste 2 årene (2007-2008) stod innvandrerbefolkningen for 80 prosent av befolkningsøkningen, mens den de siste 4 årene (2005- 2009) stod for 74 prosent av økningen i Oslo sin befolkning.

Utflytting fra Oslo

Et annet demografisk forhold som vil få stor betydning på lengre sikt er at det de siste årene har vært en situasjon i Oslo, med nettoutflytting av personer med norsk bakgrunn og nettoinnflytting av personer med innvandrerbakgrunn (spesielt ikke-vestlig bakgrunn). SSBs egne befolkningstall fra tabellen nedenfor viser at det i perioden fra 2000-2007 var en nettoutflytting av personer med norsk bakgrunn på i alt – 7.250 personer, mens det var en nettoinnflytting av personer med ikke-vestlig bakgrunn på i alt 29.700 personer og 3.000 innflytere med vestlig innvandrerbakgrunn. Dette betyr at innvandrere alene har stått for hele innflyttingen til Oslo fra år 2000 (se for øvrig SSB forsker Svein Blom sin artikkel i Samfunnspeilet fra 2006 nr. 4 med tittelen «Flere innvandrere, færre nordmenn. Befolkningsutviklingen i Oslo i årene 1998-2003»).

Dette forholdet blir enda klarere dersom vi ser på befolkningsveksten i Oslo fra 1970 og frem til i dag. I hele denne snart 40 år lange perioden har veksten i innvandrerbefolkningen stått for mer enn hele befolkningsveksten i Oslo. Dette illustreres av at fra 1970 til 2009 økte befolkningen i Oslo med drøyt 88 000 til 575.000 personer. I samme periode økte innvandrerbefolkningen fra 16.000 til 152.000. Dette tilsvarer mer enn en nidobling. Dette betyr samtidig at Oslo sin befolkning med norsk bakgrunn faktisk ble redusert med drøyt 47.000 personer de siste 40 årene.

Underkommunisering

Siden det i SSBs høyalternativ legges opp til en fødselsrate som er på reproduksjonsnivå (SFT på 2,1), samtidig som den norske befolkning har lavere fødselsrate enn innvandrerbefolkningen og i tillegg er eldre enn denne, så vil dette nødvendigvis bety at dersom dagens befolkningsutvikling fortsetter så vil innvandrere på sikt kunne utgjøre hele den rekordstore befolkningsveksten i Oslo frem mot år 2030.

Underkommuniseringen av innvandringens betydning er også tydelig i både SSB og Oslo kommune sine rapporter, ved at det ikke nevnes at innvandrere vil utgjøre hoveddelen av den forventede eksplosive befolkningsveksten i Oslo. Man må dessverre lese og tolke disse rapportene som man tidligere leste Pravda i Sovjetunionen. Det som ikke sies er det viktigste.

Innvandrerbefolkningen i Oslo vil kunne utgjøre mellom 44 og 51 prosent i 2030

Dersom vi legger til grunn at innvandrernes andel av den fremtidige befolkningsøkningen i Oslo vil følge den samme fordeling som befolkningsutviklingen i Oslo de siste to årene (2007 og 2008), så vil innvandrere utgjøre 80 prosent av befolkningsøkningen i Oslo frem mot år 2030. 80 prosent av en befolkningsøkning på 283.500 personer tilsvarer 226.800 personer. Dette vil i så fall bety at innvandrerbefolkningen i Oslo vil øke fra 152.000 personer i 2009 til nær 380.000 personer i 2030. Dette tilsvarer en vekst på hele 150 prosent. Og de fleste vil ha ikke-vestlig bakgrunn.

Men dersom vi i tillegg tar høyde for at den norske del av befolkningen i Oslo er eldre enn innvandrerbefolkningen (og følgelig vil ha høyere dødelighet), at innvandrere har stått for over 100 prosent av nettoinnflyttingen til Oslo siden år 2000, at de har utgjort hele veksten i Oslo sin befolkning de siste 40 årene og at Oslo sin befolkning med norsk bakgrunn er markant redusert, vil dette kunne bety at innvandrere kan utgjøre hele den forventede befolkningsveksten i Oslo frem mot år 2030. I så fall vil innvandrerbefolkningen i Oslo i 2030 kunne utgjøre dagens 152.149 personer pluss 283.500 personer, noe som i alt vil kunne utgjøre 435.649 personer. (Vi må her tilføye at vi ikke har tatt hensyn til dødelighet i dagens innvandrerbefolkning, men dette vil ikke ha en vesentlig effekt og dødeligheten vil generelt være lavere i innvandrerbefolkningen enn i resten av befolkning fordi innvandrerbefolkningen er klart yngre). I så fall vil innvandrerbefolkningen i Oslo i år 2030 kunne utgjøre 51 prosent av befolkningen. Og da har vi ikke tatt høyde for at den norske del av befolkningen har blitt redusert de siste 40 årene, blant annet på grunn av nettoutflytting og lave fødselstall.


Hvorfor stiller ingen de kritiske spørsmålene?

Statistikkene ovenfor viser en befolkningsutvikling som er så radikal at det burde ha blitt reist mange kritiske spørsmål fra media, forskere og statistikere. Men en talende taushet råder. Hvorfor er media, forskere, demografer og statistikere tause om denne radikale befolkningsutviklingen? Har de glemt sitt samfunnsoppdrag? Og hvor er etikken i all tausheten?

Hvorfor sies det ikke noe om innvandringens betydning i rapportene fra SSB og Oslo kommune? Og finnes det noen eksempler på en like dramatisk demografisk utvikling i Norges historie? Likevel skal ikke dette nevnes.

Hvem ønsker en slik utvikling? Er en slik utvikling bærekraftig? Ønsker det norske folk en slik radikal samfunns utvikling? Og hva vil dette bety for vår evne til å takle dagens og fremtidens integreringsutfordringer? Hvorfor lates det som om det ikke er noen sammenheng mellom mengde nye innvandrere og vår evne til å integrere de som allerede er her? Og hvorfor blir ikke rapportene fulgt opp av kritiske konsekvensutredninger?

Tabell 1. Oversikt over befolkningsutvikling i Oslo 1951-2030

År 1951 1960 1970 1980 1990 2000 2009 2020 2030
Antall innbyggere 434 365 471 511 487 363 454 872 458 364 507 467 575 475 731 082? 858 975?
Innvandrerbefolkning 16 473 27 673 55 227 94 740 152 149 276 635?/

307 756?

378 949?

435 649?


Tabell 2. Befolkningsutvikling i Oslo 1970-2009

År 1970 1980 1990 2000 2009 Endring 1970

-2009

Endring i %
Antall innbyggere 487 363 454 872 458 364 507 467 575 475 88 104 18,1%
Innvandrerbefolkning 16 473 27 673 55 227 94 740 152 149 135 676 823,6 %
Norsk bakgrunn 470 890 427 199 403 137 412 727 423 318 -47 572 -10,1 %


Tabell 3. Noen utvalgte nøkkeltall for befolkningsutviklingen i Oslo

Nøkkeltall

Forventet
befolkningsvekst 2009-2030 (21 år)
283 500
Befolkningsvekst
1951-2008 (57 år)
126 119
Befolkningsvekst
1988-2009 (21 år)
121 745
Befolkningsvekst
i løpet av 2008
14 991
Forventet
årlig befolkningsvekst 2009-2030
13 500
Årlig befolkningsvekst
1951-2008
2 213
Årlig befolkningsvekst
1988-2009
5 797

Kilder:
SSBs befolkningsframskrivning
http://www.ssb.no/emner/02/03/folkfram/

Oslo kommune sin befolkningsframskrivning
http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/oslostatistikken/

SSBs befolkningsstatistikk
http://www.ssb.no/befolkning/