Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) har i det siste fått endel pepper for blant annet å ha sagt at det er 25-30 % ikke-vestlige i Oslo, og statistikken viser da også at han smurte for tykt på (det er ca. 20 %). Det var formodentlig muntlig avlevering av informasjon som ikke var kvalitetssjekket.

Men i samme forbindelse kom Tybring-Gjedde med en adskillig mer interessant påstand: at asiater og afrikanere vil utgjøre et flertall av Oslos befolkning i 2050, med dagens utvikling. Den spådommen har ingen toneangivende personer gått nærmere etter i sømmene.

Det er ikke så rart, for man leter forgjeves etter offisielle prognoser som enkelt lar en undersøke saken. Noen ville kanskje ikke ønske oppmerksomhet om resultatet av undersøkelsen heller. Endel informasjon kan uansett utledes fra offentlige data med litt anstrengelse. La oss gjøre den.

Hva er den mest pålitelige, offentlig tilgjengelige kunnskapen om Oslos demografiske sammensetning i 2050? Det nærmeste man kommer er rapport nr. 11/2012 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) med tittelen «Regional framskrivning av antall innvandrere 2011-2040». Selv om den bygger på en nasjonal befolkningsfremskrivning som allerede er foreldet, er den det beste vi har inntil nye regionale prognoser kommer i 2014. Som det fremgår av tittelen, går prognosene kun frem til 2040, men de gir likevel en pekepinn om situasjonen ti år senere.

I tabell 7.2 på denne rapportens side 44 oppgis et sett av prognoser for innvandrerbefolkningen, dvs. antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, i Norges fylker – Oslo inkludert. Hvis vi for enkelhets skyld betrakter alternativet med middels befolkningsvekst – etter SSBs oppfatning mer sannsynlig enn de andre – er prognosen for 2040 en innvandrerbefolkning i Oslo på 386.979 personer, eller 47 % av folkemengden på 823.360 personer (det siste finnes ved prosentregning).

Hva angår fordelingen mellom landgrupper, angir SSB disse med kodene R1, R2 og R3. Her er det R3-gruppen, bestående av Afrika, Asia, Øst-Europa utenfor EØS, Latin-Amerika og Oseania unntatt Australia og New Zealand, som interesserer oss. Med tanke på at de østeuropeiske innvandrerne i hovedsak kommer fra EØS-land, og siden innvandringen fra Latin-Amerika og Oseania er svært liten, vil langt de fleste i R3-gruppen ha sitt opphav fra Afrika eller Asia.

Prognosen for Oslos innvandrerbefolkning med opphav i R3-land er oppgitt i rapportens tabell 7.9 på side 52, og er etter middelsalternativet på 285.297 mennesker i 2040, hvilket utgjør ca. 35 % av hele den forventede befolkningen. Hvis andelen øker fra omlag 20 % i dag til omlag 35 % om 27 år, er det ikke utenkelig at den øker til 50 % i løpet av de ti neste årene, for slik å utgjøre et flertall, men med de vekstrater SSB legger til grunn, er det likevel usannsynlig.

Betyr det at Tybring-Gjeddes spådom trygt kan ignoreres, eller i det minste redimensjoneres til kanskje 40 prosent? At afrikanere og asiater kanskje ikke kan komme i flertall før i 2060 eller 2070?

Nei, fordi antagelsene SSB har gjort om befolkningsveksten i tiden etter 2011, er høyst diskutable. Tabell 7.11 på SSB-rapportens side 54 viser at middelsalternativet antar en årlig vekst i innvandrerbefolkningen på 5,1 % i tidsrommet 2011-2020. Det er lavere enn den observerte årlige veksten på 6,6 % i tidsrommet 2006-2011. De nasjonale prognosene er da også blitt oppjustert i mellomtiden.

Skal man ta Tybring-Gjedde på ordet når han tar forbehold om at dagens utvikling fortsetter, vil den mest relevante prognosen derfor være rapportens høyalternativ. Denne prognosen finnes også i tabell 7.2, og den viser en forventet innvandrerbefolkning i Oslo på 547.430 personer i 2040, eller 56,3 % av den totale befolkningen – på 972.345 mennesker.

Da er det man støter på den vanskeligheten at rapporten ikke oppgir landgruppenes fremtidige antall for høyalternativet. I 2011 utgjorde R3-gruppen ca. 72 % av Oslos innvandrerbefolkning. Om man antar at den andelen holder seg frem til 2040, betyr det at ca. 40 % av innbyggerne i byen vil ha bakgrunn fra R3-landene i 2040. Da er spranget frem til 50 % i 2050 endel kortere.

Dertil kommer at SSB ikke regner etterkommere etter fire utenlandsfødte besteforeldre som tilhørende innvandrerbefolkningen. Vi kan nok gå ut fra at Tybring-Gjedde tar dem i betraktning når han snakker om «asiater og afrikanere». Denne tredje generasjonen er fortsatt liten, men den vokser meget raskt, og vil utgjøre en betydelig andel av Oslos befolkning om 37 år.

Det betyr at Tybring-Gjeddes spådom ikke kan sies å være urimelig. Det burde bekymre flere enn ham.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.