Sakset/Fra hofta

I Ole Torps sjikanøse intervju med Ole Jørgen Anfindsen forsøkte han å stoppe munnen på Anfindsen ved å vise til tall fra PEW Research Centers rapport The Future of the Global Muslim Population — Projections for 2010-2030.

Tallene viste at andelen muslimer i Norge ”bare” vil øke fra 3 prosent i 2011 til 6,5 prosent i 2030. Ole Torp satte Anfindsen på plass med disse tallene, og sa samtidig at han var upålitelig.

Dersom NRK virkelig hadde vært interessert i demografiske prognoser, burde de ha sammenholdt tallene fra PEW med SSBs siste befolkningsframskrivning.

For i PEW-rapporten fremgår det at tallene for Norge bygger på et mellomalternativ som opererer med vesentlig lavere befolkningsvekst enn SSBs siste befolkningsframskrivning. PEW anslår at Norge vil ha 359.000 muslimer i 2030, hvilket vil utgjøre 6,5 prosent av befolkningen.

I så fall tilsier enkel prosentregning at PEW anslår at Norge vil ha 5,5 millioner innbyggere i 2030. Det betyr at PEW legger til grunn en befolkningsvekst som er langt lavere enn SSBs siste anslag. I sitt midtalternativ anslår SSB at den norske befolkningen i 2030 vil være på 6,0 millioner, i høyalternativet 6,6 millioner.

SSB forventer altså i sitt midtalternativ dobbelt så høy befolkningsvekst som PEW, og nesten tre ganger så høy vekst i høyalternativet. Dette gir tre svært forskjellige prognoser for befolkningsveksten:

Siden innvandrerbefolkningen vil stå for nesten hele den framtidige befolkningsveksten, vil dette få store konsekvenser for troverdigheten til PEWs estimater for Norge. Et realistisk anslag fra PEW burde ha lagt til grunn SSBs høyalternativ, som faktisk er nærmest den historiske vekstraten i befolkningen i Norge de siste fire årene.

(Prosentandelen for hele landet, hva den nå enn blir, tilslører ellers store lokale variasjoner. Den høyere tettheten av innvandrere i og rundt Oslo, tilsier en langt høyere andel muslimer der enn i landet sett under ett, og langt lavere de fleste andre steder.)

PEWs lave anslag kommer også frem dersom en ser på hvilke årlige vekstrater de ser ut til å legge til grunn for sin prognose. På europeisk nivå anslår PEW at de årlige vekstratene for den muslimske befolkningen vil falle fra 1,8 prosent per år i 2000-2010 til 1,2 prosent per år i 2020-2030, mens vekstratene for den ikke-muslimske befolkningen vil falle fra 0,0 prosent i 2000-2010 til -0,2 prosent fra 2020-2030. PEW oppgir ikke hvilke vekstrater de opererer med på nasjonalt nivå. Men dersom vi sammenlikner dette med de årlige vekstratene for befolkningen med ikke-vestlig bakgrunn i Norge, var denne på 7,23 prosent i gjennomsnitt per år fra 2000-2010.

I USA er bestselgerlistene fulle av bøker om de demografiske endringene. Men i Norge er dette nærmest et tabu, selv om endringene er større her enn i USA. Hvis vi skal komme videre og takle de uunngåelige problemene med dette, må vi ha en åpen og kritisk debatt. Dette ønsker tydeligvis ikke NRK ved Ole Torp, som fortsetter å benekte det åpenbare. Den reelle diskusjonen må derfor skje andre steder.