Nytt

Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet prognoser for befolkningsveksten frem til 2030: Tallene viser en vekst uten sidestykke: Befolkningen vil øke med mellom 36 og 47 prosent. Det må bygges anslagsvis 187.000 boliger. Likevel har rapporten knapt nok vært kommentert i mediene.

Rapporten ble lagt frem 20. mai. NTB laget en melding som er mer villedende enn orienterende. Det slås lakonisk fast at befolkningen øker, av naturlige årsaker. Ingenting om at veksten sprenger alle kjente rammer.

Veksten i Oslo/Akershus representerer i landsmålestokk en sentralisering uten sidestykke. I rapporten heter det:

Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde ved utgangen av 2008 1.103100 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning. I norsk sammenheng er dette et tett befolket område, og det er en omfattende flytting og pendling på tvers av fylkesgrensen. Kunnskap om befolkningens bevegelse mellom de to fylkene er svært viktig, ikke minst i regional planleggingssammenheng.

Det forventes en markant befolkningsvekst gjennom hele framskrivningsperioden. I
hovedalternativet består regionens samlede folkemengde i 2030 av i underkant av 1,48 millioner personer. I høyalternativet fører den sterke befolkningsveksten til en befolkning på hele 1,63 millioner i 2030, mens lavalternativet legger opp til en befolkning på 1,34 millioner personer på samme tidspunkt.

En økning på 47 prosent

Oslo og Akershus forventes å få en økning i folketallet på 47% på bare 20 år. Det må kalles eksplosivt. Hvor skal ressursene komme fra?

Akershus og Oslo forventes å få om lag like sterk prosentvis befolkningsvekst. I hovedalternativet blir befolkningen i Akershus på om lag 718.000 personer i 2030. Dette er en vekst på 36 prosent i forhold til befolkningen ved utgangen av 2008 på 527.625 personer.

Tilsvarende tall for henholdsvis lav- og høyalternativet viser en vekst på 19 prosent og 47 prosent.

Når man leser forutsetningene som rapporten legger til grunn for høyalternativet kan det virke som om selv dette alternativet kan være for lavt. Man legger til grunn at lavkonjunkturen vil føre til redusert arbeidsinnvandring. Men man sier lite eller ingenting om den sterke veksten i asylsøkere, som ikke ser ut til å falle. Det er grunn til å tro at svært mange av asylsøkerne som i dag er plassert på mottak rundt om i landet, vil søke til Oslo-regionen.

Netto innflytting

Det årlige antallet av flyttinger fra utlandet til Norge har i lang tid vært økende. I 2007 flyttet det i underkant av 62.000 personer fra utlandet til Norge, en økning på om lag 35 prosent fra året før. Den økende tendensen fortsatte i 2008, da hele 66.961 innvandret til Norge. Den sterke veksten i innvandringen har medført en tilsvarende sterk økning i nettoinnflyttingen til Norge. Tallet for 2008 viser en netto innflytting på hele 43.346 personer. Imidlertid viser tall for 4. kvartal 2008 at konjunkturnedgangen vi nå opplever har bidratt til en noe redusert innvandring, både nasjonalt og for Oslo. Det kan være at vi nå er i ferd med å oppleve et trendbrudd i forhold til de senere års høye innvandringstall

I hovedalternativet legges det opp til en viss konjunkturnedgang, og dermed en redusert nasjonal nettoinnflytting. Videre legges det til grunn at andelen av den nasjonale nettoinnvandringen til Akershus og Oslo også reduseres. Det er lagt opp til en reduksjon i nettoinnflyttingen fra 16.243 personer i 2008 til om lag 4.000 personer i 2030. I høyalternativet legges det opp til en noe svakere nedgang i nettoinnflyttingen, til i overkant av 7.000 personer i 2030.

Nettoinnflyttingen til Oslo/Akerhus var altså 16.243 i 2008. Er det rimelig å anta at det vil synke til 7.000 i 2030, slik høyalternativet antar?

Boligbygging

Befolkningsveksten fører til behov for en voldsom boligbygging, som ikke står i forhold til boligbyggingen de senere år:

Boligpotensialet er estimert til 91 000 i Akershus og 96 000 i Oslo i løpet av
framskrivningsperioden. Det forventes en særlig høy boligbygging i Akershus de første årene i perioden, mens det for Oslo er sannsynlig at en stor del av potensialet tas ut seinere i framskrivningsperioden.

Rapporten konstanterer at den store befolkningsveksten hittil ikke har gitt seg utslag i økt boligbygging.

I et kortsiktig perspektiv er det ingen sterk sammenheng mellom boligbygging og befolkningsvekst. Dette var tydelig i 2008, da det ble bygget i overkant av 2 500 boliger i Oslo, samtidig som befolkningen økte med om lag 15 000 personer. I et langsiktig perspektiv er det imidlertid vanskelig å tenke seg en sterk befolkningsvekst uten en tilsvarende høy boligbygging.

Ny befolkningsframskrivning for Oslo og Akershus

NTB-meldingen:

– Oslos befolkning øker til 768.000 innbyggere