Kommentar

Da Statistisk Sentralbyrå (SSB) den 16. juni i år la frem nye fremskrivninger over Norges befolkning, skulle man trodd de ville vekke oppsikt, men tallene ble møtt med svært liten offentlig interesse.

Helt enkelt er det ikke å skaffe seg oversikt over alle scenariene SSB legger til grunn. Men tatt i betraktning at innvandringen er et ømtålig tema med stor relevans for befolkningsveksten, kunne man uansett kanskje ha forventet en viss offentlig oppmerksomhet omkring det hele i løpet av en måneds tid. Det tar tross alt en stund å skyfle en hel masse tall rundt i et regneark. Men dengang ei.

Dette er i grunnen merkelig. Spiller det ingen rolle hvor mange mennesker som bor i Norge, eller hvem de er?

Trigget av nysgjerrigheten på hva de nyeste tallene forteller, begav jeg meg derfor til SSBs såkalte statistikkbank. Etter å ha valgt statistikkområde «02 Befolkning», og deretter «02.03 Befolkningsfremskrivninger», valgte jeg tabell 08824: Framskrevet folkemengde, etter kjønn, alder, innvandringskategori og landbakgrunn, i 14 alternativer (2011-2100).

Blant de fjorten scenarier valgte jeg alternativet for høy innvandring, gitt at SSB konsekvent har undervurdert den historiske sådanne, for deretter å spole tiden helt frem til 2060. Noe særlig lenger inn i tiden enn femti år har det vel liten hensikt å prøve å se.

Litt overrasket ble jeg over å finne at SSB under antagelsen om høy innvandring forventer at befolkningen stiger fra dagens 4.920.305 til hele 8.498.438 i 2060. Fra litt under fem millioner til åtte og en halv million. Den som er stødig i prosentregning vil finne at det er en befolkningsvekst på nær 73%.

Jeg fikk med ett flashback til Storbritannia, hvor mange er enige om at man ikke bør overstige 70 millioner innbyggere, som ville være en tolv-tretten prosents økning i forhold til dagens 62 millioner. Nå har vi jo riktignok bedre plass i Norge enn i England, men hvem er det egentlig som er interessert i litt over halvparten så god plass som de har i øyeblikket?

Hvis vi graver litt dypere; hvor mange av de 8,5 millioner vil ifølge dette scenariet bli å regne som innvandrere i 2060? Tilsammen 3.069.439 personer. Litt over tre millioner mennesker, eller ca. 36% av befolkningen. Slik fordeler de seg på regionene SSB opererer med:

Hvis man ser på antall ikke-vestlige innvandrere og deres barn, forventes de i 2060 å være ca. 1,7 millioner, eller omlag 20% av befolkningen. Østeuropeerne fra EU blir litt over en million, og antallet fra Vesten blir neglisjerbart i sammenligning.

Om dette høyalternativet slår til, vil det i 2060 likevel bli mange flere mennesker i Norge med det man kaller minoritetsbakgrunn. Årsaken til det er at barn av etterkommere etter innvandrere uten norske aner vil bli å finne i kategorien «befolkningen ellers».

Den kategorien er i dag nær sammenfallende med gruppen av etnisk norske, men vil i årene som kommer få stadig flere medlemmer som er det man kaller tredjegenerasjons innvandrere, eller to og en halv, som er begrepet Human Rights Service (HRS) treffende benytter om barn av en innvandrer og en etterkommer.

Så hvordan ville den lyseblå kurven over «befolkningen ellers» bli seende ut dersom den røde, den fiolette og den grønne også omfattet barn av etterkommere?

Tatt i betraktning at norske kvinner har en fruktbarhet som er rett under nivået som holder befolkningen stabil, ville den forbli nesten helt flat. Dvs. den ville synke bitte litt. Det er ingen urimelig antagelse å si at den ville være rett under 4,3 millioner. 2060 kan derfor godt vise seg å bli året da den opprinnelige norske befolkningen kommer i mindretall i Norge.

Hvordan vil de 1,1 millioner uten norske slektsrøtter tilhørende «befolkningen ellers» fordele seg på de tre regionene SSB benytter?

Det avhenger av hvor mange som gifter seg innenfor sin egen gruppe. Dersom denne tendensen var noenlunde likelig fordelt mellom regionene, ville det ikke være noen dristig antagelse å si at omlag 600.000 ville være ikke-vestlige. Tatt i betraktning at ikke-vestlige oftere gifter seg med sine egne, ville det kanskje være tale om 800.000 ikke-vestlige i kategorien som omfatter den opprinnelige norske befolkningen. I så fall vil deres totale andel av befolkningen utgjøre ca. 30% på landsbasis, eller ca. 2,5 millioner mennesker.

Denne andelen ville naturligvis være forskjellig fra landsdel til landsdel. Hvordan tallene for Oslo ville bli seende ut, ville også avhenge av flyttemønsteret innenlands for samtlige grupper. Slik tendensen er i øyeblikket, går det mot en mye høyere andel innvandrere i hovedstaden enn landsgjennomsnittet.