Nytt

Statistisk Sentralbyrå har laget et høyalternativfremskrivning av befolkningsveksten som viser at Norge kan ha 14 millioner innbyggere i 2100. Av dem vil 6.1 million være innvandrere.

SSB fortsetter å lulle seg selv inn i forestillingen om at innvandringen vil synke. Først slås det fast:

Nettoinnvandringen til Norge har de siste årene ligget på mellom 40 000 og 50 000, noe som er svært høyt sammenlignet med tidligere.

Dernest skriver man:

I mellomalternativet antar vi at innvandringen til Norge på sikt vil gå ned, samtidig som utvandringen øker noe – særlig i de første årene. Dermed går nettoinnvandringen ned, og i mellomalternativet stabiliserer den seg etter 2040 på mellom 15 000 og 20 000.

Kun radikale politiske vedtak kan halvere innvandringen. Når man tar i betraktningen presset på Europa og hvor sterk asyllobbyen er, er det ikke noe som sannsynliggjør SSBs prognoser om synkende innvandring.

Tvertimot.

Man antyder selv hvor fort det kan gå.

Fra mellomalternativet:

Antallet personer født i Norge med to innvandrerforeldre øker fra 126 000 i dag til 400 000 i begynnelsen av 2040-årene, altså en tredobling på knapt 30 år, og fortsetter å stige gjennom hele perioden. Innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EU utgjør i dag den største gruppen av innvandrere i Norge, og i mellomalternativet antar vi at denne gruppen vil dominere også i framtiden.

Også folk som ellers ikke driver med tall forstår at med en tredobling på 30 år går utviklingen raskt.

Men selv dette er ikke høyalternativet, som kanskje ligner mer på det vi kan forvente.

I alternativet for høy innvandring, MMMH , utgjør innvandrerne 31 prosent av befolkningen i 2060, mens personene født i Norge med to innvandrerforeldre utgjør 10 prosent. Disse andelene stiger videre til 33 og 14 prosent i 2100, ifølge MMMH-alternativet.

 

SSB har regnet på befolkningsveksten uten innvandring. Da vil Norge i 2100 ha bare 4,8 million innbyggere. Stillstand altså. Differansen til 14 millioner – 9 millioner ca. skyldes innvandring.

SSB har også regnet på hvor stor R3-gruppen, som står for ikke-vestlige land er. Den har funnet ut at 3 av 4 innvandrere vil være ikke-vestlige i høyalternativet.

Norge vil med andre i bokstavelig forstand bli et helt annet land i det 21. århundre.

 

http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/aar/2014-06-17