Nytt

Statistisk sentralbyrås (SSB) nye befolkningsfremskriving viser at innvandrerbefolkningen i Norge kan firedobles på 50 år: Fra dagens 460.000 til mellom 1.0 og 1.8 millioner i 2060. Samtidig vil antall norskfødte med innvandrerforeldre øke fra 93.000 til mellom 300.000 og 500.000. Samlet vil disse to gruppene utgjøre mellom 1.3 og 2.3 millioner personer i 2060:

Framskrivingen viser at innvandrerbefolkningen med bakgrunn fra EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand, vil kunne øke fra dagens 210 000 personer til mellom 600 000 og 1,4 millioner personer i 2060. Veksten vil bli størst for personer med bakgrunn fra det østlige EØS-området, som vil passere personer fra det vestlige EØS-området i 2023 i mellomalternativet, som vist i figuren.

I dag er det om lag 340 000 personer som har bakgrunn fra resten av verden, det vil si Øst-Europa ellers, Afrika, Asia og Latin-Amerika. I 2060 kan personer med bakgrunn fra disse områdene utgjøre mellom 0,7 og 1 millioner personer.

Sammensetningen av befolkningen med innvandringsbakgrunn i Norge vil altså endres i retning av flere med europeisk bakgrunn. I 2010 hadde 22 prosent av denne delen av befolkningen bakgrunn fra det vestlige EØS, 15 prosent fra det østlige EØS, og 62 prosent fra resten av verden. I 2060 vil disse gruppene utgjøre henholdsvis 22, 31 og 47 prosent, i følge mellomalternativet

I dag er det 86 000 personer som er født i Norge med innvandrerforeldre. Disse utgjør 17 prosent av den totale befolkningen av innvandrere og personer født i Norge med innvandrerforeldre. I 2060 vil denne andelen utgjøre om lag 24 prosent eller mellom 270 000 og 660 000 personer.

– Dette er en dramatisk økning vi bør gjøre alt for å stoppe, sier Frps innvandringspolitiske talsmann, Per Willy Amundsen:

– Innvandrere og deres barn kan utgjøre opp mot halve befolkningen i Norge i 2060. Dette vil i så fall være en dramatisk økning som vi bør gjøre alt for å stoppe, sier Amundsen.

– Tallene fra SSB krever en langt bredere debatt enn det regjeringen legger opp til i dag. Dagens velgere må ta stilling til om de ønsker at dagens innvandrerbefolkning skal firedobles på 50 år.

Selv med SSBs smale definisjon av innvandrerbefolkningen kan vi få over en firedobling av den. SSB regner eksempelvis ikke barn i henteekteskap inn i innvandrerbefolkningen.

Amundsen etterlyser en bredere debatt om norsk innvandringspolitikk, og tar til orde for en folkeavstemming hvor det sentrale spørsmålet er om Norge skal øke eller redusere innvandringen til landet:

– Vi trenger en større og bredere debatt om dette spørsmålet. Jeg er sikker på at dette er et tema som folk er opptatt av. Det er viktig at befolkningen er med på å bestemme hva slags samfunn vi skal ha om 50 år, sier han.

Selv er Per-Willy Amundsen klar på at han ikke liker tallene fra SSB, og mener innvandringen til Norge bør reduseres.

– Det er på ingen måte ønskelig at innvandrerbefolkningen skal fortsette å øke. Vi har kommet til en grense hvor det er på tide å si at nok er nok. Lille Norge har ikke kapasitet til å integrere flere, slår han fast.