Sta­tis­tisk sen­tral­by­rås (SSB) nye befolk­nings­frem­skri­ving viser at inn­vand­rer­be­folk­nin­gen i Norge kan fire­dob­les på 50 år: Fra dagens 460.000 til mel­lom 1.0 og 1.8 mil­lio­ner i 2060. Sam­ti­dig vil antall norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre øke fra 93.000 til mel­lom 300.000 og 500.000. Sam­let vil disse to grup­pene utgjøre mel­lom 1.3 og 2.3 mil­lio­ner per­soner i 2060:

Fram­skri­vin­gen viser at inn­vand­rer­be­folk­nin­gen med bak­grunn fra EØS, Nord-Ame­rika, Aust­ra­lia og New Zea­land, vil kunne øke fra dagens 210 000 per­soner til mel­lom 600 000 og 1,4 mil­lio­ner per­soner i 2060. Veks­ten vil bli størst for per­soner med bak­grunn fra det øst­lige EØS-områ­det, som vil pas­sere per­soner fra det vest­lige EØS-områ­det i 2023 i mel­lom­al­ter­na­ti­vet, som vist i figu­ren.

I dag er det om lag 340 000 per­soner som har bak­grunn fra res­ten av ver­den, det vil si Øst-Europa ellers, Afrika, Asia og Latin-Ame­rika. I 2060 kan per­soner med bak­grunn fra disse områ­dene utgjøre mel­lom 0,7 og 1 mil­lio­ner per­soner.

ANNONSE

Sam­men­set­nin­gen av befolk­nin­gen med inn­vand­rings­bak­grunn i Norge vil altså end­res i ret­ning av flere med euro­pe­isk bak­grunn. I 2010 hadde 22 pro­sent av denne delen av befolk­nin­gen bak­grunn fra det vest­lige EØS, 15 pro­sent fra det øst­lige EØS, og 62 pro­sent fra res­ten av ver­den. I 2060 vil disse grup­pene utgjøre hen­holds­vis 22, 31 og 47 pro­sent, i følge mel­lom­al­ter­na­ti­vet

I dag er det 86 000 per­soner som er født i Norge med inn­vand­rer­for­eldre. Disse utgjør 17 pro­sent av den totale befolk­nin­gen av inn­vand­rere og per­soner født i Norge med inn­vand­rer­for­eldre. I 2060 vil denne ande­len utgjøre om lag 24 pro­sent eller mel­lom 270 000 og 660 000 per­soner.

– Dette er en dra­ma­tisk økning vi bør gjøre alt for å stoppe, sier Frps inn­vand­rings­po­li­tiske tals­mann, Per Willy Amund­sen:

– Inn­vand­rere og deres barn kan utgjøre opp mot halve befolk­nin­gen i Norge i 2060. Dette vil i så fall være en dra­ma­tisk økning som vi bør gjøre alt for å stoppe, sier Amund­sen.

– Tal­lene fra SSB kre­ver en langt bre­dere debatt enn det regje­rin­gen leg­ger opp til i dag. Dagens vel­gere må ta stil­ling til om de øns­ker at dagens inn­vand­rer­be­folk­ning skal fire­dob­les på 50 år.

Selv med SSBs smale defi­ni­sjon av inn­vand­rer­be­folk­nin­gen kan vi få over en fire­dob­ling av den. SSB reg­ner eksem­pel­vis ikke barn i hente­ek­te­skap inn i inn­vand­rer­be­folk­nin­gen.

Amund­sen etter­ly­ser en bre­dere debatt om norsk inn­vand­rings­po­li­tikk, og tar til orde for en folke­av­stem­ming hvor det sen­trale spørs­må­let er om Norge skal øke eller redu­sere inn­vand­rin­gen til lan­det:

– Vi tren­ger en større og bre­dere debatt om dette spørs­må­let. Jeg er sik­ker på at dette er et tema som folk er opp­tatt av. Det er vik­tig at befolk­nin­gen er med på å bestemme hva slags sam­funn vi skal ha om 50 år, sier han.

Selv er Per-Willy Amund­sen klar på at han ikke liker tal­lene fra SSB, og mener inn­vand­rin­gen til Norge bør redu­se­res.

– Det er på ingen måte øns­ke­lig at inn­vand­rer­be­folk­nin­gen skal fort­sette å øke. Vi har kom­met til en grense hvor det er på tide å si at nok er nok. Lille Norge har ikke kapa­si­tet til å inte­grere flere, slår han fast.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • The­rion

  Det kunne muli­gens være av en viss betyd­ning å få klar­lagt hva som her lig­ger i begre­pet “inn­vand­rere”.

  Svens­ker, dans­ker, litau­ere og polak­ker?

  Pro­ble­met er ikke “inn­vand­ring”, men hvilke “inn­vand­rere”.

  (Og i til­felle noen ikke har fått det med seg – det påstås fra visst­nok infor­mert hold at Paven angi­ve­lig skal være kato­likk).

 • Leif

  I pro­sent utgjer dette ein auke frå omlag 10% av folke­set­na­den i dag, til 25% i 2060.

 • rubb

  Etter det jeg har lest i “Selv­mords­pa­ra­dig­met” til OJ Anfind­sen, så har SSB ope­rert med for lave tall når det gjel­der utvik­lin­gen av frem­med­kul­tu­rel­les andel av befolk­nin­gen i Norge.
  Skal vi stole på dem nå??
  Jeg leste for en stund siden (Tror det var i Aften­pos­ten.) at inn­vand­rer­be­folk­nin­gen har for­dob­let seg de siste 10 år. Hvis det stem­mer og inn­vand­rin­gen hol­der samme takt som nå kan dette ikke stemme.
  Som Oslo­bor­ger så tror jeg hel­ler ikke på at det er øst­euro­pe­ere som kom­mer til å stå for den største veks­ten. Det er bare å ta en titt i skole­går­dene og barne­ha­gene rundt om i byen. Det er ikke etniske euro­pe­ere fra EØS-områ­det som pre­ger skole­går­dene. Ei hel­ler gatene er pre­get av først og fremst polak­ker.
  Rik­tig­nok er euro­pe­ere fra EØS-områ­det like oss av utse­ende, men det er ikke mar­kant mye øst­euro­pe­iske språk å høre i for­hold til hva man ser av Hija­ber, laken­ak­tige klær og mørk hud.
  Jeg vet ikke hvor­dan det er i res­ten av lan­det, men jeg sit­ter med en følelse av at SSB’s tall ikke stem­mer nå hel­ler.

 • zeb

  @rubb. Anfind­sen har sam­let så mye bra om SSB ja, og for­søkt belyse de med et kri­tisk blikk.

  En av mine favo­rit­ter er en god, gam­mel, “inter­es­sant” utta­lelse fra SSB/Lars Østby i artik­ke­len “Vil knuse mytene” i fra 2003 (http://www.klassekampen.no/22639/article/item/null“): “….Inn­vand­rere vil uan­sett ikke ha råd til å bosette seg i Oslo i så stort omfang, og blir der­med tvun­get til å følge et mer tra­di­sjo­nelt norsk boset­tings­møns­ter…”

  Det er altså kun 7 år siden, og skive­bom så det hol­der! En kan med selv­syn skje hva som skjer. Og vil en ytter­li­gere under­bygge obser­va­sjo­ner med sta­ti­stikk så sier den at det mest popu­lære gutte­navn for nyfødte i Oslo er Moham­mad. 40% av skole­ele­vene i Oslo grunn­sko­len er mino­ri­tets-språk­lige. Hva er ande­len i barne­hage eller inn­skrevne 6-årin­ger nå?, skulle gjerne visst. 

  Lars Østby/SSB var gjest i Radio­sel­ska­pet 2.April 2010 iår. Der hev­det han selv han bare pre­sen­terte tal­le­nes tale. Den utta­lel­sen var bare sprøyt. Det var mye for­tolk­ning og syn­sing rundt tal­lene. Nær sagt selv­føl­ge­lig var det ute­latt mange vik­tige tema som kri­mi­na­li­tet, kvinne­syn, syn på homo­fili, o.l.

 • The­rion

  Ad “inn­vand­rer”.

  Så vidt jeg har for­stått det, bru­kes denne beteg­nelse i offi­si­elle sam­men­hen­ger i betyd­ning “en hvil­ken sin helst ikke-norsk stats­bor­ger som regist­re­res som bosatt i Norge i minst seks måne­der”. Hva enten de senere inn­vil­ges norsk stats­bor­ger­skap eller ei.

  Men begre­pet asso­si­e­res først og fremst med “islamske inn­vand­rere”.

  Man kan nok argu­men­tere for at den offi­si­elle bruk av inn­vand­rer-begre­pet kan klas­si­fi­se­res som “kva­li­fi­sert løgn”. Opp­lys­nin­ger som i og for seg er kor­rekte, blir frem­stilt på en måte som lett kan mis­tol­kes.

  Som når jeg sier at “I går traff jeg N.N – og han var fak­tisk helt edru…”

  Og etter­som jeg unn­lot å nevne at N.N er ihuga frå­halds­mann, og at dette er det nor­male, kan det tol­kes dit­hen at N.N jevn­lig er på fylla.

 • Aude

  Det er vik­tig å for­stå hva denne frem­skriv­nin­gen er ment å vise, altså dens for­ut­set­nin­ger. Som SSB skri­ver, og som denne figu­ren viser:
  http://www.ssb.no/innvfram/fig-2010–06-15–03.html
  så for­ut­set­ter de at det vil komme end­rin­ger i inn­vand­rings­po­li­tik­ken som gjør at den ikke-vest­lige og den øst-euro­pe­iske inn­vand­rin­gen i snitt vil være vesent­lig lavere de neste 50 år enn den har vært de siste 10 år. Hvis en slik poli­tikk­om­leg­ging IKKE skjer (ganske raskt), så vil selv­sagt veks­ten i inn­vand­rer­be­folk­nin­gen skje langt ras­kere enn denne frem­skriv­nin­gen viser.