Nye prognoser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at innvandrerbefolkningen vil dobles fra 12 prosent til 24 prosent på landsbasis innen 2040. Om 30 år vil nærmere halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn, på landsbasis hver fjerde person.

I tall er dette en økning fra dagens 600.000 til drøye 1,5 millioner i 2040:

For første gang har Statistisk sentralbyrå beregnet hvor mange innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre det blir i landets fylker og i noen større kommuner fram mot 2040.

Iht den mest sannsynlige prognosen vil andelen innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre øke fra 28 prosent i dag til 47 prosent av Oslos befolkning de neste 30 år. Av dem vil syv av ti ha bakgrunn fra land utenfor EØS-området. I SSBs høyalternativ anslås det at andelen kan øke til hele 56 prosent og følgelig overstige andelen etniske nordmenn.

Det er særlig områdene rundt landets største byer som vil oppleve svært rask vekst i årene fremover:

For eksempel vil Sandnes, de østlige delene av Akershus, industribyene i Østfold og Buskerud kunne forvente rask vekst, til et nivå i 2040 som tilsvarer 3-4 ganger nivået i dag. Lavest vekst ventes det i de nordnorske fylkene.

Rapporten har delt inn innvandrere og deres norskfødte barn i tre landgrupperinger, Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand, østeuropeiske EU-medlemmer, og resten av verden.

På landsbasis har 60 prosent av landets innvandrerbefolkning og deres norskfødte barn i dag bakgrunn fra SSBs kategori «resten av verden». Denne andelen forventes å falle frem til 2040, mens veksten fra de fire andre kategoriene vil øke.

I dagens Oslo er imidlertid andelen innvandrere og deres norskfødte barn fra resten av verden på hele 70 prosent. SSB beregninger viser at denne sammensetningen sannsynligvis vil vedvare frem til 2040 da Oslo i lang tid har tiltrukket nettopp innvandrere fra kategorien resten av verden, mens arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa hittil har hatt et mer spredt bosettingsmønster.

Aftenposten: Halvparten innvandrere i 2040

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.