Nytt

De regionale befolkningsfremskrivningene lagt frem av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i dag viser for første gang i detalj både hvordan innvandrerbefolkningen forventes å vokse, samt hvordan den vil fordele seg på landsbasis i de nærmeste tiårene.

Det har lenge vært observert at innvandrere fra Øst-Europa er spredd forholdsvis mye utover det nasjonale territoriet, mens det i Oslo har vært en overvekt av personer fra Afrika og Asia. Nå bekreftes dette statistisk: 70 prosent av de personene som SSB definerer som tilhørende innvandrerbefolkningen i Oslo, kommer fra «resten av verden»: Afrika, Asia og Latin-Amerika — sistnevnte med svært liten innvandring til Norge.

SSBs definisjon av innvandrerbefolkningen er imidlertid ikke helt samsvarende med gruppen av personer som normalt oppfattes å ha innvandrerbakgrunn, og gjerne sies å ha «minoritetsbakgrunn». Dette skyldes at man kun teller med dem som selv har innvandret samt barn av to innvandrere, hvilket betyr at man utelukker barn av to etterkommere eller av én innvandrer og én etterkommer — personer som jevnt over kan antas å stå nærmere opphavlandets kultur enn den norske.

Siden SSB ikke har offentliggjort tall over barn av etterkommere, er det uråd å vite eksakt hvor stor denne gruppen er, noe vi har drøftet tidligere. Det som derimot er sikkert, basert på den informasjonen som er fremskaffet, er at gruppen er sterkt voksende og i hovedsak konsentrert i og rundt Oslo.

Så når Aftenposten i dag forkynner at omlag halvparten av hovedstadens befolkning vil ha «innvandrerbakgrunn» i 2040, tilslører det at antall personer uten norske aner vil bli i flertall lenge før den tid, gitt at norske borgere med og uten «minoritetsbakgrunn» tilhører samme statistiske kategori.

At mellomalternativet som SSB legger til grunn dessuten forutsetter mindre innvandring enn den som er blitt observert de siste årene, gjør at man neppe bommer med mange årene hvis man spår at nordmenn kommer i mindretall i sin egen hovedstad i 2030. Men det kan like gjerne bli 2028 eller 2032.