Foto: Bente Haarstad

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har tirsdag lagt frem nye befolknings­fremskrivninger, hvor det gis 15 forskjellige prognoser for befolknings­utviklingen i Norge basert på forskjellige antagelser om fremtidig fruktbarhet, dødelighet og netto­innvandring.

SSBs egen oppsummering av prognosene fremhever at befolkningen i Norge sannsynligvis vil passere seks millioner mennesker innen 2040 – en analyse som NTB, NRK og avisene gjør lite annet enn å referere.

Som kjent har mesteparten av befolknings­veksten i Norge vært innvandrings­drevet, men ingen ser ut til å analysere i noen større detalj hvordan befolkningens sammensetning utvikler seg utover i århundret. Slike opplysninger må man selv hente frem i SSBs statistikkbank, nærmere bestemt Tabell 11667, hvor den forventede befolkningen i henhold til de 15 prognosene er ordnet etter kjønn, årsklasser og innvandrings­bakgrunn.

Om vi betrakter SSBs hoved­alternativ, og grupperer befolkningen etter ikke-vestlig og vestlig innvandrer­befolkning (tredje generasjon og etterfølgende generasjoner dog ikke medregnet) samt øvrig befolkning, fremtrer dette bildet i tiden frem mot år 2100:

I henhold til dette scenariet, som antar en netto­innvandring litt under den vi har i øyeblikket, vil den ikke-vestlige innvandrer­befolkningen – definert som innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EU samt deres barn – øke fra dagens 533.711 til en million i 2040.

Den vestlige innvandrer­befolkningen vil til sammenligning øke til noe over 400.000, mens øvrig befolkning vil øke til noe over fem millioner. Den øvrige befolkningen viser en litt pussig utvikling, all den tid den først flater ut, for deretter å stige mot slutten av århundret.

Forklaringen er naturligvis at innvandrer­befolkningen i senere generasjoner blir å regne i samme kategori som den opprinnelige befolkningen – en diskutabel klassifikasjon, skulle man tro, med mindre man er enig med kong Harald i at nordmenn har innvandret fra Afghanistan og andre steder – om enn disse ikke anser seg som norske.

Om vi derimot ser nærmere på scenariet for høy innvandring, ser SSBs prognose slik ut:

Antall ikke-vestlige passerer ifølge dette alternative en million i 2035, for siden å nå fire millioner ved slutten av århundret.

Igjen ser vi denne merkelige dippen opp i den gule kurven, som her er kraftigere fordi personer som er etterkommere etter innvandrere er mange flere. Realiteten i dette scenariet er naturligvis at den ikke-vestlige innvandrer­befolkningen ville bli mer tallrik enn de opprinnelige nordmennene innen 2100.

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!