Foto: Bente Haarstad.

Befolkningsveksten i Norge i andre kvartal i år var den laveste siden 2005, forkynner Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag morgen.

NTB formidler:

Lavere innvandring er hovedgrunnen til denne utviklingen. Det innvandret 10.700 personer, noe som utgjør en nedgang på 1.700 personer fra året før.

Nettoinnvandring – tallet på dem som har innvandret minus tallet på dem som har utvandret – ble 4.600 personer. Det er omtrent halvparten av nivået på nettoinnvandringen i samme periode i årene 2008-2012, da innvandringen langt høyere.

Nedgangen i innvandring skyldes i hovedsak at det kommer færre med syrisk eller eritreisk statsborgerskap. Det har også vært en liten nedgang i innvandringen fra Afghanistan og Somalia.

Det kan altså se ut som om det kommer færre ikke-vestlige innvandrere til Norge enn det har gjort inntil nylig.

Betyr det at avviklingen av Norge er opphørt?

De kvartalsvise tallene over den ikke-vestlige nettoinnvandringen til Norge siden 2007 er å finne i Statistikkbankens tabell 11327:

I 2. kvartal av 2018 dreide det seg om 2680 personer, hvilket er det laveste kvartalsvise nivået siden 2. kvartal av 2014, da antallet var såvidt under 2500. Det er også tale om en sterk nedgang siden vanvittige 8131 i 3. kvartal av 2016, og en moderat nedgang fra 3410 i 1. kvartal av 2018.

Men det er likevel ikke tale om noe eksepsjonelt lavt nivå sett i lys av denne historikken på litt over ti år, og det er uansett ikke noe neglisjerbart nivå heller. 2680 personer pr. kvartal ville utgjøre 10.720 personer pr. år, hvilket svarer til ca. 19 % av fødselskullet på 56.600 personer i 2017. Om vi legger første halvårs nivå på 6090 til grunn, ville den tilsvarende andelen ligge nærmere 22 %.

La oss se litt nærmere på den årlige ikke-vestlige innvandringen i Norge det siste halve århundret, informasjon som er å finne i Statistikkbankens tabell 07822:

Et årlig nivå på ca. 10.000 ble krysset omtrent ved årtusenskiftet, og har siden hatt en kraftig oppadgående trend, som nådde en topp i 2016.

Det kan altså ligge an til at den ikke-vestlige innvandringen i 2018 faller tilbake på et nivå som omtrent svarer til tiden rett etter årtusenskiftet. Men heller ikke dette er et bærekraftig nivå.

Et folkeslag på fire millioner kan i lengden ganske enkelt ikke beholde sitt eget land dersom det har en jevn strøm på noe som i realiteten er mer enn en femtedel av sitt fødselskull, fra land med til sammen flere hundre millioner mennesker – med høyere fruktbarhet enn dets egen.

Men den tilstrømningen som fant sted i tidsrommet april til juni 2018, fortsetter altså avviklingen av Norge – om enn på et lavere gir enn de siste årene. Utslagene er etter hvert synlige for de aller fleste.

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!