Gatebilde i Fredrikstad. Foto: Bente Haarstad.

«Færre innvandrere til Norge» forkynner overskriften i en NTB-melding som tar for seg noen av de siste befolkningstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det ligger en synsvinkel i de fire små ordene som er nokså fremmed for vanlige mennesker, som ser hvordan omgivelsene deres hurtig forandres.

Formuleringen er egentlig ikke NTBs egen, men en lett omskrivning av den SSB bruker i sin kunngjøring av innvandringstallene for 2018: «Stadig mindre innvandring». Det er ikke galt, men det er heller ikke den viktigste informasjonen.

NTB skriver:

Rundt 52.000 innvandrere kom til Norge i 2018. Det er det laveste nivået siden 2006, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I tillegg utvandret rundt 34.000 personer fra Norge i fjor, som gir en nettoinnvandring på rundt 18.000, ifølge SSB.

Innvandringen har gått ned hvert år siden toppårene 2011 og 2012, da rundt 80.000 innvandret til Norge. Nettoinnvandringen var da samtidig på rundt 47.000.

Bakgrunnen for nedgangen i nettoinnvandringen fra 2011 til 2018 skyldes i hovedsak at nettotilstrømningen av europeere til Norge er mye lavere enn i de første årene etter at de østeuropeiske landene ble en del av EØS-området. Polen er i mellomtiden blitt et bedre sted å leve, og Norge et verre. Virkningen gir seg selv.

NTB konstaterer at de aller færreste innvandrere fra visse ikke-vestlige land flytter fra Norge:

Det er statsborgere fra Syria som bidro mest til nettoinnvandringen i fjor. Det var 3.800 personer fra Syria som flyttet til Norge i 2018, mens knapt 100 personer flyttet ut.

Denne trenden ser man også for innflyttere fra Eritrea og Kongo. Flere kommer til, men få flytter ut. I fjor kom 1.072 innvandrere fra Eritrea til Norge, mens 41 flyttet ut. Samtidig var det 674 innflyttere fra Kongo. Ingen flyttet ut.

Slik er det jo, og det vet vi. Ikke-vestlige innvandrere kommer til Norge, reiser stort sett ikke fra Norge, og koster den norske staten forferdelig masse penger. Ville det ikke være av interesse å vite den samlede ikke-vestlige innvandringen?

I sin kunngjøring gir SSB bare et histogram med ni utvalgte land. Det er da heller ikke så enkelt å finne ut hvor man skal finne en samlet oversikt. Man må selv vite, eller skaffe seg viten om, at denne informasjonen befinner seg i Tabell 11327 i SSBs statistikkbank, som inneholder kvartalsvise tall for innvandring etter opphavsland siden 2007.

Om man slår sammen de fire kvartalene og ser landene i Asia og Afrika under ett (de langt lavere tallene for Latin-Amerika er utelatt for enkelthets skyld), fremtrer dette bildet av de siste årenes ikke-vestlige innvandring til Norge

Nettoinnvandringen av personer med statsborgerskap i et afrikansk eller asiatisk land var i fjor på 12.388.

Om vi holder årene 2016 og 2017 utenfor, er det omtrent samme nivå som den ikke-vestlige innvandringen hadde før Angela Merkel åpnet portene til Europa i 2015.

Nivået har ligget over 10.000 siden årtusenskiftet, mens man må helt tilbake til 1997 for å finne et nivå under 5000. De som er yngre enn ca. 25 år har altså aldri opplevd et Norge uten ikke-vestlig masseinnvandring. De tror kanskje det som skjer er normalt, og forventer at det de ellers tenker på som livets normaliteter, også vil fortsette som før.

Med tanke på at innvandrerne det gjelder, jevnt over uunngåelig vil bli en permanent netto utgiftspost for den norske staten på grunn av lav yrkesdeltagelse og høye sosialytelser, har den massive ikke-vestlige innvandringen det siste tiåret vært katastrofalt kostbar.

Og da er ikke regningen for økt kriminalitet, økt sikkerhetsrisiko, økt konfliktnivå i Norge og ugjenkjennelige norske lokalsamfunn tatt med.

Galskapen fortsetter med andre ord på et litt lavere gir, men ferden går fremdeles altfor raskt i gal retning.

Kanskje er det er noe av forklaringen på nedgangen i fruktbarheten. Det ble født 55.000 barn i Norge i fjor, hvilket er det laveste på 31 år, og utvilsomt en ny bunnrekord for fruktbarheten. Der til har nettoutvandringen av norske statsborgere de siste årene har ligget på mellom 1500 og 2000 personer.

Men den informasjonen vil du altså ikke få av SSB, NTB, NRK eller resten av apparatet som skal holde nordmennene oppdatert. Dette apparatet vil helst du skal tro at ting går bra. Men den norske befolkningen skiftes ut – tro ikke annet. Våkn opp.

 

Støtt Document – ingen andre gir deg denne informasjonen

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.