Innenriks

Illustrasjonsfoto: depositphotos.

 

Flere enn fire av ti norske bedrifter mistet transport­oppdrag til uten­landske sjåfører som var midler­tidig i Norge i fjor, ifølge lastebil­eierne.

Blant dem som kjører nasjonal og inter­nasjonal lang­transport, sier 43 prosent at de opplever å miste oppdrag til uten­landske aktører i fjor. Året før svarte 29 prosent at de hadde mistet oppdrag til kabotasje, ifølge Norsk Lastebil­eier-Forbund (NLF). 31 prosent av transport­sentralene tapte oppdrag til uten­landske sjåfører, mot 11 prosent i 2015.

– Det kjører i dag øst­euro­peiske vogntog i Norge med norske nett­adresser i logoene. Det sier litt om hvor disse aktørene mener å ha sitt hoved­marked. De gir i alle fall blaffen i rund­skrivet fra Samferdsels­departe­mentet, hvis de i det hele tatt har hørt om det, sier admini­strerende direktør Geir A. Mo i NLF.

Han sikter til rundskrivet hvor Samferdsels­departe­mentets i 2013 under­streker at kabotasje ikke kan ha et omfang som i praksis er permanent eller løpende aktivitet. Alt tyder på at uten­landske aktører i praksis ikke har noen restriksjoner på planlagt kabotasje.

Å drive trans­port­virk­som­het internt i et annet land enn der selskapet holder til, såkalt kabotasje, er i utgangs­punktet forbudt, men EU til­later det med visse begrens­ninger.