Tavle

Sverige Radio  har nevnt ”høyreradikal” vold 22 300 ganger over en tidsperiode, samtidig som de bare hadde brukt uttrykket ”venstreradikal” 457 ganger. Ut fra informasjonen gitt av SR kunne en få inntrykk av at de høyreekstreme var 49 ganger mer truende enn de venstreekstreme. Tilsvarende tall fra Dagens Nyheter var fem ganger mer, for Aftonbladet sju ganger mer.

 

På samme tid kunne EUROPOL melde at i perioden 2006-2010 var det i registrert 2.065 terrorhandlinger i EU-området[1]. Av disse sto separatister bak 1.750. Grupper registrert som venstreekstreme sto bak 189, høyreekstreme 6.

Hvis vi innskrenker studier av ekstreme angrep til tilfeller der menneskeliv er gått tapt, så foreligger det en studie av vesteuropeiske gjerningsmenns ideologiske tilhørighet i perioden 1950-2004.

Med et slikt mål kan det hevdes at noen flere terrorister har vært kategorisert som høyreekstreme (12.0 pst) enn som venstreekstreme (7,8 pst). Dette tilsier at fire femtedeler av alle terrorister ikke fanges opp av en ideologisk høyre- og venstreekstremisme[2]. Dermed kan det spørres hvorfor så mange er fokusert på de ideologiske begrepene for å forklare terror, og hvorfor mange medie-kommentatorer er så sterkt fokusert på sammenhengen høyreekstremisme og vold.

 

 

 

 

 

 

 

[1]TE-SAT 2011: EU terrorism situation and trend report.

[2] Jan Oskar Egene, “Terrortallenes tvetydige tale”. Samtiden nr. 4 2011.