Ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland er trusselbildet preget av «stabil og varig utvikling». Men usikkerhetsfaktorene er store – det gjelder både islamister, venstreekstreme og høyreekstreme.

PST tar høyde for det uventede.

– Samtidig vet vi at enkelthendelser og episoder plutselig vil kunne inntreffe og få en stor og ofte uforutsigbar innvirkning på samfunnet. En vurdering av framtiden vil derfor alltid være usikker, skriver de. (NTB)

At PST anser trusselnivået for å være lavt kan således være en illusjon.

Det er ikke lett å bli klok på PSTs trusselvurdering:

Generelt er dagens trusselbilde preget av en stabil og varig utvikling, skriver PST.

I tillegg til etterretningsvirksomhet er politisk motivert vold og terrorhandlinger det andre hovedpunktet i vurderingen.

Bjørnland sier aktiviteten i islamistiske miljøer er lavere, selv om de står for den største sikkerhetsbekymringen.

– Den positive trenden vedrørende rekruttering til ekstrem islamisme fortsetter. Aktiviteten i dette miljøet er lavere, sier Bjørnland.

Uttrykkmåten er forblommet.

Det vurderes som lite sannsynlig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019.

– Det er ettersom disse miljøene har fokus på radikalisering og oppbygging, sier PST-sjef Bjørnland.

– Det vil være en utfordring at enkelte innvandrings- og islamfiendtlige grupper øker tilstedeværelsen i miljøene, sier hun.

PST helgarderer. Begrepene er vage. Det nye er at venstreekstrem vold får større oppmerksomhet.

PST venter at flere venstreekstreme grupper vil være aktive, og vurderer muligheten for voldsangrep fra disse, men at det også er svært lite sannsynlig at disse vil gjennomføre terrorangrep.

Men PST legger vekt på at det er kontakt med utlandet som kan påvirke evne og vilje til venstreekstrem vold:

Bjørnland sier at aktivitet og rekruttering til venstreekstreme miljøer også vil øke etter hvert som disse har kontakt med utenlandske miljøer.

Bjørnland nevnte eksplisitt Huawei. Det er et problem for Telenor og Telia som skal bygge ut 5G-nettet i Norge.

PST: – Vi må være oppmerksomme på Huawei