Innenriks

PST la 24 september ut en pressemelding underskrevet sjefen Benedicte Bjørnland som sier mye om hvordan institusjonen som skal ivareta vår sikkerhet tenker.

Først meldingen in extenso:

Økt tilstrømning av flyktninger og asylsøkere til Norge

Økt tilstrømning av flyktninger og asylsøkere til Norge og konsekvenser for trusselbildet.

Den økte asyltilstrømmingen til Norge vurderes i første rekke å få negative følger for trusselbildet knyttet til det høyreekstreme miljøet i Norge. Dette fordi motstand mot innvandring er en av de mest sentrale sakene, og en viktig mobiliseringsfaktor, for dette miljøet.

Det ligger også et potensial for at venstreekstreme miljøer i Norge kan samles rundt saker relatert til flyktningkrisen. En eskalering av konflikten med det høyreekstreme miljøet kan føre til motreaksjoner og voldelige sammenstøt mellom høyre- og venstreekstremister.

Asylsøkere knyttet til ekstrem islamisme framstår ikke som en sentral bekymring for PST på kort sikt. Trusselen fra ekstrem islamisme kommer først og fremst fra personer som er født eller oppvokst i Norge, og som har blitt radikalisert her. Det vurderes som lite sannsynlig at det norske asylinstituttet blir brukt av grupper som ISIL/Al-Qadia ved at det kommer asylsøkere med en forhåndsbestemt voldsintensjon til Norge.

På lengre sikt er det mulig at enkelte asylsøkere vil kunne utgjøre en terrortrussel i Norge. Asylsøkere er en sårbar gruppe for radikalisering, men her vil det også være store variasjoner, blant annet basert på landbakgrunn og sosioøkonomiske forhold. Det er heller ikke en nødvendig sammenheng mellom det å ha vært en voldsaktivist i et krigsherjet hjemland og det å bli en voldsutøver i et nytt land.

 

Benedicte Bjørnland

sjef PST

Benedicte_Marie_Bjørnland,_PST-sjef

Deretter kommentert:

Stikktittel nevner: «konsekvenser for trusselbildet». Den forplikter når det kommer fra øverste hold.

«Den økte asyltilstrømmingen til Norge vurderes i første rekke å få negative følger for trusselbildet». Javel, mange har nok tenkt tanken. Vi kjenner til at Politiets Utlendingsenhet har gjort beslag av smartelefoner med videoer av IS-henrettelser. Er det disse Bjørnland tenker på? Nei, det er «det høyreekstreme miljøet i Norge». I bestemt form. Vi hører aldri noe annet enn generaliseringer og vage beskrivelser. Hvem er det Bjørnland har i tankene? Mer spesifikt. Det generelle bryter med «skjær dem ikke alle over én kam»-prinsippet, og la oss legge til: Opplysningsplikten. Hvis man bruker et så sterkt ord plikter man å begrunne det og presisere det.

Presisjon er hva Bjørnland mangler.

Men hun antyder nok til at vi forstår hvor landet ligger. Hennes eget mentale landskap. Hvis dette også er PSTs, og det må vi formode, har vi en sikkerhetstjeneste som ikke er oppgaven voksen. Eller er dette politisk skuebrød? Det er i så fall dårlig timet, for vanlige folk tenker helt andre tanker.

En «eskalering» mellom høyreekstreme og venstreekstreme er tatt helt ut av luften. Eskalering fra hva? De venstreekstreme eier gatene og det er med mediene og politikernes velsignelse. Så fort noen skulle våge å annonansere noe på et offentlig sted vil det bli mobilisert til det mangedobbelte, med mediene som støttespillere. Ingen hederlige borgere våger sitt skinn i en slik situasjon.

Det er når hun kommer til den virkelige trusselen at Bjørnland faller av lasset på alvor:

Asylsøkere knyttet til ekstrem islamisme framstår ikke som en sentral bekymring for PST på kort sikt, er en dristig setning. Hvis det stemmer at det ikke er en sentral bekymring for PST gjør PST enten ikke jobben sin eller Bjørnland taler mot bedre vitende.

Hun skriver at de som radikaliseres er vokst opp i Norge, og deretter:

Det vurderes som lite sannsynlig at det norske asylinstituttet blir brukt av grupper som ISIL/Al-Qadia ved at det kommer asylsøkere med en forhåndsbestemt voldsintensjon til Norge.

Hvor har Bjørnland dette fra? Det strider fra mange og vedvarende rapporter fra ulike land. Den erfarne Midtøsten-rapporteren til Berlingske, Allan Sørensen, med mange år bak seg i Midtøsten, skrev en skremmende reportasje fra Izmir: IS kontrollerer en av smuglerrutene gjennom Balkan og opp gjennom Europa til Tyskland og videre nordover. De bestemmer hvem som skal av gårde. Det er penger og eksport av egne folk. Hvorfor skulle de ikke det? Det er et smart trekk.

I stedet presterer Bjørnland å skrive som en sosialterapeut fra 70-tallet med lilla skjerf og fotformsko at:

På lengre sikt er det mulig at enkelte asylsøkere vil kunne utgjøre en terrortrussel i Norge. Asylsøkere er en sårbar gruppe for radikalisering.

Trusselen skyves ut i tid. Da vil de ha blitt norske, og radikaliseringen vil være vårt problem og det norske samfunnets skyld. Asylsøkerne er «sårbare», de er som barn som utsettes for dårlig påvirkning.

Hvilken planet befinner Bjørnland seg på. Hun er ikke sjef for Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet eller leder av SVs integreringsutvalg:

Tony Blair holdt tirsdag en tale på Memorial Museum for 9/11 i New York:

“The conspiracy theories which illuminate much of the jihadi writings have significant support even amongst parts of the mainstream population of some Muslim countries,” he said.

“There are millions of schoolchildren every day in countries round the world – not just in the Middle East – who are taught a view of the world and of their religion which is narrow-minded, prejudicial and therefore, in the context of a globalised world, dangerous.”

“If young people are educated that Jews are evil or that anyone who holds a different view of religion is an enemy, it is obvious that this prejudice will give rise, in certain circumstances, to action in accordance with it.

“The reality is that in parts of the Muslim community a discourse has grown up which is profoundly hostile to peaceful coexistence. Countering this is an essential part of fighting extremism.”

Jeg forstår Bjørnlands vanskelig situasjon. Oslo kommune gir en halv million til en moske som preker en konservativ sunni-islam. Det offisielle Norge gjør akkurat de samme feil som Blair gjorde i sin tid med Preventprogrammet. Man gir penger til konservative for at de skal forhindre radikalisering. Det kan man gjøre fordi man nekter å innse radikaliseringens dynamikk.

Det burde Bjørnland vite.