Under hørin­gen i Sena­tets uten­riks­ko­mite sist uke kom den nye ame­ri­kanske ambas­sa­dø­ren til Norge, George James Tsou­nis, med noen opp­sikts­vek­kende utta­lel­ser om Frem­skritts­par­tiet.

usa.giorgos_tsounis_117196783

 

Det var den repub­li­kanske sena­to­ren John McCain som fikk Tsou­nis ut på glatt­isen.

- Etter høs­tens valg har Norge fått en sen­trums-høyre koa­li­sjon som omfat­ter anti-inn­vand­rings­par­tiet Frem­skritts­par­tiet. Hva tror du det var ved dette par­tiet som appel­lerte til vel­gerne? spør McCain.

- Takk sena­tor for dette vik­tige spørs­mål. Norge er stolt av å være et åpent demo­kra­tisk sam­funn. Et bipro­dukt av å være et åpent sam­funn som set­ter ytrings­fri­het høyt er at du har noen mar­gi­nale ele­men­ter som har en mik­ro­fon som de benyt­ter til å spy ut sitt hat, men la meg sam­ti­dig legge til at Norge har vært raske til å ta avstand fra dem. Vi vil fort­sette å arbeide sam­men med Norge .…

Her bry­ter McCain inn.

- Har regje­rin­gen tatt avstand fra dem? De er del av koa­li­sjo­nen!

McCain slår ordene inn og får Tsou­nis til å miste fat­nin­gen.

- La meg kor­ri­gere meg selv, sier han to gan­ger, eller ret­tere: – Jeg dum­met meg ut! – Det er et åpent sam­funn og det over­vel­dende fler­tall blant befolk­nin­gen og i nasjo­nal­for­sam­lin­gen står ikke for dette.

Tsou­nis har ikke for­stått at han like­vel tar avstand fra og for­døm­mer ett av regje­rings­par­ti­ene i det lan­det hvor han er sendt av Barack Obama for å være USA frem­ste repre­sen­tant. Det er utro­lig klø­nete.

ANNONSE

McCain kan ikke la være, men må avslutte med en dre­pende kom­men­tar.

- Takk, jeg har ingen flere spørs­mål til disse utro­lig kva­li­fi­serte kan­di­da­tene. Ordet utro­lig har en dob­belt­be­tyd­ning, og betyr her det mot­satte.

Tsou­nis sier inn­led­nings­vis at han ikke har besøkt Norge. Han løper tom for svar tid­lig i utspør­rin­gen, men noe så ele­men­tært som å for­stå spørs­må­let fra sena­tor McCain, burde man for­vente av en kom­mende ambas­sa­dør.

 

Hele hørin­gen lig­ger her: http://www.foreign.senate.gov/hearings/nomination-01–16-2014

McCains utspør­ring av Tsou­nis begyn­ner ved ca 60 min

 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Arbei­de­ren

  Viste ikke at ame­ri­kanske UD er så gjen­nom­kor­rupt. Ikke rart det går gæli for ame­ri­ka­nerne rundt om i ver­den nå til dags. Alt som trengs for å bli ambas­sa­dør i Norge er altså 5 mil­lio­ner kro­ner. Nå skal altså denne usym­pa­tiske figu­ren være vår vik­tigste alli­er­tes mann i Norge.

  • The­rion

   Det er en vel­kjent sak at enkelte posi­sjo­ner innen U.S. Diplo­macy fyl­les ved “poli­tisk opp­nev­ning”, alt etter­som det er esler eller ele­fan­ter i The White House. Det er ikke av ny dato, for å si det for­sik­tig.
   Det skjer rutine­mes­sig. Ofte som – slik det her kan se ut som – quid pro quo eller “Return of Favor”

  • LarsE­ven

   Å være ame­ri­kansk ambas­sa­dør i Norge har all­tid vært sett på som en æres­post hos en liten alli­ert som det uan­sett ikke er noe sær­lig pro­ble­mer med. Men de tid­li­gere ambas­sa­dø­rene var gjerne av norsk ætt og hadde i det minste en inter­esse for Norge. Dette er bare grov neg­li­sje­ring og poli­tisk kor­rup­sjon.

   Obama er full­sten­dig blåst når det gjel­der uten­riks­po­li­tikk. Det første han gjorde da han inn­tok “the Oval Office” i det Hvite hus var å fjerne bys­ten av Churchill som var en gave fra bri­tene etter kri­gen. Sig­na­let var ikke til å mis­for­stå, vi har ikke noe “spec­ial rela­tion­ship” mer. Ved et besøk av en bri­tisk stats­mi­nis­ter, jeg tror det var Came­ron, gav Obama ham en bunke med CD-pla­ter i gave som ikke var kom­pa­ti­bel med euro­pe­isk stan­dard, i mot­set­ning til mot­par­tens gave som var svært gene­røs. Det er vans­ke­lig å avgjøre om man skal le eller gråte når det gjel­der Obama.

   • Arbei­de­ren

    Så nett­opp videoen. Utnev­nel­sen av Tsou­nis er intet annet enn en for­nær­melse mot Norge. Han gjør seg full­sten­dig bort. Det er tyd­lig nå at USA smis­ker for sine fien­der mens de er ned­la­tende oven­for sine ven­ner.

   • Petter Einar Knaus­vik

    Det er vel net­tryk­ter du base­rer det på. Bys­ten står i det hvite hus enda og ble aldri sendt til­bake til Bri­tene som net­tryk­ter anty­der.

    • smoke­wa­ter

     Nå er det vel slik at det fak­tisk var to bys­ter. Den ene står fort­satt, mens den andre ble sendt til­bake.

   • Dof­fen

    Most impor­tant rule from U.S. pre­ci­dency for dum­mies: Be fri­ends with the Bri­tish.
    Gud bedre..

   • Demo­krit

    Med å utnevne denne typen ambas­sa­dø­rer, og ikke yrkes­di­plo­ma­ter til stil­lin­gen som ambas­sa­dør i Norge så viser USA er de prio­ri­te­rer Norge lavt. Men det har vært en trend over mange år, både fra demo­kra­tiske og repub­li­kanske admi­ni­stra­sjo­ner. Den kalde kri­gen er over, og Norge har langt på vei mis­tet sin gamle stra­te­giske vik­tig­het.

 • Demo­krit

  Lik­he­ten mel­lom US poli­tikk og Frp er både til­stede og ikke til stede. På over­fla­ten kan Frp ha trekk som kan gjen­fin­nes i for eksem­pel det repub­li­kanske par­tiet. Men ame­ri­kansk poli­tikk og tenke­måte inne­hol­der også mer filo­so­fiske eller verdi­mes­si­gere idea­ler, som man kan finne for­ank­ret i begre­pet “Mani­fest Destiny”. Dette begre­pet kan man sjekke på net­tet. Har ikke tid til å komme nær­mere inn på dette her.